بررسی نقش تعارضات زناشویی و شیوه‌های برخورد با تعارض در گرایش به طلاق (مورد مطالعه: شهروندانِ دارایِ همسرِ شهر اردبیل)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه تاریخ و جامعه شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

2 استادیار دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش دو مقولۀ تعارضات زناشویی و سبک‌های حل تعارض در شکل‌گیریِ گرایش به طلاق در جامعۀ اردبیل در دو بخش کیفی (تحلیل محتوای مصاحبه‌ها) و کمی (پیمایش) به انجام رسیده است. نتایج کیفی نشان داد که تعارضات زناشویی در جامعۀ اردبیل در 5 مقولۀ «تعارضات عاطفی»، «تعارضات فرهنگی» و «تعارضات اخلاقی»، «تعارضات اقتصادی» و «تعارضات ارتباطی» و شیوه‌های برخورد با تعارضات در قالب مقولاتِ «برخورد عاطفی»، «برخورد دموکراتیک»، «برخورد عقلانی»، «فرار از موقعیت» و «برخورد قهری یا ابزاری» قابل شناسایی است. همچنین، طبق نتایج کمی، اکثریت قریب به اتفاق زوجین (بیش از 95درصد) کم‌و‌بیش با مسئله تعارضات زناشویی دست به گریبان هستند که از این میان، بیشترین میزان مربوط به تعارضات عاطفی و کمترین میزان مربوط به تعارضات فرهنگی می‌‌باشد. از سوی دیگر، میزان بسیار کمِ استفاده از شیوه‌های قهری در برخورد با تعارضات در مقابلِ میزان قابل توجه استفاده از برخوردهای عقلانی‌و‌دموکراتیک بیانگر اولویت شیوه‌های نرم نسبت به راهبردهای سخت در بین زوجین است. طبق نتایج، زوجین در برخورد با تعارضات عاطفی-اخلاقی از شیوه‌های برخورد سخت (قهری) و در برخورد با تعارضات فرهنگی-ارتباطی از شیوه‌های برخورد نرم (عقلانی و دموکراتیک) بیشتر استفاده می‌کنند. در بحث تبیین گرایش به طلاق نیز نتایج نشان داد که شیوه‌های حل تعارض از قدرت تبیین کنندگی بیشتری در مقایسه با تعارضات زناشویی برخوردارند. بنابراین، با توجه به اجتناب‌ناپذیر بودن تعارض زناشویی، تمرکز بر تقویت مهارت‌های حل مسئله در سیاست‌گذاری‌های حوزۀ-خانواده، به مراتب سودمندتر و حتی به صرفه‌تر از تمرکز بر شکل‌گیریِ زناشویی‌های عاری از تضاد و تعارض خواهد بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Examining the role of marital conflicts and methods of dealing with conflicts in the tendency to divorce (Case of study: Citizens with spouses of Ardabil city)

نویسندگان [English]

  • Esmaeil Jahani Dolatabad 1
  • Taha Ashayeri 2
1 Department of History and Sociology, Faculty of Social Sciences, University of Mohaghegh Ardabili , Ardabil, Iran
2 Assistant Professor Mohaghegh Ardabili University
چکیده [English]

The current research aims to investigate the role of marital conflicts and conflict resolution styles in the tendency to divorce in Ardabil society in two qualitative (content analysis of interviews) and quantitative (survey) parts. Qualitative results showed that marital conflicts in 5 categories "emotional conflicts", "cultural conflicts" and "moral conflicts", "economic conflicts" and "communication conflicts" and methods of dealing with conflicts in the form of "emotional conflict" categories. , "democratic encounter", "rational encounter", "escape from the situation" and "forced or instrumental encounter" can be identified. Also, according to the quantitative results, the vast majority of couples (more than 95%) are more or less struggling with the issue of marital conflicts, of which the highest rate is related to emotional conflicts and the lowest rate is related to cultural conflicts. On the other hand, the very low rate of using coercive methods in dealing with conflicts in contrast to the significant rate of using rational and democratic approaches indicates the preference of soft methods over hard strategies among couples. According to the results, couples use hard (coercive) methods of dealing with emotional-moral conflicts and soft (rational and democratic) methods of dealing with cultural-relational conflicts. In the discussion of explaining the tendency to divorce, the results showed that conflict resolution methods have more explanatory power compared to marital conflicts. Therefore, considering the inevitability of marital conflict, focusing on strengthening problem-solving skills in family policy-making will be far more beneficial and even more economical than focusing on the formation of conflict-free marriages.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Marital conflicts
  • conflict resolution styles
  • tendency to divorce
  • Ardabil