بررسی جریان های فکری بنیانگذاران سکولاریسم در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مدیریت راهبردی دانشگاه عالی دفاع ملی.تهران

2 دانشگاه عالی دفاع

3 هیئت علمی دانشگاه عالی دفاع ملی

10.22034/scs.2024.419676.1507

چکیده

مهمترین صفت جداکننده و وجه تمایز مکاتب غرب و شرق ، وجود تفکر سکولاریسم است. از این تفکر به عنوان جنگ نرم و اسب تروا، و پرورش دهنده نیروی دشمن در داخل کشور یاد نموده اند. روشنفکران در هردوره، با جامه های مثل اصلاح طلبی، نوگرایی، تجدیدنظرطلبی و...خودرا نمایان می کنند. روشنفکران سکولاریسم با اندیشه های غرب زده خود درمعادلات سیاسی و اجتماعی و فرهنگی کشور از زمان تولد در دوره قاجار تاکنون موثر بوده و بنیانگذاران سکولاریسم درایران، جریان ساز تفکر غیراسلامی اند. سکولاریسم ها، درپی ایجاد تغییرات اساسی در اصول مسلمانی اند. رسوب تفکرات سکولاریسم در بعضی از لایه های مدیریت راهبردی و کلان فعلی کشور و شناختن اصل این تفکر و اندیشه های شرقی و غربی می تواند ما در حوزه های گوناگون مصون نماید. هدف اصلی پژوهش : بنیانگذاران سکولاریسم درایران دارای چه تفکری بودند و جریان فکری و خاستگاه فکری شان ازکجا سرچشمه می گرفت؟ مقاله در صدد است نوع نگرش جریان را ازمنظر نفوذ فرهنگی در سه حوزه دین ، علم وفناوری، الگوی پیشرفت بررسی نماید. روش پژوهش، از نوع توصیفی - تحلیلی، با تکیه بر اسناد و منابع کتابخانه ای می باشد. نتیجه پژوهش ؛ خاستگاه فکری سکولار درایران مکتب مارکسیسم، لیبرالیسم بوده و با تاکید بر دموکراسی و نفی دین بر اهمیت جدایی دین از سیاست و جهت بی راهه کشاندن توده های مسلمان و تحقیر علمای اسلامی و غرب باوری و رواج مکتب ناسیونالیسم و لیبرال و عقاید پوزیتیویستی و آئین باستان زرتشت فعالیت داشته اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the intellectual currents of the founders of secularism in Iran

نویسندگان [English]

  • mohsen zanganeh 1
  • amir hosein ررررر 2
  • alireza pirozmand 3
1 Danishdeh District, Rahbardi Danishgah High Defense Department, Tehran
2 دانشگاه عالی دفاع
3 هیئت علمی دانشگاه عالی دفاع ملی
چکیده [English]

ترجمه لاتین چکیده مقاله
The most important distinguishing feature between the Western and Eastern schools is the existence of secularism. This thinking has been referred to as a soft war and a Trojan horse, and a breeder of the enemy's infantry force inside a country. Many secular intellectual movements claiming to be reforms are those who, knowingly or unknowingly, seek to make fundamental changes in the principles of Muslims. Intellectuals in every historical period show themselves with clothes such as reformism, modernism, revisionism, etc. This is the current of thought of personalities with secular and secular thinking
, and it is not an exaggeration to consider each of them as the organization and generator of non-Islamic thought in Iran. The article aims to study the flow of extreme secularism with a new look and basic culture based on the default and documented model of the foundations and intellectual system from the point of view of cultural influence in the three fields of religion, science and technology, the pattern of progress and lifestyle with an analytical method, a description based on Examine the documents and library resources.
The result of the research shows; The trend of secularism was active in the country by emphasizing the foundations of democracy and denying religion, the importance of separating religion from politics, leading the Muslim masses astray, humiliating Islamic scholars and believing in the West, spreading the school of nationalism and liberalism, positivist beliefs, and the ancient religion of Zoroastrianism in the country

کلیدواژه‌ها [English]

  • Intellectual currentism
  • secularism
  • extreme secularists
  • Iran

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 02 اردیبهشت 1403
  • تاریخ دریافت: 15 مهر 1402
  • تاریخ بازنگری: 15 فروردین 1403
  • تاریخ پذیرش: 02 اردیبهشت 1403