دوره و شماره: دوره 8، شماره 4 - شماره پیاپی 33، اسفند 1398، صفحه 1-191 
بررسی وضعیت موجود مدیریت ارتقای سواد فرهنگی در آموزش‌و‌پرورش ایران

صفحه 31-51

مریم جمالی؛ علیرضا صادق‌زاده قمصری؛ سیدرضا صالحی امیری؛ محسن فرمهینی فراهانی


رویکردی میان‌رشته‌ای به مسئولیت مدنی دولت در خط‌مشی‌گذاری عمومی

صفحه 53-82

مرتضی گودرزی؛ احمد توکلی؛ علی‌اصغر پورعزت؛ احمد توکلی


شناسایی و اولویت‌بندی موانع و تبیین الگوی ساختاری‌ـ‌تفسیری توسعه گردشگری ورزشی ایران

صفحه 167-191

زهرا کیوانی هفشجانی؛ علی‌محمد صفانیا؛ محمد پورکیانی؛ محسن باقریان فرح‌آبادی