فرزندآوری، دوگانه انگاری مخاطره و اطمینان: مطالعه کیفی در شهر یزد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار جمعیت شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه یزد

2 دانشیار جمعیت‌شناسی، مؤسسه تحقیقات جمعیت کشور

چکیده

باروری در ایران و بسیاری از استان های کشور به سطوح پایین رسیده است. در این میان استان یزد از معدود استان هایی است که در سالهای اخیر باروری بالاتر از سطح جانشینی (حدود 3/2 فرزند) را تجربه می کند. در همین ارتباط دلایل باروری بالاتر این استان هم در سطوح خرد و هم کلان اهمیت یافته است. هدف اصلی مطالعه شناسایی تفسیر و درک زنان یزدی از فرزندآوری است. رویکرد تحقیق کیفی است. مشارکت‌کنندگان 25 زن متأهل یزدی بودند که به روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند. داده ها طی یک دوره 4 ماه از ابتدای شهریور تا پایان آذرماه 1397 با استفاده از ابزار مصاحبه نیمه‌ساختارمند جمع‌آوری شد. تحلیل داده‌ها با کمک روش تحلیل محتوای کیفی انجام گرفت. طی تحلیل‌های صورت گرفته از 25 مصاحبه انجام شده، مقوله هسته با عنوان«فرزندآوری، دوگانه انگاری مخاطره و اطمینان» حاصل شده که از دو مقوله اصلی شامل تأملات معنا بخش و اطمینان آفرین و مخاطرات فرزندآوری احصاء شده است. یافته ها بیانگر آنست که به‌رغم اطلاع و توجه زنان به مخاطرات فرزندآوری، آن را مایه اطمینان، خیر و برک تو دارای ارزش خانوادگی و مذهبی می دانند. این رویکرد و درک افراد از فرزندآوری تاکنون مانع از تمایل آنها به سمت بی فرزندی، تک فرزندی و باروری پایین شده است. با این حال تداوم این وضعیت ارتباط زیادی به بستر اقتصادی اجتماعی کشور و استان دارد و اتخاذ سیاست‌ها و حمایتهای دولت از زوجین جوان و خانواده و تسهیل شرایط ازدواج و فرزندآوری تضمین کننده تداوم این شرایط خواهد بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

childbearing as a dualism of risk and certainty: The results of a qualitative study in the Yazd province

نویسندگان [English]

  • Maliheh Alimondegari 1
  • Hajiieh Bibi Razeghi Nasrabad 2
1 Associate Professor , Faculty of Social Sciences, Yazd Univesity
2 associate Professor of Demography, National Institute for Population research
چکیده [English]

Fertility in Iran and many provinces has reached low levels. Yazd province is one of the few provinces that experiences fertility above the replacement level (about 2.3 children) in recent years. The reasons for the higher fertility of this province have become important at both micro and macro levels. The main purpose of this study is to identify the interpretation and understanding of Yazdi women about chldbearing. The approach of this research is qualitative. The participants were 25 married women from Yazd city, who were selected by purposeful sampling in 2017. Data analysis was done with qualitative content analysis technique, The core category is"childbearing as a dualism of risk and certainty" which is derived from the two main categories of "giving meaning and assurance and the risks of childbearing". The findings show that the economic, social and cultural background and religious values play a role in the fertility decisions . Despite knowing and paying attention to the risk of having children, they consider it a source of security and good and blessing and family and religious values.This approach and people's understanding of having children has prevented them from becoming childless and having only one child. However, the continuation of this situation in the future depends on the socio-economic context of the country and the province, and the adoption of government policies and support for young couples and families and facilitating the conditions of marriage and childbearing will guarantee the continuation of these conditions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fertility
  • Child Value
  • Risk
  • Population Policy
  • Yazd city