مطالعه تطبیقی سیاستهای حوزه باروری در دو کشور اسکاندیناوی (سوئد و نروژ) و دو کشور اسلامی (ایران و ترکیه)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مطالعات زنان، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

2 گروه مطالعات زن و خانواده،دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

3 گروه علوم سیاسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

10.22034/scs.2023.393487.1427

چکیده

بحران کاهش جمعیت در کشور ایران مسئله‌ای مهم و قابل‌توجه است. این پژوهش به‌منظور دستیابی به راهکارهایی سیاستی برای رسیدن به رشدی متناسب در حوزه باروری انجام شده است. دراین‌راستا پژوهش حاضر با دو رویکرد روشی سیاست‌پژوهی و مطالعه تطبیقی، به مطالعه امکان‌های تسهیل فرزندآوری پرداخته است؛ سیاست‌پژوهی، فرایند انجام پژوهش درخصوص مسئله اجتماعی مهمی یا تحلیل آن، به‌منظور ارائه توصیه‌های عملی به سیاست‌گذاران برای حل مسئله است. بدین‌منظور شاخص باروری زنان در دو کشور اسلامی (ایران و ترکیه) و دو کشور اسکاندیناوی (سوئد و نروژ) تحلیل و مقایسه شده است. نتایج نشان می‌دهند سیاست دولت‌های اسکاندیناوی تا حد زیادی توانسته است زنان بیشتری را به فرزندآوری تشویق نماید. بررسی کشور ترکیه نشان‌دهنده بحران جمعیت در این کشور است؛ البته دولت ترکیه با اعمال سیاست‌های تشویقی درصدد است خانواده‌ها را به فرزندآوری تشویق کند. کشور ایران نیز از نظر جمعیتی به‌سمت پیری در حرکت است و تا کنون اقدام جدی با تأثیر قابل‌ملاحظه‌ای برای تشویق خانواده‌ها به فرزندآوری انجام نشده است؛ البته با تصویب قانون جوانی جمعیت امیدهایی وجود دارد. پیشنهاد می‌شود ضمن مرتفع نمودن مشکلات اقتصادی در این خصوص، به ایجاد امنیت شغلی بیشتر برای زنان توجه گردد. همچنین  می‌توان از تجربه سیاستی کشورهای اسکاندیناوی نیز استفاده نمود البته باید در نظر داشته باشیم در کنار رشد در این کشورها، آسیب‌‌هایی نیز وجود دارند که در یافتن الگوی اسلامی ـ ایرانی باید برای آنها تدبیری اندیشیده شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A comparative study of fertility policies in two Scandinavian countries (Sweden and Norway) and two Islamic countries (Iran and Turkey)

نویسندگان [English]

  • zahra aghaei 1
  • mohsen badreh 2
  • gholamreza khajesarvi 3
1 Department of Women's Studies, Faculty of Social and Economic Sciences, Alzahra University, Tehran, Iran
2 Department of Women and Family Studies, Faculty of Social Sciences and Economics, Alzahra University, Tehran, Iran
3 Department of Political Science, Faculty of Law and Political Science, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The population decline crisis in Iran is an important and significant issue. This research has been done in order to find policy solutions to achieve proportionate growth in field of fertility. In this regard, current research has studied the possibilities of facilitating childbearing with two methodological approaches of policy research and comparative study; Policy research is process of conducting research on an important social problem or analyzing it, in order to provide practical recommendations to policy makers to solve problems. For this purpose, fertility status of women in two Islamic countries (Iran,Turkey) and two Scandinavian countries (Sweden,Norway) has been analyzed and compared. Results show that policy of Scandinavian governments has been able to encourage women to have more children. Study of Turkey shows population crisis in this country; Turkish government is trying to encourage families to have children by applying incentive policies. Iran is also moving toward aging in terms of demographics, and so far no serious action has been taken to encourage families to have children, although there is hope with adoption of Youth Population Law. It is suggested that while solving economic problems in this regard, attention should be paid to creating more job security for women, including allocating a quota to them in the board of directors of companies. It is also possible to use political experience of Scandinavian countries, of course, we must keep in mind that along with growth in these countries, there are also damages that must be considered in finding an Islamic-Iranian model.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Women's fertility
  • fertility policy
  • population
  • Scandinavian countries
  • Islamic countries
فهرست منابع
باستانی، سوسن؛ موسوی، مرضیه و حسین‌پور، فاطمه (1394). جنسیت و توسعه در کشورهای اسلامی نفتی و بدون نفت، فصلنامه برنامه‌ریزی رفاه و توسعه اجتماعی، (23)، 151-123.
درخشان، مرتضی و شعبانی فارانی، الهه (1399). توسعه (مقدماتی ـ 1399): مرور تلفیقی بر جایگاه ایران در شاخص‌های جهانی توسعه. اصفهان: فرهنگ مردم.
دلیری، حسن (1397). تأثیر نااطمینانی شغلی بر تمایل به فرزندآوری در استان‌های ایران. پژوهش‌های رشد و توسعه پایدار (پژوهش‌های اقتصادی)، 18(4)، 65-88.
رحمانی، مهدی (1398). بررسی نفقه زن باردار پس از انحلال نکاح در فقه امامیه، اهل سنت و حقوق ایران. مطالعات راهبردی زنان، 22(86)، 107-124.
رستگارخالد، امیر و محمدی، میثم (1394). تغییرات فرهنگی و افت باروری در ایران (بر پایه تحلیل ثانوی داده‌های پیمایش ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان). جامعه‌شناسی کاربردی (مجله پژوهشی علوم انسانی دانشگاه اصفهان)، 26(2)، 159-180.
ساروخانی، باقر و گودرزی، ثریا (1388). اثرات اشتغال زنان بر خانواده (تحقیقی در بین زنان شاغل و متأهل وزارت کار و امور اجتماعی)، مجله  جامعه‌شناسی معاصر، 2(1)، 51-78.
سترگ، طیبه و سترگ، طاهره (1394). مادری از منظر اسلام و فمینیسم. خانواده پژوهی، 2(1)، 7-2.
سلاطین، پروانه؛ رستمی نکاس، سمانه و محمدی، سمانه (1397). تأثیر باروری بر نرخ مشارکت زنان در گروه کشورهای منتخب: رهیافت داده‌های پانل. زن و مطالعات خانواده، 11(41)، 7-22.
شفیعی، سمیه سادات و پورباقر، زهرا (1393). زنان و شاخص‌های توسعه در ایران و ترکیه. فصلنامه برنامه‌ریزی رفاه و توسعه اجتماعی، (21)، 111-156.
طاهری، مجتبی؛ پژمان، علی و محمودی، محمدجواد (1400). بررسی مقایسه‌ای سیاست‌های جمیتی جمهوری اسلامی ایران با تعدادی از کشورهای سازمان ملل متحد. فصلنامه تحقیقات سیاسی و بین‌المللی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا، (46)، 58-80.
عباسی شوازی، محمدجلال و علی مندگاری، ملیحه (1389). تأثیر ابعاد متفاوت استقلال زنان بر رفتار باروری آنها در ایران. زن در توسعه و سیاست، 8(1)، 31-51.
فطرس، محمدحسن؛ نجمی، مریم و معمارزاده، عباس (1396). تحلیل ارتباط میان نرخ اشتغال زنان و میزان باروری (مطالعه موردی: ایران). زن در توسعه و سیاست، 15(3)، 311-325.
فولادی، محمد (1390). تأملی در سیاست کنترل جمعیت ثار و پیامدهای  آن. معرفت فرهنگی اجتماعی، (1)، 153-180.
قلی‌پور، رحمت‌اله؛ الوانی، سید مهدی؛ زارعی ‌متین، حسن؛ جندقی، غلامرضا و حمیدی‌زاده، علی (1391). طراحی مدل عوامل مؤثر بر استفاده از سیاست پژوهی در سیاست‌گذاری؛ با استفاده از نگاشت مفهومی. مجلس و راهبرد، 19(70)، 103-132.
میشل، آ. (1354). جامعه‌شناسی خانواده و ازدواج. ترجمه اردلان)، تهـران: انتشـارات دانشـگاه علـوم اجتماعی و تعاون دانشگاه تهران.
نخعی، مهناز (1388). جمعیت و تنظیم خانواده. تهران: آییژ.
نمازی، حسین (1387). نظام‌های اقتصادی. تهران: شرکت سهامی انتشار.
نیازی، مهین؛ تورنجی‌پور، فاطمه؛ نوروزی، میلاد و عسگری کویری، اسماء (1395). فراتحلیل عوامل اجتماعی مؤثر بر باروری در ایران. برنامه‌ریزی رفاه و توسعه اجتماعی, 8(29)، 69-118.
نیکزاد، عباس و جورسرایی، سید غلامعلی (1393). بررسی سقط جنین از دیدگاه فقهی. اسلام و سلامت، 1(1)، 29-37.
 
Andersson, G. & K. Scott (2005). Labour-market status and first-time parenthood: The experience of immigrant women in Sweden, 1981-96. Population Studies, 1(59), 21-38.
Andersson, G. & K. Scott, (2007). Childbearing dynamics of couples in a universalistic welfare state: The role of labor-market status, country of origin, and gender. Demographic Research, forthcoming, 897-938.
Andersson, G. (2004a). Demographic trends in Sweden: An update of childbearing and nuptiality up to 2002. Demographic Research, 11(4), 95-110. Available in: Askit, S. & HYPERLINK "https://www.researchgate.net/scientific-contributions/A-Turpculu-33372273" Turpculu, A. (2003), Trends in teenage pregnancy in Turkey,  HYPERLINK "https://www.researchgate.net/journal/International-journal-of-gynaecology-and-obstetrics-the-official-organ-of-the-International-Federation-of-Gynaecology-and-Obstetrics-1879-3479" International journal of gynaecology and obstetrics: the official organ of the International Federation of Gynaecology and Obstetrics, 81(1), 55-6.
Andersson, G.; A.-Z. Duvander & K. Hank (2004). Do child-care characteristics influence continued child bearing in Sweden? An investigation of the quantity, quality, and price dimension. Journal of European Social Policy, 14(4), 407-418.
Bertrandt, M.; Black S.E.; Lleras-Muney A. & Jensen S. (2014). Breaking the Glass Celling? The Effect of Board Quota on Female Labor Market Outcomes in Norway, SAM 48, 54.
Dukeshire, S. & J. Thurlow (2002). Understanding the Link Between Research and Policy. Rural Communities Impacting Policy Project, (18).
Duvander, A.-Z. & G. Andersson (2006). Gender equality and fertility in Sweden: A study on the impact of the father’s uptake of parental leave on continued childbearing. Marriage and Family Review, (39), 121-142.
Güriz, A. (1975). Türkiye’de nüfus politikası ve hukuk düzeni. Ankara: Türkiye Kalkınma Vakfı Yayınları.
Hellstrand J.; Nisén J.; Miranda V.; Fallesen P.; Dommermuth L. & Myrskylä M. (2021). Not Just Later, but Fewer: Novel Trends in Cohort Fertility in the Nordic Countries. Demography 1, 58(4),1373-1399.
Heome, J. M. (2005). Why does Sweden have such high fertility? DEMOGRAPHIC RESEARCH, 13(22), 559-572.  HYPERLINK "https://www.weforum.org/reports/the-global-gender-gap-report-2017"https://www.weforum.org/reports/the-global-gender-gap-report-2017#:~:text=The%20Global%20Gender%20Gap%20Report%20benchmarks%20144%20countries%20on%20their,and%20Survival%2C%20and%20Political%20Empowerment
Hoem, B. (1993). The compatibility of employment and childbearing in contemporary Sweden. Acta Sociologica, (36), 101-120.
http://www.demographic-research.org/Volumes/Vol11/4
http://www.demographic-research.org/Volumes/Vol13/22/
https://core.ac.uk/reader/148319230
Jalovaara, M. Neyer, G. Andersson, G. & Dahlberg, J. (2019). Education, Gender, and Cohort Fertility in the Nordic Countries. European Journal of Population, (35), 563–586.
Koropeckyj-Cox, T. (1988). Loneliness and Depression in Middle and Old age: Are the Childless more Vulnerable?. Journals of Gerontology Series, (53), 303-312.
Majchrzak, A. (1984). Methods for policy research, Sag Pablication : New Delhi World Economic Forum, The Global Gender Gap Report 2017, Commited To Improving The State Of The World,. Available in: McDonald, P. (2000a). Gender equity, social institutions and the future of fertility. Journal of Population Research, (17), 1-16.
Mills, M. (2008). Gender Equality, the Labour Market and Fertility: A European comparison. Paperpresented at 35th CEIES Seminar, Warsaw, Poland.Avalable in: https://ec.europa.eu/eurostat/documents/1001617/4436612/11-35th-CEIES-Seminar-CONFERENCE-24-January-3-2-M.pdf/6a0e28f4-2649-44cf-95cb-e9c907de796f
Oláh, L.S. (2003). Gendering fertility: Second births in Sweden and Hungary. Population Research and Policy Review, (22), 171-200.
Rønsen, M. (2001). Fertility and family policy in Norway-Is there a connection?  Paper for the Nordic Demographic Symposium in Tjöme, Norway, 3-5 May 2001.
Smelser, Neil, J. (2003). On Comparative Ananlysis, Interdisciplinarity and Internationalization in Sociology. International Sociology, 18(4), 634-657.
Statistics Norway (1998). Ukens Statistikk (Weekly Statistics 45/98).
 
 
 
وبگاه‌های مورد استفاده
وبگاه تجزیه و تحلیل سیاست‌گذاری عمومی (ایپرا /ippra )، نگاهی به سیاست افزایش جمعیتی اخیر ایران (08/06/1394)
مرکز پژوهش‌های مطالعات استراتژیک خاورمیانه:
گزارشی درخصوص جمعیت ترکیه و آمار تولدها:
گزارش مسیر اقتصاد:
گزارش سایت ایستتیتا (2002):
https://www.statista.com/statistics/537221/sweden-parental-benefit-recipients/