فرهنگ ملی و چالشهای پیش روی توسعه با تاکید بر فساد اداری(تحلیل تطبیقی متغیر محور)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم اجتماعی،دانشگاه مازندران

2 گروه جامعه شناسی،دانشگاه مازندران

3 هیئت علمی گروه جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسلامی وحد بابل مازندران

10.22034/scs.2023.412977.1485

چکیده

امروزه برنامه های توسعه با چالشهای جدی به خصوص درکشورهای درحال توسعه روبرو می باشد.یکی از این چالشها فساد اداری است. همه کشورها از سطحی از فساد رنج می برند.عوامل موثر بر فساد در تعامل با یکدیگر موجب شکلگیری انواعی از فساد در جوامع می شوند.در این میان نقش فرهنگ در کاهش یا افزایش فساد در میان نظریه پردازان مناقشه برانگیز شده است.این مقاله تلاش دارد به رابطه و تاثیر شاخص های فرهنگ ملی بر ادراک فساد در میان کشورهای هدف بپردازد. هدف تحقیق با تاکید بر نظریه هافستد بررسی تاثیر ابعاد مقوله های فرهنگ ملی بر ادارک فساد در میان کشورهای منتخب می باشد.این تحقیق به روش تطبیقی از نوع متغیر محور می باشد.در این تحقیق از داده های ثانویه موجود از 80 کشور دنیا استفاده شده است.نتایج آزمون همبستگی میان شاخصهای فرهنگ ملی و ادراک فساد بیانگر معنی داری رابطه فاصله قدرت،فردگرائی، ِآینده گرائی،خویشتن داری،و قطعیت با ادراک فساد در کشورهای هدف می باشد.همچنین رابطه ای معنی داری میان مردگرائی و ادراک فساد مشاهده نگردید.تحلیل چند متغیره بیانگر این است که متغیر فاصله قدرت(Beta= 0/42)و آینده گرائی (Beta=- 0/36).بیشترین تاثیر و عدم قطعیت کمترین تاثیر را بر ادراک فساد دارند.در نهایت متغیرهای فرهنگی به کار گرفته شده توانسته اند 66 درصد از تغییرات متغیر وابسته(ادراک فساد) را تبیین کنند.نتایج این تحقیق نشان داد که هرچند فرهنگ ملی مقوله ای محوری در کاهش چالشهای توسعه به خصوص مساله فساد می باشد ولی باید به متغیرهای دیگر از جمله متغیرهای اقتصادی و تاثیر همزمان آنها توجه داشت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

National culture and challenges ahead of development with emphasis on Corruption (Variable-Oriented Comparative Analysis)

نویسندگان [English]

  • mahmod sattarzadeh 1
  • Ali asghar firouzjaeian 2
  • Ali Rahmani Firozjah 3
1 social science, university of mazandaran
2 university of mazandaran
3 Faculty of Sociology, Islamic Azad University, Babol Branch, Mazandaran
چکیده [English]

Today's, development plans confront with serious challenges specially in developing countries. corruption is one of them.all counties suffer from some level of corruption. These Causes Integrated with Together to Bring Different Type of Corruption in Society. In Between Role of Culture in Increase and Decrease in Corruption Between Theorists Caused Controversy Issue. This Article Tries to Investigate of Indicators of National Culture on Corruption perception in Target Countries.The aim of the research is to investigate the impact of national culture categories on the perception of corruption among selected countries, emphasizing Hofstede's theory.Method of This survey is Variable- Orinated Comparative Analysis.In This research, Secondary Data of 80 Countries were used.The Results of the Correlation Test Between the Indicators of National Culture and Perception of Corruption Indicate the Significance of the Variable Relationship Between Power Distance and Individualism and Futurism and Self – Restraint and certainty, with the Perception of Corruption in the Studied Countries. Also, no significant Relationship Between Masculinity Index and Perception of Corruption Was Observed.Multivariate Analysis Shows that Power Distance (BETA/0.42) and futurism (BETA/-0.36) Variables have the Greatest Impact and uncertainty has the least impact on the perception of corruption. Finally, the used Cultural Variables Have been Able to Explain 66% of the Changes in the Dependent Variable
The Results of this Research showed that although national culture is a central category in the decrease of development challenges specially the problem of corruption, it is necessary to pay attention to other variable, including economic variables and their simultaneous impact.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Development challenges
  • Offical Corruption
  • Indicators of National Culture
  • Comparative Analysis

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 22 مهر 1402
  • تاریخ دریافت: 01 شهریور 1402
  • تاریخ بازنگری: 13 مهر 1402
  • تاریخ پذیرش: 22 مهر 1402