مفهوم‌شناسی و مطالعه تطبیقی دیپلماسی سایبر، دیجیتال و همگرا (با تأکید بر بند هفتم سیاست‌های کلی اطلاع‌رسانی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشکده معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات،‌ دانشگاه امام صادق (ع)

10.22034/scs.2023.411493.1479

چکیده

یکی از مهم‌ترین حوزه‌های میان رشته‌ای فضای مجازی، ارتباط میان دو حوزه حکمرانی فضای مجازی و دیپلماسی است. نو بودن این حوزة میان‌رشته‌ای و ماهیت پویای هر دو ساحت، سبب بروز نوعی سیالیت، پویایی، عدم استقرار و حتی تشتت در چارچوب مفهومی آن شده است. در این میان دو مفهوم «دیپلماسی دیجیتال» و «دیپلماسی سایبر» دارای بیشترین بسامد در کاربرد هستند که از عارضة تشتت و خلط مفهومی رنج می‌برند. مسئلة این پژوهش ناظر به دو سؤال است: 1-با توجه به سپهر حکمرانی فضای مجازی مربوطه، مرز مفهومی میان دیپلماسی دیجیتال و دیپلماسی چیست؟ 2-در جهت پیوند و همگرایی دیپلماسی دیجیتال و سایبر ، مفهوم «دیپلماسی همگرا» در سپهر معرفتی «حکمرانی عصر فضای مجازی» از چه چارچوبی برخوردار است؟ این پژوهش با روش جمع‌آوری کتابخانه‌ای و روش تحلیل توصیفی-تحلیلی انجام شده است. یافته‌ها و نتایج حاصل از پژوهش نشان می‌دهد که دیپلماسی دیجیتال و دیپلماسی سایبر ذیل دو سپهر اندیشه‌ای حکمرانی متفاوت تعریف می‌شوند (حکمرانی «با» فضای مجازی و حکمرانی «بر» فضای مجازی) و بر این اساس در شاخص‌هایی همچون چیستی، کنشگر، مورد کنش، هدف و نوع حکمرانی تفاوت معنادار دارند. از همین رهگذر، جنبة نوآورانه این پژوهش، پیشنهاد مفهوم «دیپلماسی همگرا» در سپهر حکمرانی «عصر» فضای مجازی است. در دیپلماسی همگرای عصر فضای مجازی، شاهد پیوند و تقارب دیپلماسی سایبر و دیپلماسی دیجیتال هستیم؛ به طوری که تراکنش متراکم آن‌ها را شاهد هستیم. بر اساس این چارچوب مفهومی می‌توان دلالت‌های نظری و سیاستی جدی برای حکمرانی عصر فضای مجازی جمهوری اسلامی پیشنهاد داد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Conceptualization and Comparative Study of Cyber, Digital and Convergent Diplomacy (with emphasis on the Seventh Article of General Policies of Information-Computer Networks)

نویسنده [English]

  • Ehsan Amini Baghbaderani
ISU
چکیده [English]

One of the most important interdisciplinary aspects of cyberspace studies is the relationship between the two domains of cyberspace governance and diplomacy. The newness of this interdisciplinary field and the dynamic nature of both fields have caused a kind of fluidity, dynamism, lack of stability and even confusion in its conceptual framework. Among these, the two concepts of "digital diplomacy" and "cyber diplomacy" have the highest frequency of use, which suffer from conceptual confusion. The problem of this research is related to two questions: 1- Considering the domain of cyberspace governance, what is the conceptual boundary between digital diplomacy and cyber diplomacy? 2- In the direction of connecting and converging digital and cyber diplomacy, what is the framework of the concept of "convergent diplomacy" in the epistemic sphere of "governance of the "era" of Cyberspace "? This research was done with the method of library collection and descriptive-analytical analysis. The findings and results of the research show that digital diplomacy and cyber diplomacy are defined under two different spheres of governance (governance "with" cyberspace and governance "over" cyberspace) and based on such indicators as what it is, the actor, the object of action. , the purpose and type of governance are significantly different. In this way, the innovative aspect of this research is the proposal of the concept of "convergent diplomacy" in the governance sphere of the "era" of cyberspace. In the convergent diplomacy of the era of cyberspace, we see convergence of cyber diplomacy and digital diplomacy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Cyber Diplomacy"
  • "Digital Diplomacy"
  • "Cyberspace Governance"
  • "Convergent Diplomacy in the Age of Cyberspace."
  • "General Policies of Information-Computer Networks"

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 05 شهریور 1402
  • تاریخ دریافت: 24 مرداد 1402
  • تاریخ بازنگری: 05 شهریور 1402
  • تاریخ پذیرش: 05 شهریور 1402