بررسی راهبردهای فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در حوزه سیاستگذاری جمعیتی کشور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات

10.22034/scs.2023.351187.1334

چکیده

نقش فرهنگ در تغییرات جمعیتی مهم و تاثیرگذار است. هدف پژوهش، بررسی راهبردهای فرهنگی سیاست‏های جمعیتی است. از این‏رو، می‎کوشد به این سوال پاسخ دهد که راهبردهای فرهنگی در حوزه سیاست‏گذاری جمعیتی دارای چه نقاط ضعف و قوتی است؟
این پژوهش کاربردی بوده و با روش کیفی و الگوی سوات تلاش می‏شود نقاط قوت و ضعف راهبردهای فرهنگی درحوزه سیاست‏های جمعیتی وهمچنین فرصت‎ها و تهدیدهای محیط بیرونی شناسایی و توصیف شود. در توصیف نقاط قوت و ضعف از متن سیاست‎های کلی جمعیت و اسنادبالادستی و نظرخبرگان استفاده می‎شود. تهدیدهای فرهنگی روز جامعه نیز براساس نظریۀ نوسازی شناسایی و تحلیل می‎گردد. سپس راهبردهای پیشنهادی با تمرکز بر نقاط ضعف و تهدیدهای فرهنگی ارائه می‎شود. شیوه جمع‎آوری اطلاعات نیز کتابخانه‎ای است.
یافته‏های پژوهش، نشان می‏دهد راهبردهای فرهنگی در حوزه سیاستگذاری جمعیتی با توجه به وضعیت فرهنگی جامعه(محیط بیرونی) در حالت تدافعی است؛ این وضعیت ناشی از غلبة نقاط ضعف سیاست‏های جمعیتی بر نقاط قوت(عوامل درونی) و چیرگی تهدیدهای فرهنگی بر فرصت‎ها(عوامل بیرونی) است. فاصله بین واقعیت‎های روز جامعه و سیاست‎های فرهنگی، نگاه کمّی و کم‎توجهی به موانع فرهنگی از مهم‎ترین ضعف‎های درونی سیاست‎ها و راهبردهای فرهنگی افزایش جمعیت است. مولفه‏های فرهنگی مدرن مانند فردگرایی، مصرف‏گرایی، لذت‎گرایی، تن‎پرستی و جایگزینی حیوانات به‎جای فرزندآوری نیز مهم‏ترین تهدیدهای رشد جمعیت است که با وضعیت مطلوب فاصله دارد. در این راستا، راهبردهایی همچون توجه به میزان پذیرش فرهنگی خانواده‎‎ها، اعتمادسازی فرهنگی، سرمایه‎گذاری بر مهارت انتخاب‏گری در مواجه با تحولات فرهنگی مدرن، ضرورت انجام آمایش فرهنگی و برنامه‏ریزی براساس تراکم و تفاوت‎های فرهنگی پیشنهاد می‏شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Studying the cultural strategies of the Islamic Republic of Iran in the field of population policy

نویسنده [English]

  • soghra salehi
Member of the Faculty of Culture, Art and Communication Research Institute
چکیده [English]

The role of culture in demographic changes is vital and influential.The purpose ofthis research isto investigatethecultural strategies forconstructing the future of the country's population based on thecultural requirementsof thesociety.Therefore,it attempts to answerthefollowingresearch questions what are the strengths and weaknesses of the cultural strategies and policies of building the futureofthe country's population based on the current cultural situation of the society? and whatopportunitiesand threatsdothesepoliciesfaceinachievingreachthedesiredpopulation objectives?
In this article,theauthor(s)attempts toidentify and describe the strengths and weaknessesof the cultural policies related to the construction of country's future population and the opportunities and threats imposed bytheexternalenvironmentusing SWATmodel.Thecontent of general population policies andupstreamdocuments areusedandexpertopinion todescribethe assumed strengthsand weaknesses.The currentculturalthreatsofthesocietyarealsoidentifiedandanalyzedbasedonthe modernizationtheory.Then,the recommendedstrategiesarepresentedfocusingon cultural weaknesses and threats.
The results of theresearchillustrate that thefutureofpopulationgrowthpolicies in terms ofthecultural situationofthesociety(i.e.theexternal environment)is ina defensive state.In other words,this situation is caused bythedominance of the weaknesses of population policies over the strengths (internal factors) and the dominance of cultural threats over opportunities (external factors).The gap between the current realities of the society and cultural policies, thequantitative view and lack ofattentiontocultural barriers, etc.,were amongthemostimportant internal weaknesses of cultural policies and strategies for population growth.
Theculturalrequirementsofcurrentsociety(e.g.individualism,consumerism,hedonism,sexism, replacing animals instead of having children, etc.)were also identified as themost important threats to populationgrowth,which arefar from theideal situation and will place the country's demographic future in a critical situation.Therefore,the suggestedstrategies have been drawn inordertoreduce the weaknesses and reduce the effects ofcultural threats.These strategies aremostlyfocusedonthe cultural acceptancedegree of families,construction ofcultural trust,investing intheskillofselection in the face of modern cultural developments,theneed tocarryoutcultural planningandplanning based on density and cultural differences are emphasized.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Population policies
  • cultural strategies
  • cultural issues
  • population growth

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 28 آبان 1402
  • تاریخ دریافت: 10 مرداد 1401
  • تاریخ بازنگری: 26 آبان 1402
  • تاریخ پذیرش: 27 آبان 1402