بررسی نظریه هیرشی در کنترل اجتماعی از دیدگاه قرآن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

عضو هیئت علمی دانشکده معارف دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج، البرز

چکیده

 


 

این مقاله درصدد بررسی نظریه هیرشی در کنترل اجتماعی از دیدگاه قرآن است. برای بررسی شباهت‌ها و تفاوت‌های دیدگاه قرآن با نظریه‌های هیرشی از روش تطبیقی استفاده شده است. تراویس هیرشی که از نظریه‌پردازان کنترل اجتماعی به‌شمار می‌آید، علت اصلی عدم کج‌روی و بزهکاری فرد را پیوندهای اجتماعی او دانسته و به‌نظر او، هم‌نوایی فرد با جامعه عامل اصلی کنترل اجتماعی و پرهیز از کج‌روی است. از منظر قرآن کریم نیز، شیوه‌های مقابله با کج‌روی، به سه دسته تقسیم می‌شوند که عبارتند از: کنترل فردی، کنترل اجتماعی، و کنترل قانونی. در این پژوهش، مقولۀ کنترل قانونی یا نظام مجازاتی اسلام، با موضوعاتی ازقبیل اهداف، ویژگی‌های مجازات اسلامی، کارآمدی قضات، و عوامل انتظامی بررسی شده است، همچنین، قرآن برای بازگرداندن کج‌رو از کج‌روی، استفاده از راهکارهای «جامعه‌پذیری دوباره»، «کنترل ارزشی»، و «کنترل عاطفی» را پیشنهاد کرده است. سرانجام، نکته مشترک دیدگاه قرآن و هیرشی این است که میزان دلبستگی و تعهدات خانوادگی، دین‌داری، تشکیل خـانواده و نـظـارت والـدیـن، و میـزان حمایـت‌ عـاطفی، اطـلاعاتی و مـادی که فرد از دیگران دریافت می‌کند، به تقویت پیوند فـرد بـا جامعـه کمک خواهند کـرد. دریـافت حمایت و احساس وجود منابع حمایتی یا حمایت ادراک‌شـده در تقویت‌ دلبستگی‌، تعهد، و باور در مورد هـنجارهای جامعه و مواظبت از همنشین در کاهش انحراف مؤثر خواهند بود.

تازه های تحقیق

 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Examination of Hirschi’s Theory of Social Control from the Perspective of the Holy Quran

نویسنده [English]

  • Ahmad shafazadeh
Faculty member ,Islamic Azad University, Karaj Branch
چکیده [English]

 


 

This study aims at examining Hirschi’s theory of social control from the Quranic standpoint. The comparative research method has been followed to compare and contrast Hirschi’s standpoint and that of the Holy Quran. Travis Hirschi’s, a well-known theorist of social control, maintains that the major cause of man’s lack of deviance and delinquency is his/her social bonds and individuals’ conformity with the society is the main factor in social control and preventing them from deviance. The Holy Quran suggests the following three control measures against the deviance: individual control, social control, and legal control. In this research, legal control or Islamic punishment system with its related subjects such as its goals and law enforcement agents and the judges’ skillfulness and efficiency have been studied. Moreover, the Holy Quran has also suggested resocialization, value control, and emotional control to restore the individuals from deviance. Finally, Hirschi is in consensus with the Holy Quran on the point that the level of family attachment and commitment, religiosity, family formation, parent supervision, and the amount of emotional, informational, and material support received from others are all the factors which strengthen the bond of the individual with the society in which s/he lives. Receiving any support or even feeling the presence of supportive resources or perceived support strengthens the attachment and commitment to and belief in the norms of the society and enough care about the companion helps reduce the deviance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • The Holy Quran
  • Social Control
  • Hirschi’s Theory of Social Control
 
 
قرآن کریم
ابروش، رضا (1391)، «بررسی سازوکارهای نظام کنترل تعاملی در سیره امام علی(ع)»، اسلام و پژوهش‌های مدیریتی، سال دوم، شماره اول، صص 128ـ105.
آقاجانی، نصرالله (1382)، «استراتژی قرآن در مواجهه با انحرافات اجتماعی»، مطالعات راهبردی زنان، شماره 19.
حیدر کوشا، غلام (1389)، «کنترل اجتماعی غیررسمی از منظر آیات و روایات»، معرفت فرهنگی‌‌‌ـ‌اجتماعی، سال اول، شماره سوم، صص 88-69.
محمدی، ابوالفضل (1395)، «باورهای مؤثر در هدایت و کنترل رفتارهای سازمانی از دیدگاه آیات منتخب قرآن کریم»، فصلنامه علمی‌ـ‌پژوهشی مدیریت اسلامی، شماره 13.
سلیمی، علی؛ داوری، محمد (1391)، جامعه‌شناسی کجروی، تهران: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
صدیق سروستانی، رحمت‌الله (1386)، «بررسی نیازهای اجتماعی، فرهنگی، و آموزشی دختران دانش‌آموز سراسر کشور»، زن در توسعه و سیاست، شماره 19.
صدیق اورعى‌، غلامرضا (1392)، «راهکارهای کنترل اجتماعی خشن از دیدگاه قرآن کریم»، اسلام و علوم اجتماعی، دوره 5، شماره 9.
ـــــــــــــــــــــــ (1386)، اندیشه اجتماعى‌ در روایات امربه‌معروف و نهى‌‌از‌منکر، تدوین محسن طوسى‌، قم: دارالحدیث.
متولی‌زاده نایینی، نفیسه (1396)، «نظریه کنترل اجتماعی با نگاه به آیات و روایات؛ با تأکید بر تعاون و حمایت»، فصلنامه مطالعات قرآنی، سال نهم، شماره 33.
معین، سعیدرضا؛ افشاری، نادر؛ بوستانی، زینب (۱۳۹۰)، «کنترل و نظارت از دیدگاه قرآن، نهج‌البلاغه، و سیره نبوی (ص)»، نهمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت، تهران: گروه پژوهشی صنعتی آریانا.
 
Brownfield, David and Marie Sorenson, Ann (2005), Self-Control and Iuvenile Delinquency: Theoretical Issues and an Empirical Assessment of Selected Elements of a General Theory of Crime", Deviant Behavior, No.14, pp243-264.
Hirschi, Travis and Gottfredson, Michael (1993), "Commentary: Testing the General Theory of Crime", Journal of Research in Crime and Delinquency, 30(1), pp 47-54.
Regoli, Robert M, Hewitt, John D and Delisi, Matt (2009), "Delinquency in Society", Jones and Bartlett Publishers, Vol. 18, Issue 3, pp 219–343.
Starks, H., Brown Trinidad, S. (2007), "Choose Your Method: A Comparison of Phenomenology, Discourse Analysis, and Grounded Theory", Grasmick, Harold G., Charles R. Tittle, Robert J. Bursik, Jr., and Bruce J, pp.5-29.
Vazsonyi, Alexander T, Jenkins, Dusty D. (2010), "Religiosity, Self-Control,and Virginity Status in College Students from the Bible Belt: A Research Note", Journal for the Scientific Study of Religion, 49 (3), 561-568.