اثر ترس از مشکلات معیشتی در بی‌میلی به فرزندآوری و راهکار اخلاقی-تربیتیِ قرآن کریم با رویکرد فقهی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

موسسه اشراق و عرفان قم

چکیده

این نوشتار با موضوع کاهش میل خانواده‌ها به فرزندآوری به مسئله ترس از مشکلات معیشتی در فرزندآوری و راهکار اخلاقی تربیتیِ آن پرداخت. هدف نوشتار ارائه راهکار اخلاقی- تربیتیِ قرآن کریم برای غلبه خانواده‌ها بر ترس از مشکلات معیشتی در فرزندآوری بود. این نوشتار با روش تحقیق کیفی متن‌محور به تحلیل متون دینی با روش منضبط استنباط فقهی پرداخت. مهمترین یافته این نوشتار استخراج راهکار اشاره شده در قرآن برای غلبه خانواده‌ها بر ترس از مشکلات معیشتی بود که کاربست آن می تواند بی‌میلی به فرزندآوری ناشی از مشکلات معیشتی را از بین ببرد. راهکار قرآن این بود که انسان برای فرزندآوری ترسی از مشکلات معیشتی نداشته باشد و تأمین هزینه‌های خود و فرزندان را به خدا بسپارد. از دیگر یافته‌ها بررسی و پاسخ کوتاه به چهار پنداره از مشکلات معیشتی در فرزندآوری بود که عبارتند از: سستی ایمان و باور به وعده‌های روزی‌دهنده، ترس از ناتوانی در تأمین هزینه‌های حال و آینده، واقعی پنداشتن نیازهای غیرواقعی و چهارم حرص و طمع در زندگی. با تحلیل آیات قرآن نتیجه آن شد که توکل بر خدا راه چاره‌ای برای غلبه بر ترس از مشکلات معیشتی در فرزندآوری است. بنابراین راهکارهای ایجاد و تقویت توکل از متون دینی استخراج شد که چهار راهکار بود: توجه به ویژگی‌ها و صفات الهی، تقویت ایمان، توجه به درماندگی مخلوقات و ناامیدی از آنها و چهارم حضور در مسیر حق و استقامت بر آن.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of fear of livelihood problems on reluctance to have children and the moral-educational solution of the Holy Quran with a jurisprudential perspective.

نویسنده [English]

  • Ehsan Khalili
Ishraq and Irfan Institute of Qom
چکیده [English]

This article deals with the issue of reducing the desire of families to have children, the fear of livelihood problems in having children and its moral educational solution. The purpose of the article was to present the moral-educational solution of the Holy Quran for families to overcome the fear of livelihood problems in having children. This article analyzes religious texts with a disciplined jurisprudential inference method using a text-based qualitative research method. The most important finding of this article was extracting the solution mentioned in the Quran for families to overcome the fear of livelihood problems, the application of which can eliminate the reluctance to have children due to livelihood problems. The Qur'an's solution was that a person should not be afraid of livelihood problems in order to have children and leave the provision of his and his children's expenses to God. Among the other findings was the investigation and short answer to four concepts of livelihood problems in having children, which are: weak faith and belief in the promises of sustenance, fear of inability to provide for the present and future expenses, believing unrealistic needs to be real, and fourth, greed in life. By analyzing the verses of the Quran, it was concluded that trusting in God is a solution to overcome the fear of livelihood problems in having children. Therefore, the strategies for creating and strengthening trust were extracted from religious texts, which were four strategies: paying attention to divine characteristics and attributes, strengthening faith,...

کلیدواژه‌ها [English]

  • Livelihood problems- having children- trust- Solutions for the desire to have children
  • cultural solutions for having children
  • ethical educational solutions for having children
  • innovative solutions for having children