اعضای هیات تحریریه

 

مدیر مسئول

محمدرضا مجیدی

روابط بین الملل دانشیار دانشگاه تهران-رئیس پژوهشکده تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام

csr.ir/
rahbordcsr.ir


  • مقالات

- بررسی سیر تحول دینداری در جوامع اروپای غربی از دهه 1980 تا 2010. مجیدی محمدرضا, تلخابی مجید (1399)., پژوهش های ادیانی (دانشگاه ادیان و مذاهب), 8(16), 256-281.

-
سناریوهای آینده اسلام و مسلمانان در اروپای غربی. مجیدی محمدرضا, خانی آرانی الهه, عبداللهی محمد (1399)., مطالعات انقلاب اسلامی, 17(63), 33ـ 54.

- Religious cinema and the transfer of religious and revolutionary values to future generations. Bahreini Nasrin, Majidi Mohammad Reza, Hosein Zadeh Mohammad Ali (2019)., journal of Contemporary Research on Islamic Revolution, 1(1), 93-116.

- راه ابریشم و ایران فرهنگی؛ مؤلفههایی برای همگرایی منطقهای در غرب آسیا. مجیدی محمدرضا, دهقانیان فراشه محمدحسین (1396)., سیاست, 47(3), 753-771.

-
نقش مواریث مشترک فرهنگی در همگرایی ایران و جمهوری آذربایجان. مجیدی محمدرضا, صوراناری حسین (1395)., مطالعات اوراسیای مرکزی, نهم(2), 341-360.

-
قدرتیابی گروه های راست افراطی در اروپا؛ علل و پیامدها. مجیدی محمدرضا, حاتم زاده عزیزاله (1395)., سیاست, 46(2), 441-455.

-
قدرت یابی گروه های راست افراطی در اروپا؛ علل و پیامدها. مجیدی محمدرضا, حاتم زاده عزیزالله (1395)., سیاست, 46/ تابستان 95(2), 441.

- La diplomatie parlementaire de l’Iran et de la France. Majidi Mohammad Reza, Jozaghi Zahra (2016)., GéostratégiquesAcadémie de Géopolitique de Paris ISSN 1963-0867, 47(47), 147.

- l’Islam et la société civile en Asie de l’Ouest Cas de figure : la République islamique d’Iran. Majidi Mohammad Reza (2016)., GéostratégiquesAcadémie de Géopolitique de Paris ISSN 1963-0867, 46(46), -.

- دیدگاه نظری دربارة نقش هویت در سیاست بین الملل. مجیدی محمدرضا, عظیمی اعتمادی محسن (1394)., سیاست, 45/ بهار 94(1), 209.

-
دیدگاههای نظری دربارۀ نقش هویت در سیاست بینالملل. مجیدی محمدرضا, عظیمی اعتمادی محسن (1394)., سیاست, 45(1), 209-227.

- Societal Discrimination against Muslims in Europ: Racism and Political Opportunities. Majidi Mohammad Reza, Sadeghi Mohammad Mehdi (2014)., The Quarterly Journal of Political Studies of Islamic World, 8(2), 129-149.

- بررسی نقش عوامل سیاسی و امنیتی در سیاستگذاری سازمانهای مردم نهاد ایرانی. مجیدی محمدرضا, حمیصی مرتضی (1392)., سیاست, 43(3), 16.

-
برسی نقش عوامل سیاسی و امنیتی در سیاست گذاری سازمانهای مردم نهاد ایرانی. مجیدی محمدرضا (1392)., سیاست, 43(3), 45.

-
زمینه ها و موانع تعامل جمهوری اسلامی ایران با همسایگان در حوزه قفقاز جنوبی. مجیدی محمدرضا, زحمت کش حسین (1392)., پژوهش های انقلاب اسلامی, 2(5), 125.

-
روابط اتحادیه اروپا با قدرتهای نوظهور؛ چالشها و اختلافات. مجیدی محمدرضا, ثمودی علیرضا (1392)., فصلنامه مطالعات روابط بین الملل, 6(22), 71-98.

-
تاملی انتقادی در مفهوم اسلام اروپایی. مجیدی محمدرضامحمدمهدی صادقی (1391)., روابط خارجی, 4(1), 113-148.

-
سیاست  گردشگری خارجی ایران. مجیدی محمدرضا (1389)., سیاست, -(---), -.


 

  • کنفرانس ها

- عناصر معرفت شناختی اروپامحوری در تقسیم مناطق مطالعاتی. مجیدی محمدرضا, زحمت کش حسین (1389)., رویکرد ایرانی به مطالعات منطقه ای, 15-15 آذر, تهران, ایران.

-
رویکرد ایرانی به مطالعات منطقه ای . امکان یا امتناع. مجیدی محمدرضا (1389)., رویکرد ایرانی به مطالعات منطقه ای, 15-15 آذر, تهران, ایران.

-
تاملی انتقادی در تعریف مناطق و رویکردهای مرسوم در مطالعات  منطقه ای :مطالعه موردی ؛ خاورمیانه. مجیدی محمدرضا, صادقی مهدی (1389)., رویکرد ایرانی به مطالعات منطقه ای, 15-15 آذر, تهران, ایران.

-
غرب آسیا ، ایران و تقارب فرهنگها. مجیدی محمدرضا (1389)., تقارب فرهنگها : رویکرد اسلامی ـ ایرانی, 4-4 آذر, ایران.

-
منطقه گرائی فرهنگی:نقطه عزیمت همگرائی در غرب آسیا. مجیدی محمدرضا, صادقی مهدی (1389)., تنوع فرهنگی و همگرائی جهانی, 2-4 تیر, تهران, ایران.

- Nourouz and Rapprochement of cultures. Majidi Mohammad Reza (2010)., The Role of Nowrouz in the Rapprochement of cultures and the promotion of the Culture of Peace, 31 March, paris, France.

- Mawlana and the Perfect Human Being. Majidi Mohammad Reza (2007)., Celebration of Mawlana Jala-ud-Din Balkhi-Rumi, 6 September, paris, France.


  • کتب

- دیپلماسی فرهنگی جهموری اسلامی ایران: مورد مطالعه جمهوری عراق. دوست محمدی احمد, مجیدی محمدرضا, رجبی محمد, عصاری احمدرضا (1395).

-
چرا اروپا؟ چالش های فرهنگ و هویت. مجیدی محمدرضا (1395).

-
اسلام هراسی غربی؛ واکاوی تحلیلی زمینه های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی و بازاندیشی مؤلفه های تاریخی و نظری آن. مجیدی محمدرضامحمدمهدی صادقی (1393).

- Abdolali Birjandi's Active Life and Scientific Achievements. Majidi Mohammad Reza (2014).

- The role of Silk Road in the rapproachement. Majidi Mohammad Reza (2014).

- The role of Muslim Women in the development of societies. Majidi Mohammad Reza (2014).

- سیاست خارجی، امنیتی و دفاعی اتحادیه اروپا پس از جنگ سرد. مجیدی محمدرضا, ثمودی علیرضا (1392).

- Intercultural Dialogue in the 21st Century:what Role for Unesco?. Majidi Mohammad Reza (2013).

- اخلاق در علم. مجیدی محمدرضا (1391).

- The Role of Sibuyeh and his linguistic approach in the rapprochement of cultures. Majidi Mohammad Reza (2012).

- Ethics In Science. Majidi Mohammad Reza (2012).

- The Role of Islam in the Ropprochement of Cultures. Majidi Mohammad Reza (2011).

- آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. مجیدی محمدرضا (1389).

-
امنیت انسانی در غرب آسیا . دیدگاهها و نقدها. مجیدی محمدرضا (1388).

-
امنیت انسانی در غرب آسیا. مجیدی محمدرضا (1388).

- The Life and Thought of Seyyed Jamal-Ed-Din Assadabadi. Majidi Mohammad Reza, دهشیری محمدرضا (2009).

- غرب آسیا نظام بین الملل و همگرایی منطقه ای. مجیدی محمدرضاعزت الله عزتی, سعید آبادی محمد رضا (1387).


 

پایان نامه ها و رساله ها

- نقش دیپلماسی فرهنگی در سیاست خارجی فرانسه (از جمهوری پنجم تاکنون)رضوان خورشیدی جلالی,محمدرضا مجیدیکارشناسی ارشد، 1398/10/29

- Migration crisis and Integration in Europe
علی کرمی,محمدرضا مجیدیدکتری، 1397/11/17

-
بررسی راهبردی سیاست خارجی امریکا در مناطق کُردنشین خاورمیانه (بعد از جنگ جهانی دوم تا 2014م)رحمان حریری,محمدرضا مجیدیدکتری، 1397/06/19

-
بررسی راهبردی سیاست خارجی امریکا در مناطق کُردنشین خاورمیانه (بعد از جنگ جهانی دوم تا 2014م)رحمان حریری,محمدرضا مجیدیدکتری، 1397/06/19

-
سیاست انرژی قزاقستان با تمرکز بر طرح های غربی و شرقی، مطالعه موردی اتحادیه اروپافرشید آبادی زمان,محمدرضا مجیدیکارشناسی ارشد، 1397/06/12

- Fethullah Gulen Movement in Central Asia
معصومه قالبی حاجیوند,محمدرضا مجیدیکارشناسی ارشد، 1396/11/03

-
شکاف قبطی- مسلمان در مصر نوینکمال ایرانی دوست,محمدرضا مجیدیدکتری، 1396/07/10

- AN EXAMINATION OF THE OBSTACLES OF DEVELOPING RELATIONS BETWEEN ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN & GEORGIA
بهزاد نوشیروانی تهرانی,محمدرضا مجیدیکارشناسی ارشد، 1395/12/07

-
اهداف و عوامل مؤثر بر روابط میان منطقه ای اتحادیه اروپا با مرکوسورخسرو سواره,محمدرضا مجیدیکارشناسی ارشد، 1395/12/07

-
افراط گرایی اسلامی در آسیای مرکزی :مطالعه ی موردی حزب التحریرمحمدکاظم عبدالحمیدی,محمدرضا مجیدیکارشناسی ارشد، 1395/12/02

- A comparative Study of Iran Oman Relations before and after the Islamic Revolution and its Perspective
امیرسعید کرمی,محمدرضا مجیدیدکتری، 1395/08/29

- Role of New Wave of Refugess on the Expansion of European Far Right
سامان اسماعیل پور,محمدرضا مجیدیکارشناسی ارشد، 1395/07/10

-
هویت خواهی مسلمانان در بریتانیاوحید ملوندی نیکو,محمدرضا مجیدیکارشناسی ارشد، 1395/07/04

-
راهکارهای همگرایی فرهنگی بین ایران و مصرحبیب ساسانی,محمدرضا مجیدیکارشناسی ارشد، 1395/04/21

- Historical and Cultural Context of the Movement for Independence in Wales
کامبیز رحیمی,محمدرضا مجیدیکارشناسی ارشد، 1395/03/30

-
جایگاه انرژی خاورمیانه در استراتژی امنیت ملی ایالاتمتحده آمریکا تا سال 2035 در چشمانداز توسعه منابع نامتعارفمهدی مدنی,محمدرضا مجیدیدکتری، 1395/03/30

-
زمینه ها و عوامل روس ستیزی در ملی گرایی گرجی(2008-1991)سعیده شیری کهنوئی,محمدرضا مجیدیکارشناسی ارشد، 1394/12/15

-
عوامل مؤثر بر شکلگیری سیاست مشترک مهاجرت در اتحادیه اروپاقاسم کیومرث نژاد,محمدرضا مجیدیکارشناسی ارشد، 1394/11/12

-
لابی صهیونیسم در اتحادیه اروپاریحانه رضایی نودهی,محمدرضا مجیدیکارشناسی ارشد، 1394/11/12

-
تأثیر تهدیدهای ناشی از شکنندگی دولت در عراق جدید بر امنیت زنان (۲۰۱۴-۲۰۰۳)ریحانه پورمومن اعرابی,محمدرضا مجیدیکارشناسی ارشد، 1394/09/30

- The European Union’s Approach To Knowledge-Based Economy
محمود جوادی,محمدرضا مجیدیکارشناسی ارشد، 1394/06/28

-
تأثیر بنیان های اجتماعی قبیله ای بر ساختار قدرت سیاسی در ترکمنستانبهروز قزل,محمدرضا مجیدیکارشناسی ارشد، 1394/06/28

- The Role of Islamic Identity in the Convergence of the Countries of Western Asian Region:A Case Study of the Palestinian Issue
محسن عظیمی,محمدرضا مجیدیدکتری، 1394/03/04

- The European Common Foreign and Security Policy toward Islamic Republic of Iran’s Nuclear Program
علیرضا ثمودی پیله رود,محمدرضا مجیدیدکتری، 1394/01/24

-
عوامل داخلی گسترش سلفیگری در آسیای مرکزی         (1991- 2014)محمد آثارتمر,محمدرضا مجیدیدکتری، 1393/12/17

-
رویکرد دیپلماسی عمومی آلمان به ج.ا.ایران (1989-2014)ابراهیم حسن نژاد,محمدرضا مجیدیکارشناسی ارشد، 1393/11/27

-
هویت و سیاست خارجی در کشورهای عربی؛مطالعهی موردی مصر و عربستان سعودیحسن احمدیان,محمدرضا مجیدیدکتری، 1393/07/28

-
رویکرد ایالات متحده آمریکا و انگلستان به نقش و جایگاه سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد در تعاملات بین المللیمریم یاری اصطهباناتی,محمدرضا مجیدیکارشناسی ارشد، 1392/09/18

-
بررسی عوامل موثر بر اسلام هراسی در اروپا (مطالعه موردی کشور فرانسه)رسول قربانی,محمدرضا مجیدیکارشناسی ارشد، 1392/06/31

-
سازمانهای مردم نهاد و دگرگونی سیاسی در آسیای مرکزی: بررسی موردی انقلاب رنگی  جمهوری قرقیزستانطاهره دلیران چاپشلو,محمدرضا مجیدیکارشناسی ارشد، 1391/08/16

-
بررسی علل اخراج و طرد جمعیت روما از سوی کشورهای اروپایی؛ مطالعه موردی رومانی، بلغارستان و فرانسهرحیم جوشن,محمدرضا مجیدیکارشناسی ارشد، 1391/06/31

-
بحران مهاجرت و نقش آن در شکل گیری احزاب ملی گرای افراطی اروپاحسن شکوهی نسب,محمدرضا مجیدیکارشناسی ارشد، 1391/02/12

-
تحلیل رابطه بین فعالیت احزاب سبز و نقش آنها در سیاستگذاری اتحادیه اروپا در زمینه محیط زیستفائزه رحمانی پور,محمدرضا مجیدیکارشناسی ارشد، 1390/07/10

-
جایگاه روسیه در نظام امنیت جدید اتحادیه اروپا(با تأکید بر عامل انرژی)مهدیه السادات تقوی دهاقانی,محمدرضا مجیدیکارشناسی ارشد، 1390/07/06

-
پیمان لیسبون و تاثیر آن بر آینده تحولات ناتوعلیرضا ثمودی پیله رود,محمدرضا مجیدیکارشناسی ارشد، 1390/06/07

-
تأثیر همگرایی سیاسی و همکاری های اقتصادی در اتحادیه ی اروپا بر هژمونی ایالات متحده ی آمریکاسعید اخوان,محمدرضا مجیدیکارشناسی ارشد، 1390/06/07

-
بررسی موانع و راهکارهای توسعه روابط جمهوری اسلامی ایران و جمهوری قزاقستانامیر ابراهیمی,محمدرضا مجیدیکارشناسی ارشد، 1390/02/12

-
نقش رسانه در سیاست خاورمیانه ای ایالات متحده امریکامصطفی سلمانی,محمدرضا مجیدیکارشناسی ارشد، 1390/02/12

-
اسلام اروپایی:پاسخی به چالش فرهنگی ـ هویتی در اروپای غربیمحمدمهدی صادقی,محمدرضا مجیدیکارشناسی ارشد، 1389/12/10

-
بررسی راهبردها و سیاست های امنیتی- دفاعی اروپا و  نقش ناتو در این راستا در دوره پس از جنگ سردافشین نسیمی,محمدرضا مجیدیکارشناسی ارشد، 1380/06/07

-
امنیت کشورهای شمال: پایداری یا تحول(دهه 1990)علی اصغر کهن سال,محمدرضا مجیدیکارشناسی ارشد، 1380


سردبیر

غلامرضا جمشیدیها

جامعه شناسی استادتمام. جامعه شناسی،دانشکده علوم اجتماعی، گروه مطالعات اسلامی،تهران،ایران.

profile.ut.ac.ir/fa/~gjamshidi
gjamshidiut.ac.ir
66971175

جانشین سردبیر

ایمان عرفان منش

جامعه شناسی فرهنگی عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع)

isu.ac.ir/cv/1285/
i.erfanisu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

غلامرضا جمشیدیها

جامعه شناسی استادتمام. جامعه شناسی،دانشکده علوم اجتماعی، گروه مطالعات اسلامی،تهران،ایران.

gjamshidiut.ac.ir
66971175

محمدباقر خرمشاد

علوم سیاسی استاد تمام

aaaaagmail.com

سید محمد حسینی

فقه و حقوق اسلامی استاد تمام

nnnnngmail.com

بهرام بیات

جامعه شناسی استاد تمام-دانشگاه عالی دفاع ملی

bahram.bayatgmail.com
66971175


سردبیر فصلنامه امنیت ملی

ابراهیم فیاض

جامعه‌شناسی و انسان‌شناسی استاد تمام، عضو هیات علمی دانشگاه تهران

rtis2.ut.ac.ir/cv/efayaz/?lang=fa-ir
efayazut.ac.ir


کتاب‌های تالیفی

کتاب های غیر از تالیف و ترجمه

مقالات چاپ شده در نشریات بین المللی

مقالات چاپ شده در نشریات داخلی

همایش‌های داخلی

راهنمایی پایان نامه

مشاوره پایان نامه

حمید پارسانیا

جامعه شناسی استاد تمام، عضو هیات علمی دانشگاه تهران

h.parsaniayahoo.com


کتاب‌های تالیفی

فصلی از کتاب

کتاب های غیر از تالیف و ترجمه

مقالات چاپ شده در نشریات داخلی

فعالیت‌های اجرایی

سید سعید زاهد زاهدانی

جامعه شناسی دانشیار جامعه شناسی و عضو پژوهشکده تحول در علوم انسانی دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

zahedanishirazu.ac.ir

حسین بستان (نجفی)

جامعه شناسی دانشیار گروه جامعه‌شناسی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، قم ، ایران

hbostanrihu.ac.ir

عبدالحسین کلانتری

جامعه شناسی سیاسی دانشیار گروه جامعه شناسی، دانشگاه تهران،تهران. ایران

abkalantariut.ac.ir

غلامرضا تاج بخش

جامعه شناسی دانشیار گروه جامعه شناسی دانشگاه آیت الله بروجردی (ره)

abru.ac.ir/profile/74
tajbakhshabru.ac.ir

اعضای هیات تحریریه بین المللی

طلال عتریسی

جامعه شناسی و روانشناسی اجتماعی مدیر کل مرکز مطالعات استراتژیک بیروت

atrissi_talalhotmail.com

دستیار هیات تحریریه

اسماعیل شیرعلی

جامعه شناسی دانشیار دانشگاه آزاد تهران مرکزی

esmaeil.shiraligmail.com
esmaeil.shirali@gmai
0000-0003-3795-7108

مدیر داخلی

مریم فخری

دکتری جامعه شناسی فرهنگی کارشناس

maryamfakhrigmail.com

ویراستار انگلیسی

شهیره نوذری

زبان و ادبیات انگلیسی کارشناس

shahireh_nozariut.ac.ir

ویراستار

رضا دیبا

ویراستار ویراستاری

rdiba46yahoo.com
00000000000

صفحه آرا

رضا عبداللهی بجندی

صفحه آرا صفحه آرا

reza.a5231yahoo.com
00000000000