دوره و شماره: دوره 3، شماره 4 - شماره پیاپی 13، زمستان 1393 
1. تدوین الگوی خط‌مشی‌گذاری فضای مجازی کشور

حامد حاجی ملامیرزایی؛ حسین خنیفر؛ سیدمهدی الوانی


6. بررسی تأثیر امنیت اجتماعی بر دلبستگی به مکان از منظر گروه نوجوان در شهر تهران

زهرا خدایی؛ علی‌اکبر تقوایی؛ مجتبی رفیعیان؛ هاشم داداش‌پور