بررسی تاثیرات سواد رسانه ای بر تحقق حوزه عمومی مجازی در بحران کرونا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه ارتباطات ، دانشکده علوم انسانی ، دانشگاه آزاد تهران شرق

2 گروم ارتباطات ،دانشکده علوم انسانی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق

3 گروه علوم ارتباطات اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شرق، تهران، ایران

10.22034/scs.2023.390363.1461

چکیده

این پژوهش با موضوع بررسی تاثیرات سوادرسانه ای برتحقق حوزه عمومی دربحران کرونا درصدد است تا علاوه بر تاکیدبه توسعه سوادرسانه ای وضرورت آن برای ارتقاء افکارعمومی، مکانیزم شکل دهی به حوزه عمومی راذیل عقلانیت ارتباطی درنسبت با رسانه و البته درموقعیت بحران توصیف نماید. تاکید و توصیف اینکه سواد رسانه ای به‌عنوان دانشی یامهارتی راهبردی برای زیست درجامعه شبکه‌ای،مقوله ای غیرقابل انکاربرای شهروندان دیجیتالی است که امروزدرمعرض انواع محتواها قرار می‌گیرند.رویکرد مذکوردرذات خود و بدون برنامه‌ریزی منجربه ایجادو توسعه حوزه عمومی مجازی وبه اصطلاح زیست جهان دیجیتالی شده وکاربران را در نسبتی هم افزاومشبک، تبدیل به کلی اثرگذاری حدفاصل عامل وساختار می‌کند.درواقع براساس عقلانیت ارتباطی وسناریوی این نوشتار مبتنی برامتداد مجازی این نوع از عقلانیت،حوزه عمومی یاهمان زیست جهان مجازی،مقام تفاهم عرفی بوده و ظرفیت و امکان مدیریت بحران با توسل به توافق کنشگران راذیل اتصال سه جهان ذهنی و عینی و اجتماعی در فضای مجازی فراهم می کند.این پژوهش با روش مطالعات کتابخانه‌ای و تحلیل رفتارشناسی مردم و رسانه‌ها درفضای مجازی،ماموریت داردتا نحوه مواجهه مردم ورسانه‌ها درپاندمی کرونا و در فهم اخبار و اطلاعات گمراه‌کننده وجعلی،شایعات، اینفودمی و چگونگی اثرگذاری حوزه عمومی مجازی در مدیریت یا تعمیق بحران رامورد واکاوی قرارداده است.
براساس نتایج حاصل ازاین پژوهش حوزه عمومی مجازی و زیست جهان دیجیتال تشکیل شده دردوران کرونا به علت عدم آموزش کاربردی سواد رسانه‌ای درکشوروحجم بالای فیک‌نیوزها، معیوب بوده و الگوی مطلوب، ارتقای فرایندی این مهارت بر اساس نوع نوینی ازعقلانیت ارتباطی در سطوح مردم، مسوولان و رسانه‌ها با تکیه بر«تفکر انتقادی» و دید 360 درجه محتواهاست.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the effects of media literacy on the realization of the virtual public sphere in the Corona crisis

نویسندگان [English]

 • masoumeh nasiri 1
 • leila niroomand 2
 • somayeh tajik esmaeilu 3
1 Department of Communication, Faculty of Humanities, Azad University of East Tehran
2 Department of Communication, Faculty of Humanities, Islamic Azad University, East Tehran, Iran
3 Department of Social Communication Sciences, Islamic Azad University, East Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

This research aims to investigate the effects of media literacy on the realization of the public sphere in the Corona crisis, the development of media literacy and its necessity for the promotion of public opinion, to describe the mechanism ofsphere and the rationality of communication in relation to the media and of course in a crisis situation. Emphasizing and describing that media literacy as a strategic knowledge or networked sos an undeniable category for digital citizens who are exposed to all kinds of content today. The aforementioned approach in itself and without planning leads to the creation and development of the virtual public sphere and the so-called digitized world life and users. In a synergistic and networked ratio, it becomes a general influence between the agent and the structure. In fact, based on the communication rationality and the scenario of this writing based on the virtual extension of this type of rationality, the public domain or virtual world is the place of common understanding and the capacity and possibility of crisis management by resorting to agreement Razeel activists provide the connection of three mental, objective and social worlds in virtual space.This research, with the method of library studies and behavioral analysis of people and media in virtual space, has a mission to understand how people and the media face the corona pandemic and in understanding misleading and fake news and information, rumors.infodemy and how the virtual public sphere is effective in managing or deepening the crisis has been investigated.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Public domain
 • Corona crisis
 • fake news
 • social crisis
 • sociological media literacy

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 08 آبان 1402
 • تاریخ دریافت: 27 خرداد 1402
 • تاریخ بازنگری: 01 آبان 1402
 • تاریخ پذیرش: 08 آبان 1402