مطالعه تطبیقی سیاستهای حوزه باروری در دو کشور اسکاندیناوی (سوئد و نروژ) و دو کشور اسلامی (ایران و ترکیه)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مطالعات زنان، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

2 گروه مطالعات زن و خانواده،دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

3 گروه علوم سیاسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

10.22034/scs.2023.393487.1427

چکیده

بحران کاهش جمعیت در کشور ایران مسئله‌ای مهم و قابل‌توجه است. این پژوهش به منظور دست‌یابی به راهکارهایی سیاستی برای رسیدن به رشدی متناسب در حوزه باروری انجام شده است. در این راستا پژوهش حاضر با دو رویکرد روشی سیاست‌پژوهی و مطالعه تطبیقی، به مطالعه امکان‌های تسهیل فرزندآوری پرداخته است؛ سیاست‌پژوهی، فرایند انجام تحقیق درخصوص مسئله اجتماعی مهمی یا تحلیل آن، به منظور ارائه توصیه‌های عملی به سیاست گذاران برای حل مسئله است. بدین منظور وضعیت باروری زنان در دو کشور اسلامی (ایران و ترکیه) و دو کشور اسکاندیناوی (سوئد و نروژ) تحلیل و مقایسه شده است. نتایج نشان می‌دهند سیاست دولت‌های اسکاندیناوی تا حد زیادی توانسته است زنان بیشتری را به فرزندآوری تشویق نماید. بررسی کشور ترکیه نشان دهنده بحران جمعیت در این کشور است؛ البته دولت ترکیه با اعمال سیاست های تشویقی درصدد است خانواده ها را به فرزندآوری تشویق کند. کشور ایران نیز از نظر جمعیتی به سمت پیری در حرکت است و تا کنون اقدام جدی برای تشویق خانواده ها به فرزندآوری انجام نشده است، البته با تصویب قانون جوانی جمعیت امیدهایی وجود دارد. پیشنهاد می شود ضمن مرتفع نمودن مشکلات اقتصادی در این خصوص، به ایجاد امنیت شغلی بیشتر برای زنان از جمله اختصاص سهمیه به ایشان در هیئت مدیره شرکت ها توجه گردد. همچنین می توان از تجربه سیاستی کشورهای اسکاندیناوی نیز استفاده نمود البته باید در نظر داشته باشیم در کنار رشد در این کشورها، آسیب هایی نیز وجود دارند که در یافتن الگوی اسلامی-ایرانی باید نسبت به آنها تدبیری اندیشیده شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A comparative study of fertility policies in two Scandinavian countries (Sweden and Norway) and two Islamic countries (Iran and Turkey)

نویسندگان [English]

  • zahra aghaei 1
  • mohsen badreh 2
  • gholamreza khajesarvi 3
1 Department of Women's Studies, Faculty of Social and Economic Sciences, Al-Zahra University, Tehran, Iran
2 Department of Women and Family Studies, Faculty of Social Sciences and Economics, Al-Zahra University, Tehran, Iran
3 Department of Political Science, Faculty of Law and Political Science, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The population decline crisis in Iran is an important and significant issue. This research has been done in order to find policy solutions to achieve proportionate growth in field of fertility. In this regard, current research has studied the possibilities of facilitating childbearing with two methodological approaches of policy research and comparative study; Policy research is process of conducting research on an important social problem or analyzing it, in order to provide practical recommendations to policy makers to solve problems. For this purpose, fertility status of women in two Islamic countries (Iran,Turkey) and two Scandinavian countries (Sweden,Norway) has been analyzed and compared. Results show that policy of Scandinavian governments has been able to encourage women to have more children. Study of Turkey shows population crisis in this country; Turkish government is trying to encourage families to have children by applying incentive policies. Iran is also moving toward aging in terms of demographics, and so far no serious action has been taken to encourage families to have children, although there is hope with adoption of Youth Population Law. It is suggested that while solving economic problems in this regard, attention should be paid to creating more job security for women, including allocating a quota to them in the board of directors of companies. It is also possible to use political experience of Scandinavian countries, of course, we must keep in mind that along with growth in these countries, there are also damages that must be considered in finding an Islamic-Iranian model.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Women's fertility
  • fertility policy
  • population

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 11 خرداد 1402
  • تاریخ دریافت: 30 فروردین 1402
  • تاریخ بازنگری: 11 خرداد 1402
  • تاریخ پذیرش: 11 خرداد 1402