شناسایی پیشرانهای موثر بر آینده کتاب در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت فرهنگی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 عضو هیات علمی وزارت علوم تحقیقات و فناوری، تهران، ایران

چکیده

کتاب بزرگترین عرصه فرهنگی ایران است و جزء مهمی از آینده فرهنگی ایران پیامد آینده کتاب است. هدف از پژوهش حاضر، شناسایی پیشرانهای موثر بر آینده کتاب در ایران است. این آینده‌پژوهی، براساس مدل تحلیل ساختاری به روش‌میک‌مک و در چهار مرحله «شناسایی متغیرهای محیطی به مدل پستل و رویکرد لایه‌ای»، «تعیین متغیرهای کلیدی به روش دلفی خبرگان»، «سنجش اثرات متقابل متغیرهای کلیدی به روش میک‌مک» و «تحلیل محیط کلی سیستم و تعیین پیشران‌ها» صورت گرفته است.
یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد «میزان مداخله (تصدی‌گری یا تولی‌گری) دولت در عرصه کتاب»، «ترویج فرهنگ مطالعه کتابهای غیردرسی»، « مطابقت محتوای کتابها با نیازها و گرایشهای مخاطب»، «نقش وزارت آموزش و پرورش در گسترش فرهنگ کتاب‌خوانی و مبارزه با بی‌سوادی و کم‌سوادی»، «میزان بودجه کتابخانه‌های عمومی» و «خودکفایی در زنجیره داخلی تولید کاغذ» موثرترین پیشرانهای آینده کتاب در ایران هستند. در بین این شش پیشران، میزان مداخله دولت در عرصه کتاب، بیشترین تاثیر مستقیم و غیرمستقیم قوی را بر دیگر پیشرانها دارد. در نتیجه کنترل این پیشران می‌تواند عامل اصلی اینرسی یا عامل اصلی جنبش در آینده کتاب در ایران باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determining drivers of the future of book in Iran

نویسندگان [English]

  • mohammad sarshar 1
  • Sayed Reza Salehi Amiri 1
  • Ebrahim Hajiani 2
1 Department Cultural Management, Science and Research Branch, Islamic Azad university, Tehran, Iran
2 Ministry of Science Research and Technology, Tehran, Iran
چکیده [English]

Books are the largest cultural arena in Iran and an important part of Iran's cultural future is consequence of the future of books. The purpose of this study is to identify the drivers that affect the future of books in Iran. This future study is based on the Structural Analysis model by Micmac method and in four stages: "Identifying environmental variables using the PESTEL model and the layered approach", "Determining key variables by Delphi experts", "Assessing the cross impact of key variables by the Micmac method" and "Analyzing the general environment of the system and determining the drivers” have been done.
The findings of this study show “The degree of government intervention in the book section", "Promoting the culture of reading non-textbooks", "Book quality and their adaptation to the needs and tendencies of the audience", "The role of the ministry of Education Culture of reading books and combating illiteracy, "Public library funding" and "Self-sufficiency in the internal chain of paper production" are the most effective future drivers of books in Iran. Among these six drivers, the extent of government intervention in the field of books has the strongest direct and indirect impact on other drivers. As a result, control of these drivers can be the main cause of inertia or the main cause of the movement in the future of books in Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Book
  • Driver
  • Future study
  • Structural Analysis
  • Micmac Method