بررسی و تحلیل روند توسعه فضایی-کالبدی منطقه کلانشهری تهران بین سال‌های 1365 الی 1395

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری شهرسازی، دانشگاه هنر اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشیار گروه شهرسازی، دانشگاه هنر اصفهان، اصفهان، ایران

3 استاد گروه شهرسازی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

4 استادیار گروه شهرسازی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

بیشتر کلان‌شهرها فعالیت‌های اقتصادی، اجتماعی و مراکز تصمیم‌گیری را در خود جای داده و تمرکزهای منطقه‌ای و انباشتگی شهری به وجود آورده‌اند که به الگوی توسعه فضایی مرکز-پیرامون منجر شده است. کلانشهر تهران به‌عنوان قطب جذب جمعیت در سطح منطقه و کشور عمل کرده است اما نتوانسته باعث توزیع امکانات و جمعیت به دیگر سکونتگاه‌های اطراف منطقه گردد. هدف این مقاله بر اساس موارد مذکور شناسایی و تحلیل اثرات توسعه کلانشهر تهران با کمک دو رویکرد رشد-توسعه‌ای و ساختاری-فرمی است تا از این طریق نحوه رشد و توسعه کلانشهر تهران و اثرات آن بر مناطق پیرامونی خود بین سال‌های 1365 الی 1395 مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد. شاخص‌های مورداستفاده در این دو رویکرد شامل ضریب جینی و منحنی لورنز، آنتروپی شانون، شاخص هلدرن، تراکم جمعیتی، نسبت مساحت ساخته‌شده به کل مساحت منطقه، شاخص هرفیندال، شاخص هندرسون، ضریب گری، و ضریب موران است که در این مطالعه از ضریب موران در سطح محدوده مجموعه شهری تهران استفاده شده است. نتایج به‌دست‌آمده نشان می‌دهد روند توزیع و نشر توسعه در مجموعه شهری تهران بین سال‌های 1365 الی 1395 از کلانشهر تهران به سوی غرب و جنوب، شامل شهرهای کرج، اسلامشهر و رباط‌کریم و همینطور ایجاد سکونتگاه‌های غیررسمی در محور تهران- کرج و تهران-اسلام‌شهر-رباط‌کریم بوده است و سایر نواحی محدوده آنچنان در توزیع و پراکنش جمعیت و توسعه نقشی نداشته‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study and Analysis of Physical-Spatial Development of Tehran Metropolitan Area between 1986 and 2016

نویسندگان [English]

  • mostafa Javaheri Taghdos 1
  • Mahin Nastaran 2
  • Esfandyar Zebardast 3
  • Meysam Basiray 4
1 Isfahan Art University, Isfahan, Iran
2 Isfahan Art University, Isfahan, Iran
3 University of Tehran, Tehran. Iran
4 University of Tehran, Tehran. Iran
چکیده [English]

Having embedded most of the economic, social activities and decision-making bodies within them, metropolitan cities are creating regional centralization and urban accumulation which leads to the development of core-peripheral model. Although Tehran metropolitan city has been a population attraction in a county and regional level, it has been unable to distribute facilities and population to other surrounding residential areas. Considering the mentioned factors, this paper is aimed at identifying and analyzing the effects of the development of Tehran metropolitan area through growth-development and structure-form approach. Having done so, the explanation of how Tehran city has developed and affected the surrounding areas between 1986 and 2016 is also provided. The indexes used in these two approaches are as follows: Gini coefficient and the Lorenz curve, Shanon entropy, Heldern model, population density, constructed and total area ratio, Herfindahl index, Henderson index, Geary coefficient, and Moran coefficient. The last one on the urban scale of Tehran is used in this study. The findings show that the trend of development and distribution of Tehran urban complex between 1986 and 2016 is towards west and south, including Karaj, Islamshahr, Robat karim and the construction of informal residential areas on Tehran-karaj and Islamshahr-Robat karim routes. Other regions of the area did not play a key role in spatial distribution of population.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tehran Metropolitan
  • peripheral areas
  • growth-development approach
  • structure-form approach
ازکیا، مصطفی؛ غفاری، غلامرضا (1384)، جامعه‌شناسی توسعه، تهران: انتشارات کیهان.
امین بیدخت، علی‌اکبر (1385)، «رتبه‌بندی سطح توسعه‌یافتگی شهرستان‌های استان سمنان»، رشد آموزش جغرافیا، شماره 76، تهران، صص 22-17.
بصیریت، میثم (1385)، تجربیات جهانی حکمروایی مناطق کلانشهری؛ آموزه‌هایی برای ایران، فصلنامه مدیریت شهری، شماره 18.
پاپلی یزدی، محمدحسین، و حسین رجبی سناجردی (1389)، نظریه‌های شهر و پیرامون. تهران: انتشارات سمت.
داداش‌پور، هاشم؛ لواسانی، امیررضا (1394)، تحلیل الگوهای فضایی پراکنده‌رویی در منطقه کلان شهری تهران، فصلنامه علمی-پژوهشی برنامه‌ریزی فضایی (جغرافیا)، سال پنجم، شماره اول، صص 123-146.
زاهدی، محمدجواد (1390)، توسعه و نابرابری، انتشارات مازیار، تهران.
زبردست، اسفندیار (1386)، بررسی تحولات نخست‌شهری در ایران، نشریه هنرهای زیبا، شماره 29، بهار، صص 29-38.
سازمان نقشه‌برداری کشور، لایه‌های GIS شامل موقعیت شهرها، محدوده استان کردستان و شهرستان‌های استان.
صرافی، مظفر (1391)، مبانی برنامه‌ریزی توسعه منطقه‌ای، تهران: انتشارات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور.
کلانتری، خلیل (1380)، برنامه‌ریزی و توسعه منطقه‌ای، تئوری‌ها و تکنیک‌ها، چاپ سوم، تهران: انتشارات خوشبین.
کلمن، دیوید، و فورد نیکسون (1378)، اقتصادشناسی توسعه‌نیافتگی، ترجمۀ غلامرضا آزاد ارمکی. چاپ اول، تهران: انتشارات وثقی.
مرکز آمار ایران، سرشماری نفوس و مسکن، 1365 الی 1395.
معصومی اشکوری، سید حسین (1385)، اصول و مبانی برنامه‌ریزی منطقه‌ای، تهران: انتشارات پیام.
موسوی، میرنجف؛ حکمت نیا، حسن (1385)، کاربرد مدل در جغرافیا با تأکید بر برنامه‌ریزی شهری و ناحیه‌ای، دانشگاه تهران.
نسترن، مهین؛ ابوالحسنی، فرحناز و ایزدی، ملیحه (1389)، کاربرد تکنیک تاپسیس در تحلیل و اولویت‌بندی توسعه پایدار مناطق شهری (مطالعه موردی: مناطق شهری اصفهان)، مجله جغرافیا و برنامه‌ریزی محیطی، سال 21، شماره پیاپی 38، شماره 2، تابستان، صص 83-100.
هودر، روبرت (1381)، جغرافیای توسعه، ترجمه ناصر اقبالی و آنیتا هایراپطیان، تهران: موسسه نشر کلمه.
Hutchinson, P., & Lindsay, V. L. A. (2009). Pedestrian and cyclist crashes in the Adelaide Metropolitan Area: Centre for Automotive Safety Research.
Ewing, R. H., Pendall, R., Chen, D. D., & America, S. G. (2002). Measuring sprawl and its impact.
Herold, M., Couclelis, H., & Clarke, K. C. (2005). The role of spatial metrics in the analysis and modeling of urban land use change. Computers, Environment and Urban Systems, 29(4), 369-399.
Hess, G., Daley, S. S., Dennison, B. K., Lubkin, S. R., McGuinn, R. P., Morin, V. Z.,... Snow, C. M. (2001). Just what is sprawl, anyway. Carolina Planning, 26(2), 11-26.
Huang, J., Lu, X., & Sellers, J. M. (2007). A global comparative analysis of urban form: Applying spatial metrics and remote sensing. Landscape and urban planning, 82(4), 184-197.
Krinsteusen، Thorkil(1997) Development in Rich and Poor Countries: A general theory with statistical analysi; Praeger، New York، USA.
Kumar, J. A. V., Pathan, S., & Bhanderi, R. (2007). Spatio-temporal analysis for monitoring urban growth–a case study of Indore city. Journal of the Indian Society of Remote Sensing, 35(1), 11-20.
Ratti, C., & Baker, N. (2003). Urban infoscapes: new tools to inform city design and planning. Architectural Research Quarterly, 7(01), 63-74.
Tsai, Y.-H. (2005). Quantifying urban form: compactness versus' sprawl'. Urban Studies, 42(1), 141-161.
Williamson،Jeffery G. 1965. “Regional Inequality and the Process Of National Development(A description of patterns). “ Economic development and cultural change 13(4): 1- 84.