نویسنده = محمدحسین ابتکاری
بررسی میزان کیفیت زندگی و ارتباط آن با هویت دینی (مطالعه موردی: شهر یاسوج)

دوره 3، شماره 4، اسفند 1393

اصغر میرفردی؛ سیروس احمدی؛ محمدحسین ابتکاری


بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی بر کیفیت زندگی شهروندان شهر یاسوج

دوره 2، شماره 1، خرداد 1392

اصغر میرفردی؛ سیروس احمدی؛ محمدحسین ابتکاری


ارزیابی شاخص‌های کیفیت زندگی در نواحی روستایی کشور

دوره 1، شماره 3، آذر 1391

احمد محمدپور؛ داریوش بوستانی؛ محمدحسین ابتکاری