بررسی جامعه شناختی تاثیر قدرت سیاسی بر فرهنگ سیاسی مردم(مورد مطالعه:پهلوی اول)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه جامعه شناسی،دانشگاه آزاد اسلامی،واحد تهران مرکزی،تهران،ایران

2 گروه مدیریت،دانشگاه آزاد اسلامی،واحد علوم و تحقیقات تهران،ایران(نویسنده مسئول)

3 گروه جامعه شناسی ،دانشگاه آزاد اسلامی،واحد تهران مرکزی،تهران ، ایران

10.22034/scs.2023.323526.1241

چکیده

هدف این مقاله کشف و شناسایی ماهیت جامعه شناسانۀ قدرت سیاسی و تاثیر آن بر فرهنگ سیاسی مردم در زمان حاکمیت رضا شاه بوده است.
روش تحقیق به شکل کیفی و بصورت توصیفی - تحلیلی و جمع آوری داده ها به صورت اسنادی-کتابخانه ای و استفاده از فیش برداری بوده است. مدل نظری تحقیق مبتنی بر نظریه فرهنگ سیاسی آلموند و وربا است.
نتایج و یافته های تحقیق حاکی از آن است که از ویژگی های اساسی تاثیرات قدرت سیاسی بر فرهنگ سیاسی مردم در زمان رضاشاه، «حاکمیت روابط فردی به جای قوانین»، «ارادت سالاری و تقرب پیشگی به جای نظام شایسته سالاری»، «وفاداری به شخص به جای سازمان های سیاسی»، «فساد»، «از بین رفتن رقابت صحیح»، «اطاعت مطلق از بالا دست»، «مسدود شدن فضای باز سیاسی»، «انزوای روشنفکران»، «خفقان»، «عدم اعتماد سیاسی» است. همچنین ساختار قدرت سیاسی در دوره رضاشاه با زیرساخت هایی مانند دولت و سازمان سیاسی رابطه مستقیمی دارد چرا که نظام سیاسی در این عصر به همراه سلطنت مطلقه، بیشترین میزان قدرت را در کشور اعمال می کرد و دستوراتش برای همه زیر نظام های کشور الزامی بود. از سوی دیگر، هماهنگی منابع برای رسیدن به اهدافی که حاکمیت در اختیار داشت از طریق نهادهای سیاسی آن جلو می رفت.
واژگان کلیدی: قدرت سیاسی، فرهنگ سیاسی، پهلوی اول

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Sociological study of the effect of political power on the political culture of the people (Case study: Pahlavi I)

نویسندگان [English]

  • shabnam bostanchi 1
  • Sayed Reza Salehi Amiri 2
  • Rezaali Mohseni 3
1 Sociology Department ,Islamic Azad university ,central Tehran Branch
2 Department of Management, Islamic Azad University, Science and Research Branch of Tehran, Iran (Corresponding Author)
3 sociology Department,Islamic Azad university ,central Tehran Branch,Tehran ,Iran
چکیده [English]

Abstract
The purpose of this article was to discover and identify the sociological nature of political power and its impact on the political culture of the people during the reign of Reza Shah.
The research method was qualitative and descriptive-analytical, and data collection was done in the form of document-library and the use of questionnaires. The theoretical model of the research is based on Almond and Verba's theory of political culture.
The results and findings of the research indicate that among the main characteristics of the effects of political power on the political culture of the people during Reza Shah's time, "the sovereignty of individual relationships instead of laws", "dedication and closeness in advance instead of the meritocracy system", "loyalty to person instead of political organizations", "corruption", "destruction of proper competition", "absolute obedience from above", "blocking of political open space", "isolation of intellectuals", "suffering", "political distrust" Is.
Also, the structure of political power in Reza Shah's period has a direct relationship with infrastructures such as the government and political organization, because the political system in this era, along with the absolute monarchy, exercised the most power in the country and its orders were mandatory for all sub-systems of the country. On the other hand, the coordination of resources to achieve the goals of the government was carried out through its political institutions.
Key words: political power, political culture, first Pahlavi

کلیدواژه‌ها [English]

  • Political power
  • political culture
  • the first Pahlavi

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 28 آبان 1402
  • تاریخ دریافت: 17 دی 1400
  • تاریخ بازنگری: 09 آبان 1402
  • تاریخ پذیرش: 20 آبان 1402