مطالعه جامعه شناختی بازنمایی هویت فرهنگی در اشعارموسیقی مردم پسند ایران در بین سال های 1392 تا 1397

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی فرهنگی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی تهران، ایران.

2 Assistant professor Department of Sociology, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

3 دانشیار گروه علوم ارتباطات اجتماعی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی تهران، ایران

چکیده

هویت فرهنگی از موضوعاتی است که در انسجام فرهنگی و اجتماعی یک جامعه نقش بسزایی ایفا می کند. بدین منظور، این پژوهش با این پرسش اصلی آغاز می شود که هویت فرهنگی بازنمایی شده در اشعار آوازی موسیقی مردم پسند چیست؟ با تحلیل اشعار آوازی موسیقی مردم پسند ایران تلاش شده است تا این مفهوم استخراج شود. این پژوهش از حیث روش، کیفی و از نوع توصیفی-اکتشافی است. روش تحقیق تحلیل مضمون با تکنیک شبکه مضامین است و داده‌های مورد تحلیل با استفاده از تکنیک اسنادی جمع آوری شده اند. نمونه گیری از نوع نمونه گیری هدفمند است. همچنین تجزیه وتحلیل با استفاده از نرم افزار تحقیق کیفیNVivo 10 انجام شده است. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که هویت فرهنگی بازنمایی شده در اشعار موسیقی مردم‌پسند را می توان در بعد چرایی (دیانت، ارزشهای اخلاقی، تاریخ و حافظه جمعی)‌ و بعد چیستی (زبان و ادبیات فارسی، جغرافیا، نمادهای سیاسی و فرهنگی مشترک در سرزمین، احساس تعلق اجتماعی، میراث فرهنگی و آیینی، اشاره به ثروت های غیر مادی) و در آخرین بعد چگونگی (وحدت و یکپارچگی، اسطوره‌سازی سمبلیک «قهرمانان»، نقاط عطف تاریخی ایران) خلاصه کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A sociological study of the representation of Cultural identity in the lyrics of popular music in Iran between 2013 and 2018

نویسندگان [English]

  • Anahita Aghasi 1
  • Seyed Mohsen Banihashemi 2
  • Seyed Vahid Aghili 3
1 PhD student in cultural sociology, college of Human and Social Sciences, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 استادیار گروه جامعه شناسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی تهران، ایران
3 Associate Professor, Department of Communication society science, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The cultural identity is one of the issues that play an important role in the cultural and social cohesion of a society. To this end, this study begins with the main question of what is the cultural identity represented in the Persian lyrics of popular music? For this purpose, an attempt has been made to extract this concept by analyzing the lyrics of popular music in Iran.
This research is qualitative and descriptive-exploratory. The method that is used is thematic analysis with thematic network technique .And the data analyzed in this method are collected using documentary technique. The sampling in this study is qualitative and of the purposeful sampling type.
It has been analyzed by N Vivo 10 quality research software. The results show that identify cultural identity in the lyrics of popular music in Iran can be the following aspects:
-aspect of WHY (religion, moral values, history and collective memory)
-aspect of WHAT (Persian Language and Literature, Geography, Common political and cultural symbols in the land, A sense of social belonging, Cultural and ritual heritage, Refers to spiritual wealth)
-aspect of HOW (Unity and integrity, Symbolic Mythology (Heroes), Historical milestones of Iran)

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cultural Identity
  • Reflexive approach
  • Popular Music
  • Persian lyrics
  • Iran