مناسک پیاده‌روی اربعین و تاثیر آن بر قدرتمندی هویت ملی در جامعه عرب زبان خوزستان(نظریه‌ای داده بنیان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه علوم اجتماعی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه اصفهان

10.22034/scs.2023.414801.1491

چکیده

چکیده: این پژوهش با هدف ادراک فهم نخبگان و فعالان سیاسی-اجتماعی عرب زبان خوزستانی در مکانیزم تاثیر مناسب پیاده‌روی اربعین بر روی همبستگی اجتماعی و تقویت هویت ملی عرب‌زبانان خوزستان انجام شده است روش روش مورد استفاده در این تحقیق از روش های کیفی گراندد تئوری چارمرزی استفاده شده و محقق داده‌ها را با استفاده از مصاحبه‌های عمیق با ۳۰ نفر از نخبگان و فعالان سیاسی-اجتماعی عرب زبان جمع آوری کرده است .یافته‌ها "محقق با استفاده از نزدیک به ۲6۰ کد اولیه استخراج شده هشت کد متمرکز بر ساختی” فرصت فقرزدایی و محرومیت زدایی “ “حس محرومیت تجربه شده” “ تدارک فضای شناختی از عرب‌زبانان “زدودن بدبینی و عرب هراسی” “پارادایم هویت‌ساز اربعین” “ هویت ملی قدرتمندتر “را استخراج و سپس داستان روایت را تدوین کرده است. نتیجه گیری: داستان روایت نشان می دهد که پیاده‌روی اربعین در تقویت هویت ملی و افزایش همبستگی اجتماعی و کاهش قوم‌گرایی در میان عرب‌زبانان تاثیر مثبت داشته است و پیاده‌روی اربعین را به مثابه فرصتی برای محرومیت‌زدایی و زدودن عرب هراسی و تقویت سرمایه اجتماعی می‌دانند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Arbaeen walking rituals and its effect on the strength of national identity in the Arabic-speaking society of Khuzestan (a data-based theory)

نویسنده [English]

  • Ali Ghanbari Barzian
عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان
چکیده [English]

Abstract
This research has been conducted with the aim of understanding the understanding of Khuzestan Arab-speaking elites and socio-political activists in the mechanism of the proper impact of the Arbaeen walk on social solidarity and strengthening the national identity of Khuzestan Arab-speakers. And the researcher has collected the data using in-depth interviews with 30 Arab-speaking elites and socio-political activists. Findings: Using nearly 260 primary codes, the researcher extracted eight codes focused on the structure of the opportunity of poverty alleviation and deprivation. "Experienced sense of deprivation" "Preparation of cognitive space from Arab speakers" "Removal of cynicism and Arabphobia" "Arba'in identity-building paradigm" "Stronger national identity" has been extracted and then compiled the story of the narrative. Conclusion: The story of the narrative shows that The Arbaeen walk has had a positive effect on strengthening national identity and increasing social solidarity and reducing ethnocentrism among Arab-speakers, and they consider the Arbaeen walk as an opportunity to de-privilege and remove Arab-phobia and strengthen social capital.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : national identity
  • ethnic identity
  • rituals
  • social solidarity
  • Arbaeen walking

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 22 مهر 1402
  • تاریخ دریافت: 13 شهریور 1402
  • تاریخ بازنگری: 22 مهر 1402
  • تاریخ پذیرش: 22 مهر 1402