سنجش تاثیر تجربه شغلی بر شکاف خود واقعی و آرمانی دانشجویان و دانش آموختگان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی مطالعات تطبیقی و نوآوری در آموزش عالی

2 دانشگاه خوارزمی

3 گروه جامعه شناسی،دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه خوارزمی

4 دانشگاه کبک در مونترال

5 اداره آموزش و پرورش و آموزش تخصصی UQAM دکتری

10.22034/scs.2023.393587.1429

چکیده

شکل‌گیری خودواقعی و آرمانی در مسیر تجربه شغلی یکی از مهمترین مراحل جامعه پذیری شغلی است. هدف این مطالعه سنجش شکاف بین خودواقعی و آرمانی دانشجویان و دانش‌آموختگان دانشگاه، پیش و پس از تجربه شغلی است. روش این مطالعه کمی از نوع پیمایش است. شیوه نمونه‌گیری خوشه‌ای تصادفی است و 354 نفر از دانشجویان و دانش آموختگان دوره تحصیلات تکمیلی دانشگاه تهران از 4 رشته تحصیلی براساس تقسیم‌بندی بچر، از علوم مختلف نرم محض، نرم کاربردی، سخت محض و سخت کاربردی انتخاب شدند. نتایج حاصل نشان می دهد به طور میانگین ارزیابی پاسخگویان از وضعیت خود واقعی نمره 70/94 و ارزیابی از خود آرمانی نمره 86.9 بدست آمده است. تحلیل میانگین نمره شکاف بین خود واقعی و خودآرمانی حاکی از آن است که متغیر دانش آموختگی و گذراندن دوره جامعه پذیری دانشگاهی از یک سو و شاغل بودن بویژه اشتغال مرتبط با رشته تحصیلی و جامعه پذیری شغلی مرتبط از سوی دیگر، عوامل مهمی در درک واقعیت ها و کاهش شکاف است، همچنین یا دانشجویان شاغل به تحصیل در رشته های نرم (روان شناسی و حقوق) کمتر از شاغلین به تحصیل در رشته های سخت (شیمی و مهندسی کامپیوتر) شکاف خود آرمانی تا خود واقعی را تجربه می کنند. این مطالعه تاثیرات مثبت جامعه پذیری دانشگاهی و شغلی بر کاهش شکاف خودواقعی و خود آرمانی در طول تجربیات تحصیلات دانشگاهی و شغلی در بین دانشجویان و دانش آموختگان مطالعه شده را تایید می کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Examining the role of social strategy of employment in the real self vs. ideal self

نویسندگان [English]

 • Seyedhadi Marjaei 1
 • Samaneh Sadat Sadidpour 2
 • Alireza Ghobadi 3
 • Marguerite Wotto 4 5
1 Institute for Research & Planning in Higher EducationDepartmentsComparative Studies in Higher Education
2 Kharzmi University
3 Department of Sociology, Tehran, Iran
4 Université du Québec à Montréal | UQAM · Department of Education and Specialized Training Ph.D.
5 Université du Québec à Montréal | UQAM · Department of Education and Specialized Training Ph.D.
چکیده [English]

Real self vs. ideal self on the job experience is one of the most important stages of job socialization. The purpose of this study is to measure the gap between the Real self and the ideal self of university students and graduates. This study is a quantitative survey. The sampling method is random cluster and 354 students and graduates of Tehran University were selected in 4 fields of different pure soft, applied soft, pure hard and applied hard sciences based on Becher's classification, The results show that on average, the respondents' assessment of their actual self-situation was 94.70 and their ideal self-assessment was 86.9. The analysis of the average score of the gap between the actual self and the ideal self indicates that the variable of education and passing the university socialization course on the one hand, and being employed, especially the employment related to the field of study and related occupational socialization, on the other hand, are important factors in understanding the realities. And reducing the gap, also, students studying in soft fields (psychology and law) experience the gap between their ideal self and their real self less than those studying in hard fields (chemistry and computer engineering). This study confirms the positive effects of academic and professional socialization on reducing the gap between real self and ideal self during academic and professional education experiences among students and graduates.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Job experience
 • true self
 • self-ideal
 • sociability
 • academic field

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 09 مهر 1402
 • تاریخ دریافت: 03 اردیبهشت 1402
 • تاریخ بازنگری: 07 مهر 1402
 • تاریخ پذیرش: 08 مهر 1402