شناسایی و اولویت‌بندی موانع و تبیین الگوی ساختاری‌ـ‌تفسیری توسعه گردشگری ورزشی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای مدیریت ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

2 استاد مدیریت ورزشی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 استادیار مدیریت ورزشی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

4 استادیار مدیریت ورزشی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

لزوم توجه به افزایش درآمدزایی در کشور و اهمیت و جایگاه گردشگری ورزشی در این زمینه، توجه به این مهم را بیش‌از‌پیش ضرورت می‌بخشد.‏ هدف پژوهش حاضر، شناسایی و اولویت‌بندی موانع و آشنایی با الگوی ‎ساختاری‌ـ‌تفسیری‎‎ موانع فراروی توسعۀ گردشگری ورزشی ‏ایران است. اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ که با رویکرد آمیخته (کیفی و کمی) انجام شده است، در بخش کیفی از نوع اکتشافی و در بخش کمی به‌صورت پیمایشی است. جامعه آماری کیفی، که دربردارندۀ 15 نفر از خبرگان گردشگری، گردشگری ورزشی، و مدیریت ورزشی بوده‌ است، براساس نمونه‌گیری هدفمند، و جامعۀ ‎آماری در سطح کمی که 379 نفر از مربیان و داوران، دست‌اندرکاران و مدیران ارشد برگزاری مسابقات، بازیکنان، و تماشاچیان را دربر می‌گیرد، به‌صورت تصادفی گزینش شده‌اند. در این پژوهش، با مرور اسناد و مدارک و مصاحبه با خبرگان، موانع گردشگری ورزشی ایران، شناسایی و براساس پرسش‌نامه محقق‌ساخته رتبه‌بندی شد و سپس، روابط بین موانع با استفاده از روش الگوسازی ساختاری‌ـ‌تفسیری، تعیین شد. با توجه به نتایج به‌دست‌آمده، 8 مانع به‌عنوان‌ مهم‌ترین موانع، شناسایی شدند. پس از تعیین این موانع هشت‌گانه، میزان اثرپذیری و اثرگذاری آن‌ها با استفاده از روش تحلیل میک‌‌ـ‌مک بررسی شد که براساس نتایج به‌دست‌آمده، موانع دولتی و قانونی با قدرت نفوذ 8، بالاترین تأثیر را بر موانع دیگر عدم توسعه گردشگری ورزشی داشته‌اند. نتایج این پژوهش به سیاست‌گذاران کمک می‌کند تا خط‌مشی‌ها و راهبردهای هوشمندانه‌تری ‎اتخاذ‎ کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying and Prioritizing the Barriers to Improving Sport Tourism in Iran and Explaining the Structural-Interpretive Model for its Development

نویسندگان [English]

  • Zahra Keivanihafshejani 1
  • Alimohammd Safania 2
  • Mohammd pourkiani 3
  • Mohsen Bagherianfarahabadi 4
1 Ph.D. Student of Sport Management, Department of Physical Education and Sport Science, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Professor, Department of Physical Education and Sport Science, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 Assistant Professor, Department of Physical Education and Sport Science, ShahidBeheshti University, Tehran, Iran
4 Assistant Professor, Department of Physical Education and Sport Science, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Paying more attention to the promotion of income generation rate in the country and the importance and status of sport tourism in this regard is now more necessary than ever. This study aims at identifying and prioritizing the barriers to the development of sport tourism in Iran and finding a structural-interpretive model for theses barriers. The study is an applied research in terms of purpose and is a combined one in terms of approach that is the statistical population of the study was both qualitative and quantitative. The qualitative population (N=15) consisted of experts in tourism, sport tourism, and sport management and the statistical population at the quantitative level included coaches and referees, competition officials and organizers, senior tournament managers, players, and spectators who were selected randomly from a stratified sample of 379 people. First, a comprehensive review of research literature and some interviews with experts in the filed were carefully carried out and then the barriers to sport tourism in Iran were determined on the basis of the structural- interpretive modeling method. Data collecting tools were interviews and two questionnaires. According to the results, 8 barriers were identified as the most important ones. Governmental and legal barriers as well as infrastructural weaknesses were identified as the most important barriers to the development of Iranian sport tourism. Then on the basis of the structural-interpretive model, the relationships between these barriers were identified and analyzed

کلیدواژه‌ها [English]

  • Barriers to the Development of Tourism
  • Sport Tourism
  • Structural – Interpretive Modeling.‎
اسلامی، صدیقه؛ همتی، جمشید؛ زرینی، ابراهیم (1395)، «شناسایی و رتبه‌بندی موانع ورود گردشگر ورزشی به کشور ایران»، فصلنامه وزارت ورزش و جوانان، سال 15، شماره 33، صص 18-1.
الفته، مرضیه؛ سوادی، مهدی (1395)، «شناسایی و اولویت‌بندی موانع گردشگری ورزشی در فضاهای عمومی شهری»، فصلنامه جغرافیا (برنامه‌ریزی منطقه‌ای)، سال 6، شماره 4، صص 97-83.
امینی، مرجان؛ امینی، مژگان؛ مهدی‌پور، عبدالرحمن؛ قاسمی، حمید (1396)، «تبیین شاخص‌های تأثیرگذاری موانع گردشگری ورزشی ایران با استفاده از روش (AHP) گروهی با تأکید بر نقش اطلاعاتی و ارتباطی»، مجله مدیریت ارتباطات در رسانه‌های ورزشی، سال 4، شماره 35، صص 26-15.
باقری‌نژاد، زهرا؛ برادران کاظم‌زاده، رضا؛ اسدی، روح‌انگیز (1392)، «شناسایی و اولویت‌بندی فاکتورهای کلیدی موفقیت در لجستیک معکوس صنعت خودرو با استفاده از رویکرد مدل‌سازی ساختاری‌ـ‌تفسیری»، پژوهش‌های مدیریت در ایران، دوره 17، شماره 1.
جاوید، مجید؛ اسدی، حسن؛ گودرزی، محمود؛ محمدی ترکمانی، احسان (1391)، «نقش اینترنت و رسانه‌های نوین در بازاریابی گردشگری ورزشی»، پژوهش‌های کاربردی مدیریت علوم زیستی در ورزش، دوره 1، شمارة 3، صص 49-43.
جاوید، مجید؛ الماسی، حسن؛ نقی‌پور، بهنام (1394)، «گردشگری ورزشی و اثرات اقتصادی آن بر جوامع میزبان»، مطالعات مدیریت ورزشی، دوره 7، شماره 32، صص 42-23.
خسروی‌مهر، حمیده؛ قدیری معصوم، مجتبی (1395)، «ارائه راهبردهای توسعه گردشگری ورزشی (مطالعه موردی: شهرستان مینودشت)»، پژوهش‌های کاربردی در مدیریت ورزشی، سال 5، شمارة (3) 19، صص 113-103.
ﺳﻌﻴﺪی، علی‌اﺻﻐﺮ؛ بهشتی، ﻣﺤﻤﺪ؛ رضوانی، رضا (1391)، «ﻣﻮاﻧﻊ اﺳﺎﺳﻲ سیاست‌ﮔﺬاری ﮔﺮدﺷﮕﺮی از ﻧﻈﺮ ﻧﺨﺒﮕﺎن»، ﻣﺠﻠﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‌رﻳﺰی و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮی، ﺳﺎل 1، ﺷﻤﺎره 2، صص 56-‌33.
شوشی‌نسب، پروین (1391)، «تدوین برنامه راهبری توسعه صنعت گردشگری ورزشی کشور»، رساله دکترای دانشگاه خوارزمی، تهران.
رحیمی، محمد؛ علی‌دوست قهفرخی، ابراهیم؛ جلالی فراهانی؛ جعفری حجین، افسر (1395)، «ارائة مدل توسعة گردشگری ورزشی در رویدادهای بین‌المللی ورزشی ایران در رشتة والیبال»، نشریه رویکردهای نوین در مدیریت ورزشی، دورة 4، شمارة 1، صص 47-35.
ذبیحی، اسماعیل (1395)، «طراحی مدل بازاریابی گردشگری ورزشی استان مازندران»، رساله دکترای رشته تربیت بدنی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه مازندران.
غفوری، فرزاد (1393)، «الگوی توسعۀ گردشگری برمبنای بازی‌های بومی و محلی در کشور»، مطالعات مدیریت ورزشی، دوره 6، شماره 24، صص 174-153.
ﻓﻴﺮوزﺟﺎﺋﻴﺎن، ﻋﻠﻲ‌اﺻﻐﺮ؛ ﻓﻴﺮوزﺟﺎﺋﻴﺎن، ﻣﺠﺘﺒﻲ؛ ﻫﺎﺷﻤﻲ ﭘﻄﺮودی، ﺳﻴﺪﺣﻤﻴﺪ؛ ﻏﻼﻣﺮﺿﺎزاده، فاطمه (1392)، «ﻛﺎرﺑﺮد ﺗﻜﻨﻴﻚ ﻣﺪل‌ﺳﺎزی ﺳﺎﺧﺘﺎری ﺗﻔﺴﻴﺮی در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﮔﺮدﺷﮕﺮی»، ﻣﺠﻠﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‌رﻳﺰی و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮی، ﺳﺎل دوم، شمارة 6، صص 159-129.
قزلسفلو، حمیدرضا؛ سفیری کلاته، معصومه؛ قربانزاده زعفرانی، سیدقاسم؛ چورلی، علی (1394)، «بررسی چالش‌های جذب گردشگر ورزشی در جشنواره بازی‌های بومی و سنتی استان گلستان (مطالعه موردی: مسابقات اسب‌دوانی و کشتی گورش)»، نشریه پژوهشنامه مدیریت ورزش و رفتار حرکتی، سال یازدهم، شماره 22، صص 218-211.
میرزازاده، زهراسادات؛ عبدالملکی، حسین (1395)، «طراحی مدل موانع فراروی توسعه گردشگری ورزشی مشهد»، فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری، سال یازدهم، شمارة 34، صص 39-25.
محرابی، جواد؛ خلیلی شورینی، سیاوش؛ خلفی، احمد (1391)، «ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮاﻧﻊ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﮔﺮدﺷﮕﺮی در ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان»، ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ و تحول، ﺳﺎل 4، شمارة 9، صص 10-1.
Kiani, Mohammad Saeid, Nazari, Leila, Shahbazpour Kiani, Leila (2019), "Sport Tourism and Sustainable Local Development for Host Cities for Sporting Events", American Journal of Sports Science, Vol. 7, No. 1, pp. 7-10.
Kim, Wonyoung, Jun, Ho Mun, Walker, Matthew, Drane, Dan (2015), "Evaluating the Perceived Social Impacts of Hosting Large-Scale Sport Tourism Events", Scale Development and Validation: Tourism Management, Vol. 48, pp. 21-32.
Lee, M. H. (2012), "A Study on the Effects of Between Festival Experience and Brand Equity", Korean Corporation Management Review, Vol. 19, pp. 169–184.
Roy, S. Misra, S. (2016), "Interpretive Structural Modelling (ISM) of Travel and Tourism Enablers", Science Arena Publications Specialty Journal of Psychology and Management, Vol. 2 , No. 2, pp.32-45. Available at: www.sciarena.com.
Taleghani, GH R . Ghafari, A (2014), "Providing a Management Model for the Development of Sports Tourism", The 3rd International Geography Symposium-GEOMED, Vol. 120, No.2, pp.289-298.
Wickramaratn, Vimukthi Charika, Kumari, Prasansha (2016), "The Impact of Sports Tourism on Small Scale Business Development in Sri Lanka: International Cricket Match", International Journal of Research in Humanities and Social Studies, Vol. 3, pp. 33-38.
Wasche, Hagaen (2015), "Interorganizational Cooperation in Sport Tourism: A Social Network Analysis", Sport Management Review, Vol. 18, No. 4, pp. 542-554.