بررسی میزان کیفیت زندگی و ارتباط آن با هویت دینی (مطالعه موردی: شهر یاسوج)

نویسندگان

چکیده

مقاله حاضر به بررسی رابطه بین میزان کیفیت زندگی و تأثیر هویت دینی بر آن، در شهر یاسوج پرداخته است. تحقیق با روش پیمایشی و با نمونه‌ای به حجم 400 نفر با ابزار پرسشنامه در پانزده محله شهر یاسوج انجام گرفت. بر اساس یافته‌های تحقیق، اکثریت شهروندان یاسوجی از سطح متوسط و بالایی از کیفیت زندگی برخوردار بودند. بررسی ابعاد مختلف کیفیت زندگی نیز نشان داد: شهروندان به ترتیب در بعد سلامت جسمانی، سلامت روابط، سلامت محیط زندگی و سلامت روانی بیشترین نمره را کسب کرده‌اند. همچنین، در زمینه دینداری، بیش از دو سوم (2/88 درصد) از افراد دارای دینداری قوی بودند. هر 4 بعد هویت دینی (مناسکی، اعتقادی، احساسی و پیامدی) رابطه مثبت و معناداری با کیفیت زندگی داشتند. در بین متغیرهای زمینه‌ای نیز، بجز وضعیت تأهل که نشان داد افراد متأهل از کیفیت زندگی بالاتری برخوردارند، دیگر متغیرهای جمعیتی رابطه معناداری با کیفیت زندگی نداشتند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Level of the Quality of Life and Its Relationship with Religious Identity (Case study: Yasouj)

چکیده [English]

The research aimed to investigate the level of the quality of life amongst the citizens residing in Yasouj and investigate its relationship with religious identity. The research employed a survey method with descriptive-analytic approach and with a sample of 400 individuals who were selected from 15 boroughs of Yasouj City. Research finding showed that the majority of Yasouj inhabitants have the middle and high level of the quality of life. Also, on religious context, about 88.2 percent of people who have strong religious. Results indicated that there is significant and positive relationship between dimensions religiosity (ritual, faith, emotional and outcome) and quality of life. The result also showed that there is only significant relationship between marital status and the quality of life among demographic variables.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Quality of Life
  • identity
  • Religious identity
  • religion
  • Yasouj