بررسی تجارب زیسته و عوامل موثر بر خشونت خانوادگی در خانواده های نسل جدید (زوجین کمتر از۳۰ سال) شهر ایلام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه جامعه شناسی،واحد تهران مرکزی،دانشگاه آزاد اسلامی .تهران، ایران

2 استادیار گروه جامعه شناسی، واحد تهران مرکزی،دانشگاه آزاد اسلامی.تهران. ایران.

چکیده

خشونت خانوادگی کنشی است که بر اساس آن، شخصی بر شخص دیگری، عمداً، در چارچوب خانواده، ‌صدمه‌ی فیزیکی یا روانی وارد می نماید. درهمین راستا؛ هدف تحقیق حاضر «بررسی تجارب زیسته خشونت در خانواده های نسل جدید» و رویکرد نظری غالب آن، رویکرد کارکردگرایی، تضادی و تلفیقی بوده است. روش تحقیق از نوع کیفی است. حجم نمونه، ترکیبی از چهارگروه پنج نفره (شامل 1 نفر مشاور، 1 نفر مددکار و 3 نفر از آسیب دیدگان از خشونت) است که روی هم رفته 20 نفر می باشد. روش نمونه گیری تحقیق، هدفدار وبه صورت گلوله برفی بوده است. ابزارگردآوری اطلاعات نیز مصاحبه ای نیمه ساختاریافته با سوالاتی محدود بوده است. طبق یافته های تحقیق؛ گونه های خشونت درخانواده های نسل جدید شهر ایلام شامل خشونت مردان علیه زنان، زنان علیه مردان، والدین علیه نوزادان و کودکان و خشونت علیه خانواده همسر می باشد. همچنین؛ تکنیک های خشونت عبارتند از : بی اعتنایی(جنسی اقتصادی)، خیانت و ورود به روابط فرازناشویی (قصد تنبیه یا انتقام)، خشونت عملی (کتک زدن، شکستن سوزاندن یا بریدن اعضا)، خشونت روانی و کلامی (تهمت خیانت و کم کاری زدن، تهدید به کتک، فحش)، خشونت اقتصادی (پول توجیبی ندادن، تهدید به محرومیت از ارث). نهایت آن که؛ قدرت طلبی مردان، ازدواج بدون عشق ورزی، دخالت های اطرافیان، فضای مجازی و گرایش به روابط فرازناشویی، مشکلات اقتصادی، تغییرات ساختار روابط و قدرت در خانواده، اعتیاد به ویژه اعتیاد به مواد مخدر صنعتی و ضعف حمایت اجتماعی ازآسیب دیدگان برخشونت خانوادگی درخانواده های نسل جدید شهر ایلام موثر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating lived experiences and factors affecting family violence in new generation families (Couples less than 30 years old) Ilam city

نویسندگان [English]

  • Azadi Alahnoori 1
  • Roza karampour 2
  • Zahra Ghasemi 2
1 Department of Sociology, Faculty of Social Sciences, Communication and Media, Islamic Azad University, Central Tehran Branch, Tehran, Iran
2 Department of Sociology, Faculty of Social Sciences, Communication and Media, Islamic Azad University, Central Tehran Branch, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Family violence is an act based on which a person causes physical or mental harm to another person, intentionally, within the family. In this regard; The aim of the research is to "investigate the lived experiences of violence in the families of the new generation" and its dominant theoretical approach is functionalism, contrastive and integrated approach. The research method is qualitative. The sample size is a combination of four groups of five people (including 1 counselor, 1 worker, and 3 victims of violence), which is a total of 20 people. The sampling method of the research was targeted and in the form of snowball. The data collection tool was a semi-structured interview with limited questions. According to the research findings; Types of violence in families of the new generation of Ilam include men's violence against women, women against men, parents against babies and children, and violence against the spouse's family. also; Techniques of violence include: neglect (economic sex), betrayal and entering into extramarital relations, practical violence (beating, breaking or cutting off members), psychological and verbal violence (slander of treason and neglect, cursing), economic violence (not paying money, threatening to deprive of inheritance). Finally, that; Men's desire for power, marriage without love, interference from people around them, virtual space and tendency to extramarital relationships, economic problems, changes in the structure of relationships and power in the family, addiction, especially industrial drug addiction, and weak social support for victims of family violence in families. The new generation of Ilam city is effective.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Violence
  • Domestic Violence
  • Violence Techniques
  • social factors
  • cultural factors