بررسی جامعه شناختی اخلاق کار و مقایسه آن در بین زنان و مردان کارگاه های مشمول قانون کار استان بوشهر(با تاکید بر بند 24 سیاست های کلی نظام اداری)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جامعه شناسی اقتصادی و توسعه،دانشگاه یاسوج،یاسوج،ایران

2 دانشیار گروه جامعه شناسی،دانشگاه یاسوج،یاسوج ایران

3 گروه جامعه شناسی/ دانشکده علوم انسانی/ دانشگاه یاسوج/ ایران

10.22034/scs.2023.418604.1506

چکیده

اخلاق کار یکی از نیازهای اساسی هر جامعه است و نیروی انسانی برخوردار از اخلاق کار نقش موثری در پیشبرد اهداف و توسعه ملی کشورها محسوب می شود. اصلی در این پژوهش تحلیل جامعه شناختی اخلاق کار زنان و مردان شاغل در کارگاه های مشمول قانون کار استان بوشهر بوده است. جهت چارچوب نظری تحقیق از نظریه پردازان در حوزه های مختلف جامعه شناسی، مدیریت سازمانی و روان شناسی استفاده شده است. روش تحقیق توصیفی پیمایشی بوده و جامعه آماری ، تمامی ‌زنان و مردان شاغل در کارگاه های مشمول قانون کاراستان بوشهر بودند. نمونه آماری با استفاده از نرم افزار سمپل پاور تعداد 400 نفر با روش نمونه گیری خوشه ایی انتخاب شدند. جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه 78 سوالی محقق ساخته استفاده شد. روایی آن از طریق تحلیل عاملی تأییدی و پایایی از طریق آلفای کرونباخ(78/0=α) تایید گردید. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم افزارهای spss و amos و با تحلیل مدل معادلات ساختاری در دو سطح توصیفی و استنباطی صورت گرفت. نتایج حاصل نشان داد که کنترل سازمانی با ضریب مسیر(626/0)، میزان تحصیلات با ضریب مسیر(156/0)، نگرش جنسیتی با ضریب مسیر(099/0) و باورهای مذهبی با ضریب مسیر(325/0) بر اخلاق کار زنان و مردان کارگاه های مشمول قانون کار استان بوشهر تاثیر دارد. همچنین نتایج حاصل از آزمون تی نمونه های مستقل در سطح معنی داری (05/0) نشان داد که اخلاق کار زنان با میانگین(105) بیشتر از مردان است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Sociological study of work ethics and its comparison between women and men in workshops subject to the labor law of Bushehr province (with emphasis on paragraph 24 of the general policies of the administrative system)

نویسندگان [English]

  • abdoreza khoshraftar 1
  • maryam mokhtari 2
  • Siroos Ahmadi 3
1 PhD student in economic sociology and development, Yasouj University, Yasouj, Iran
2 Associate Professor, Department of Sociology, Yasouj University, Yasouj, Iran
3 Dept. of Sociology/ Human Science Faculty/ Yasouj University, Iran
چکیده [English]

Work ethics is one of the basic needs of every society, and human resources with work ethics play an effective role in advancing the goals and national development of countries. The main part of this research was the sociological analysis of the work ethics of women and men working in workshops subject to the labor law of Bushehr province. For the theoretical framework of the research, theorists in different fields of sociology, organizational management and psychology have been used. The research method was a descriptive survey and the statistical population was all women and men working in the workshops covered by the Karastan Law of Bushehr. A statistical sample of 400 people was selected by cluster sampling method using Sample Power software. A 78-question questionnaire developed by the researcher was used to collect data. Its validity was confirmed through confirmatory factor analysis and reliability through Cronbach's alpha (α=0.78). Data analysis was done using spss and amos software and by structural equation model analysis at two descriptive and inferential levels. The results showed that organizational control with path coefficient (0.626), education level with path coefficient (0.156), gender attitude with path coefficient (0.099) and religious beliefs with path coefficient (0.325) on ethics. The work of men and women in workshops subject to the labor law of Bushehr province is affected. Also, the results of the t-test of independent samples at a significant level (0.05) showed that the work ethic of women is higher than that of men with an average of (105).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Work ethics
  • women
  • workshops subject to labor law
  • Bushehr province

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 28 آبان 1402
  • تاریخ دریافت: 13 مهر 1402
  • تاریخ بازنگری: 27 آبان 1402
  • تاریخ پذیرش: 27 آبان 1402