شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر افزایش مشارکت ایرانیان در پرداخت مالیات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد علوم اجتماعی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران

2 استادیار، دکتری علوم سیاسی-توسعه، گروه علوم سیاسی ، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد پژوهش علوم اجتماعی، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران

10.22034/scs.2023.410297.1475

چکیده

موضوع: مشارکت عمومی مردم در پرداخت مالیات از شاخص های مهم توسعه اقتصادی محسوب می شود.
هدف: بنابراین، پژوهش حاضر تلاش خواهد کرد عوامل موثر بر افزایش مشارکت عمومی مردم در پرداخت مالیات در ایران را بررسی، شناسایی و رتبه بندی کند.
روش: پژوهش حاضر کیفی از نوع مدل ساختاری تفسیری است. جامعه آماری شامل کارمندان اداره مالیات شهر تهران بوده و برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه و ماتریس محقق ساخته استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش کارمندان اداره مالیات شهر تهران هستند؛ که، 30 نفر از خبرگان بر اساس نمونه گیری هدفمند انتخاب شده اند.
نتایج: بر اساس یافته های تحقیق، 10 عامل تاثیرگذار در افزایش مشارکت عمومی مردم در پرداخت مالیات شناسایی گردید؛ که شامل عوامل سیاسی، قانونی، آموزش و آگاهی بخشی، ویژگی جمعیتی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، مدیریتی، و ویژگی‌های روانشناختی است. تحلیل روابط متغیرها به استخراج یک مدل چهار سطحی منجر گردید، که عوامل سیاسی و ویژگی های جمعیت شناختی در سطح چهارم، عوامل قانونی در سطح سوم، عوامل آموزشی،عوامل اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، و ویژگی روانشناختی در سطح دوم، و عوامل سازمانی و مدیریتی در سطح اول قرار گرفته اند. عوامل سیاسی و جمعیت شناختی بیشترین و بالاترین اثرگذاری را بر گرایش به پرداخت مالیات دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying and Ranking the Effective Factors on Increasing the Participation of Iranians in Paying Taxes

نویسندگان [English]

 • Mohsen Niazi 1
 • Akbar Zolfaghari 2
 • Elham Rezaei 3
 • Sokoofeh Abshirin 3
1 Professor of Social Sciences, Faculty of Humanities, Kashan University, Kashan, Iran
2 Assistant Professor, PhD in Political Science-Development, Department of Political Science, Department of Social Sciences, Payame Noor University, Tehran, Iran
3 Master's Student of Social Science Research, Kashan University, Kashan, Iran
چکیده [English]

Issue: Public participation in paying taxes is one of the important indicators of economic development.
Purpose: Therefore, the present research will try to investigate, identify and rank the factors affecting the increase of public participation in paying taxes in Iran.
Method: The present research is a qualitative interpretive structural model. The statistical population includes the employees of the tax department of Tehran. A researcher-made questionnaire and matrix were used to collect data. The statistical population of this research is the employees of the tax department of Tehran city; 30 experts were selected as targeted sampling.
Results: Based on the findings of the research, 10 influential factors in increasing public participation in paying taxes were identified; which includes political, legal, education and awareness factors, demographic, economic, cultural, social, managerial, and psychological characteristics. The analysis of variables relationships led to the extraction of a four-level model, which political factors and demographic characteristics in the fourth level, legal factors in the third level, educational factors, economic, cultural, social factors, and psychological characteristics in the second level, and organizational factors. Management has been placed at the first level.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Tax
 • Participation
 • Tax Evasion
 • Tax Payment
 • Interpretive Structural Model

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 01 آذر 1402
 • تاریخ دریافت: 15 مرداد 1402
 • تاریخ بازنگری: 22 مهر 1402
 • تاریخ پذیرش: 01 آذر 1402