بررسی درک دختران از دخترانگی و تبیین آن در نظام سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی اجتماعی (با تأکید بر بند 5 و 12 سیاست‌های کلی خانواده)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، دانشکده زن و خانواده، دانشگاه ادیان و مذاهب قم، قم، ایران

2 استادیار، جامعه‌شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

10.22034/scs.2023.418956.1505

چکیده

درک دختران از دخترانگی همان هویت گره خورده با جنسیت دختران می‌باشد که معمولاً توصیف آن در هر نظام تحلیل اجتماعی بدون توجه به ساخت منحصر به فردش به‌گونه‌ای متفاوت و حتی متناقض تفسیر و تعبیر می‌شود و نیاز به تبیین آن در نظام سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی اجتماعی می‌باشد. هدف از پژوهش حاضر تشریح درک دختران از دخترانگی و به‌تبع آن رسیدن به نقاط و نکات تحلیلی درخور توجهی در حوزه تحلیل اجتماعی خواهد بود که زمینه تأمل جدی و ارائه پیشنهادهایی در حوزه سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی اجتماعی با محوریت‌ بندهای 5 و12 سیاست‌های کلی خانواده را فراهم می‌سازد. به‌منظور انجام پژوهش و فراخور موضوع و مقتضیات، جهت شفاف‌سازی توصیف تجربه زیسته دخترانگی روشی کیفی با راهبرد منتسب به روش پژوهش پدیدارشناسی انتخاب شد. توصیف درک دختران از دخترانگی نشان داد که این دختران و درکشان از دخترانگی، صرفاً معلول شرایط ساختاری یا کاستی‌های نهادی نیست بلکه آنها به‌جهت حضور در فضاهای سیال هویت‌ساز، بازاندیشانه هویت شخصی و به‌تبع آن هویت اجتماعیشان را بازسازی می‌کنند. توجه نظام تحلیل اجتماعی و سیاست‌گذاری فرهنگی و اجتماعی به همه ابعاد تحول رخ داده می‌تواند ما را با ظرفیت‌های جدی نسل دختران جوان و نوجوان امروز بیشتر آشنا کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating girls' understanding of girlhood and explaining it in the policy and social planning system with emphasis on paragraphs

نویسندگان [English]

  • azadeh niaz 1
  • qasem zaeri 2
1 PhD student, Faculty of Women and Family, Qom University of Religions and Religions, Qom, Iran
2 Assistant Professor, Sociology, Faculty of Social Sciences, Tehran University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Girl-hood is an identity tied with gender that, regardless of its singularities, is understood inconsistently in different social analytic systems. The current research aims at clarifying the relationship between the girls’ identity and perception of their girl-hood with their descriptions of it in the first place ‌–free from prescriptions and pathologies. For the purpose, we adopted the qualitative method with a phenomenological strategy. To present the best aspect of the research, participants for the sample are chosen consciously so that they are of an age that is the threshold of a new identity, enabling them to explain girl-hood in a comprehensive manner. Therefore, we interviewed 20 girls born between 2001-2006. We gathered the complementary data of the interviews in form of focus groups. Among others, we went to the girls’ confrontation with those topics that better reflect girl-hood. The descriptive phenomenology of the girls’ descriptions of their girl-hood demonstrates that these girls and their perceptions of girl-hood are by no means merely an effect of the structure or institutional shortcomings; rather, due to their presence in fluid, identity-making contexts, they reflectively reconstruct their personal and by extension, their interpersonal and social identities. If we consider identity as one’s “stable” understanding and image of oneself, then in the lifeworld of these girls, the very topic of “identity” faces fundamental challenges.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Self-perception
  • Girl-hood
  • Lifeworld
  • Identity
  • policy
  • Social Planning System
فهرست منابع
اسکندری، حسین و شکرایی، زهرا (1383). بررسی و مقایسه پایگاه‌های هویت در میان دختران و پسران دانشجو. مطالعات اجتماعی روانشناختی زنان، (5)، 87-110.
حاجیان، بهجت؛ قاسمی، وحید؛ ربانی، علی و مرقاتی خویی، عفت‌السادات (1400). مطالعه فرایند برساخت فهم جنسی در دختران نوجوان شهر اصفهان. زن در توسعه و سیاست (پژوهش زنان)، 19(1)، 119-140
ذاکری، مختار (1394). مفهوم‌پردازی هویت وکاربرد آن در تعلیم‌وتربیت. (رساله دکتری)، رشته تاریخ فلسفه آموزش وپرورش، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.
ذکایی، محمدسعید و قاراخانی، معصومه (1386). دختران جوان و ارزش‌های زنانگی. مطالعات فرهنگی و ارتباطات، (9).
صدیق سروستانی، رحمت‌اله و حبیب‌پور گتابی، کرم (1386). بررسی نیازهای اجتماعی، فرهنگی و آموزشی دختران دانش آموز سراسر کشور. زن در توسعه و سیاست، 5(3)، 31-63.
گیدنز، آنتونی (1387). جامعه‌شناسی. ترجمه حسن چاووشیان، تهران: نشر نی.
یعقوبی، علی و مقدس یزدی، فاطمه (1395). دختران دانشجو سنخ‌شناسی زنانگی. زن در توسعه و سیاست، (4)، 513-533.