بررسی تأثیر امنیت اجتماعی بر دلبستگی به مکان از منظر گروه نوجوان در شهر تهران

نویسندگان

چکیده

هدف کلی مقاله حاضر، بررسی تأثیر مولفه‌های امنیت اجتماعی بر شاخص دلبستگی به مکان و تبیین معناداری یا عدم معناداری آنها در محلات منتخب است. شاخص دلبستگی به مکان و امنیت اجتماعی به تفکیک در چهار محله شهر تهران مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور از آزمون پارامتریک F (تحلیل واریانس یک‌طرفه) و نیز آزمون Tukey (تفاوت معناداری) استفاده شد تا محلات منتخب را خوشه‌بندی کرده و به این سؤال پاسخ داد که کدام محله‌ها از نظر شاخص مورد بررسی، شبیه به هم و کدام محله‌ها با هم متفاوت هستند. نتایج نشان می‌دهد: بین سه مؤلفه امنیت اجتماعی (نابهنجاری‌های اجتماعی، نظارت اجتماعی و آزادی حرکت) با متغیر دلبستگی به محله، همبستگی متوسطی برقرار است. در مجموع سه مؤلفه امنیت اجتماعی حدود 7 درصد از واریانس متغیر دلبستگی به محله را تبیین می‌کنند که با توجه به توزیع F، تمامی ضرایب همبستگی و ضرایب تبیین، معنادار بوده و قابل تعمیم به جامعه آماری کل است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Social Security on Place Attachment, in the Eyes of the City of Tehran Teenagers

چکیده [English]

This essay embarks on a research on the effect of social security on certain chosen districts in the City of Tehran. The method of this research has been an analytical and dialectic process. This study has been concluded with dispersion of 475 application forms, field and district observation, and oral interview 12-16 year old people from certain districts (Elahieh, Narmak, Hashemi, and Yaftabad). It is necessary to be mentioned that all these districts were chosen in an analytical and systematic way. In this essay the effective factors between social security, and “place attachment for the certain chosen and tested districts” were basically researched and discovered in those four districts separately. To that end the Parametric F test and also Tukey test were utilized firstly to categorize the districts. Regarding the all factors concerning social security; social disorder, physical environment and freedom of movement, except social monitoring variable, there is differences among all compared districts.;
Results of Tukey test indicates: Yaftabad and Hashemi district with approximately the same amount has the lowest social security among the neighbors and Elahiyeh district has the highest social security among all other districts and then there is Narmak district which has differences rather than Elahiyeh district that has located in a separate cluster. ;
In order to evaluate between to variables; the Pierson associative parameter has been utilized to evaluate the effect of the independent variable components (social security) on the dependent variable (Place attachment) which Stepwise multiple regression analysis was used. Pierson correlation coefficient for the correlation between social security and place attachment index is equal to 0.276, which shows the average correlation between the two variables. Results of regression analysis showed that the three components of social security (social disorder, social monitoring and freedom of movement) that have remained in the regression equation have a moderate correlation with place attachment.;
In all three components of social security explain around 7% of the place attachment variable which in regards to F distribution, all correlation coefficients and coefficients of explanation, is significant and generalizable to the target population;

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social security
  • Place Attachment
  • urban public places
  • teenagers