نویسنده = مهین نسترن
بررسی و تحلیل روند توسعه فضایی-کالبدی منطقه کلانشهری تهران بین سال‌های 1365 الی 1395

دوره 8، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 35-65

مهین نسترن؛ میثم بصیرت؛ مصطفی جواهری تقدس؛ مهین نسترن؛ اسفندیار زبردست؛ میثم بصیرت