تحلیل سلوک امام سجاد علیه‌السلام در مدیریت فرهنگی بعد از عاشورا

نویسندگان

چکیده

حیات امام سجاد علیه السلام مقارن با دوره‌ای خاص از شرایط فرهنگی اجتماعی تاریخ اسلام بود که می‌توان آن را دوره حاکمیت فرهنگ جاهلی دانست؛ با این حال ایشان هم‌زمان با مدیریت این فضای فرهنگی، به بازآفرینی فرهنگ اسلامی اقدام نمودند. در این راستا از راهبردهایی بهره بردند: افشای ماهیت فرهنگی بنی امیه و طراحی سامانه فرهنگی. راهبرد کلی ایشان در این میان، الگوی خاصی از «فرهنگ و شخصیت» و ارتباط دوسویه این دو بوده است. ایشان با بازآفرینی فرهنگ اسلامی، شخصیت افراد پیرامونی خود را تحت تأثیر قرار دادند و در مقابل، این شخصیت‌ها توانستند به بازآفرینی فرهنگ اسلامی یاری رسانند. نظام فرهنگی امام (ع) نیز دارای راهبردی سامانه‌ای است که در چند سطح و هر سطح در چندین لایه طبقه‌بندی می‌شود. با توجه به توفیق راهکارهای ایشان در برون‌رفت از فضای فرهنگی ناهنجار و بازآفرینی فرهنگ مطلوب، می‌توان با بازخوانی راهبرد امام سجاد علیه السلام از این راهبرد در دیگر فضاهای فرهنگی اجتماعی به تناسب بهره برد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Imam Ali ibn Hussein’s Strategy in Cultural Management after Ashura

چکیده [English]

Imam Ali ibn Husayn was living in a special period, culturally and socially speaking; a period which could be known as the revival of Jahiliyya Paradigm. Though in such a situation, Imam was simultaneously managing the cultural situation and recreating the real Islamic culture. In this way, Imam was using two strategies: exposing the cultural nature of Umayyad Caliphate and designing a cultural system. His main strategy was based on the relationship between "character and culture". Imam, by recreating of Islamic culture, affected the people in his household and then, they were able to recreate Islamic culture in the society. Now, we have decided to study this strategy here, in order to be useful for other situations and societies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Imam Ali ibn Hussein (al-Sajjad)؛ culture
  • ؛ Jahiliyya culture؛ cultural strategy ؛ social role