شناسایی علل اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی مؤثر بر طلاق در بین صاحبنظران و مطلعین (سامانه درخواست طلاق " تصمیم ") در شهر بیرجند

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه جامعه شناسی دانشگاه پیام نور تهران ایران

2 استادیار جامعه شناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه پیام نور تهران، ایران.

3 دانشجوی کارشناسی ارشد جامعه شناسی دانشگاه پیام نور خراسان شمالی، بجنورد

چکیده

خانواده مهم‌ترین واحد اجتماعی است که تاثیرات بسیاری بر سلامت جامعه وتداوم فرزندآوری دارد، اولین رکن تشکیل خانواده ازدواج و آسیب‌پذیرترین مساله آن چه برای خانواده و چه جامعه، طلاق است. با توجه به اهمیت این موضوع پژوهش حاضر با هدف مطالعه علل اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی موثر بر طلاق در بین صاحب‌نظران، موثرین و مطلعین سامانه تصمیم در شهر بیرجند در سال1400 مورد بررسی قرار گرفت، این پژوهش از نوع کاربردی و بر اساس نوع رویکرد، دارای رویکرد کیفی است. جامعه مورد مطالعه طیفی از صاحب‌نظران، اساتید و روان‌شناسان، قضات و سایر افراد درگیر با مساله طلاق می‌باشند که به صورت نمونه‌گیری هدفمند تعداد19 نفر به روش مصاحبه عمیق مورد بررسی قرار و تحلیل دادهها نیز به کمک نرم افزار مکس کیودا (MAXDA) و بر اساس سه شیوه کدگذاری آزاد، محوری و انتخابی مطرح در روش نظریه زمینه‌ای انجام شد.در نهایت26 مقوله اصلی با توجه به موضوع شامل علل اجتماعی و فرهنگی در حیطه طلاق یافت شده است که با توجه به شرایط منظقه‌ای، فرهنگی و مذهبی استان خراسان‌جنوبی برخی از علل طلاق بیشتر مورد بحث‌ جمعیت نمونه از جمله اعتیاد، خیانت، مسائل اقتصادی مانند مشکلات مالی، ازدواج های اجباری و تحمیلی، پایبندی به فرهنگ سنتی ازدواج و طلاق و مسائلی از این دست، بوده است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying the social, cultural and economic causes affecting divorce among experts and informants ("Tasmim" divorce application system) in Birjand city

نویسندگان [English]

  • mohammad ali talebi 1
  • naz mohamad ounagh 2
  • esmat dusti 3
1 Assistant Professor, Department of Sociology, Payame Noor University, Tehran, Iran
2 Assistant Professor of Sociology, Faculty of Social Sciences, Payam Noor University, Tehran, Iran
3 Master's student in Sociology, Payam Noor University, North Khorasan, Bojnord
چکیده [English]

The family is the most important social unit that has many effects on the health of the society and the continuity of childbearing. The first pillar of family formation is marriage and the most vulnerable issue for both the family and the society is divorce. Considering the importance of this topic, the current research was conducted with the aim of studying the social, cultural and economic causes affecting divorce among the experts, the most effective and the most informed of the tasmim system in the city of Birjand in the year 1400. This research is of an applied type and based on the type The approach has a qualitative approach.
The studied community is a range of experts, professors and psychologists, judges and other people involved in the issue of divorce, who were investigated in the form of a targeted sampling of 19 people by the in-depth interview method and data analysis was also done with the help of MAXDA software. And it was done based on three methods of free, central and selective coding proposed in the grounded theory method. Finally, 26 main categories have been found according to the subject including social and cultural causes in the field of divorce, which according to regional, cultural conditions and religion of South Khorasan province, some of the most discussed causes of divorce among the sample population include addiction, infidelity, economic issues such as financial problems, forced and imposed marriages, adherence to the traditional culture of marriage and divorce,

کلیدواژه‌ها [English]

  • Birjand
  • decision system
  • demographic policies
  • divorce