دوره و شماره: دوره 8، شماره 2 - شماره پیاپی 31، شهریور 1398 
بررسی و تحلیل روند توسعه فضایی-کالبدی منطقه کلانشهری تهران بین سال‌های 1365 الی 1395

صفحه 35-65

مهین نسترن؛ میثم بصیرت؛ مصطفی جواهری تقدس؛ مهین نسترن؛ اسفندیار زبردست؛ میثم بصیرت


طراحی سنجه‌های سنجش تأثیرگذاری تبلیغات در شبکه اجتماعی اینستاگرام

صفحه 147-171

محمد عبدالحسینی؛ طاهر روشندل اربطانی؛ سید وحید عقیلی


طراحی الگوی ارزیابی تأثیر تولید ابری بر چابکی زنجیره تأمین

صفحه 173-205

صابر باقری؛ عباس طلوعی اشلقی؛ نازنین پیله‌وری؛ علیرضا پور ابراهیمی


سنجش میزان آگاهی عامه مردم از اصول پایه‌ای معماری

صفحه 207-233

مژگان صالح آهنگر؛ سعید تیزقلم زنوزی؛ مهرداد جاویدی نژاد


مطالعه رویکرد سیاست فرهنگی تلویزیون بی.بی.سی. فارسی

صفحه 235-264

امیرمجاهد مظلومیان؛ مسعود کوثری؛ سیدمحمود نجاتی‌حسینی