مصرف رسانه‌ای در فضای مجازی و رابطه آن با سبک زندگی جوانان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی رشته جامعه شناسی بررسی مسائل اجتماعی ایران، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 استاد گروه جامعه شناسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

3 استاد گروه جامعه شناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران ، تهران، ایران

4 استادیار گروه علوم اجتماعی،دانشکده علوم اجتماعی ارتباطات و رسانه، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

10.22034/scs.2023.391255.1423

چکیده

مصرف رسانه‌ای و اثرات آن بر سبک زندگی طبقات مختلف مردم به‌ویژه نسل جوان از موضوعات مهمی است که در پژوهش حاضر بدان توجه شده است. این مطالعه با هدف بررسی رابطه مصرف رسانه‌ای در فضای مجازی با سبک زندگی جوانان در کلان شهر تهران انجام‌ شده است. روش این پژوهش به صورت تحلیل کمّی و از طریق پرسشنامه بوده و جامعه آماری، جوانان 18 تا 34 ساله شهر تهران و حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران 400 نفر در 10 محله از 5 منطقه (1، 4، 6، 15، 22) در میان مناطق 22گانه شهر تهران انتخاب‌ شده‌اند. تجزیه‌وتحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS و مدل‌سازی معادلات ساختاری کوواریانس محور صورت گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که متغیرهای مصرف رسانه‌ای در فضای مجازی و ابعاد سازنده آن (دیداری، شنیداری و نوشتاری) و مدت استفاده از فضای مجازی، میزان استفاده از شبکه‌ها و پیام‌رسان‌های اجتماعی و میزان استفاده از رسانه‌های مختلف رابطه مستقیم و معناداری با سبک زندگی جوانان دارند. همچنین میزان مصرف رسانه‌ای زمینه تغییر سبک زندگی از سنتی به میانه (ترکیبی) و از میانه به مدرن (غربی) را فراهم می‌آورد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Media consumption in Cyberspace and its relationship with young people's lifestyle

نویسندگان [English]

 • Ebrahim Taheri 1
 • Mehrdad Navabakhsh 2
 • alireza mohseni 3
 • Mohamad Mahdi Labibi 4
1 PhD student in the field of Sociology, studying Iran's social issues, Science and Research Department, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 Professor, Department of Sociology, Science and Research Unit, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
3 Professor, Department of Sociology, Faculty of Social Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran
4 Assistant Professor, Department of Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Communication and Media, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Media consumption and its effects on the lifestyle of different classes of people, especially the young generation, is one of the important issues that has been considered in this research. This study was conducted with the aim of investigating the relationship between media consumption in virtual space and the lifestyle of young people in Tehran. The method of this research is in the form of quantitative analysis and through a questionnaire, and the statistical population is young people aged 18 to 34 in Tehran and the sample size based on Cochran's formula is 400 people in 10 neighborhoods of 5 regions (1, 4, 6, 15, 22) in They have been selected among the 22 districts of Tehran. Data analysis was done using SPSS software and covariance-based structural equation modeling. The results of the research showed that the variables of media consumption in virtual space and its constructive dimensions (visual, listening and writing) and the duration of using virtual space, the amount of use of social networks and messengers and the amount of use of different media have a direct and meaningful relationship with the lifestyle of young people. have. Also, the amount of media consumption provides the context for changing the lifestyle from traditional to middle (mixed) and from middle to modern (western).

کلیدواژه‌ها [English]

 • "Lifestyle"
 • "Media consumption in cyberspace"
 • "Use of social networks and messengers"
 • "Youth lifestyle"
 • "Communication Sociology"

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 21 تیر 1402
 • تاریخ دریافت: 09 فروردین 1402
 • تاریخ بازنگری: 14 تیر 1402
 • تاریخ پذیرش: 21 تیر 1402