بررسی وضعیت موجود مدیریت ارتقای سواد فرهنگی در آموزش‌و‌پرورش ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای مدیریت فرهنگی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران

2 استادیار، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس،تهران، ایران

3 دانشیار دانشگاه واحد علوم و تحقیقات

4 دانشیار، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران

چکیده

در جهان کنونی، محتوا و صورت زندگی در ابعاد مختلف، شکلی فرهنگی به‌خود گرفته و ازهمین‌رو، اهمیت مدیریت فرهنگی بیش‌از‌پیش نمایان شده است. در این مقاله، به‌منظور تبیین وضعیت موجود، پس از پژوهش و مطالعه اسناد، کتاب‌ها، و مصاحبه با استادان و متخصصان مدیریت فرهنگی و آموزش‌و‌پرورش، 33 مورد شناسایی شده و نتیجه در قالب پرسش‌نامه (پس از تأیید اعتبار و روایی و همچنین، تأیید استادان فن) بین 30 نفر از مدیران حوزه‌های مختلف ستادی، اجرایی، و میانی آموزش‌و‌پرورش توزیع شده است. سپس، داده‌های به‌دست‌آمده با استفاده از نرم‌افزار Minitab16 و آزمون T مستقل، تحلیل، و درنهایت، نقاط قوت، ضعف، فرصت‌ها، و تهدیدها براساس دیدگاه مخاطبان تعیین شده‌اند. پس از بررسی نتایج به‌دست‌آمده از تحلیل داده‌ها، «تأثیرپذیری برنامه‌های درسی و آموزشی از جریان‌های سیاسی» به‌عنوان نقطه‌ضعف و «وجود پیوست فرهنگی و مهندسی فرهنگی در تهیۀ برنامه‌های آموزشی و درسی»، «سند برنامه‌ درسی ملی»، «سند ملی آموزش‌و‌پرورش (سند تحول بنیادین)»، و «فراوان بودن چهره‌های فرهنگی در میان نخبگان سیاسی» به‌عنوان نقاط قوت، در تعیین وضعیت موجود مدیریت ارتقای سواد فرهنگی در آموزش‌و‌پرورش، مواردی هستند که توسط مخاطبان تأیید نشده‌اند. همچنین، مخاطبان، موارد «برنامه‌ریزی برای جلوگیری از فرار مغزها» و «قابلیت‌های بازتولید هویت فرهنگی، تعصب خانوادگی در کشور» را از بین فرصت‌ها و موارد «قدرت هدایت افکار عمومی از طریق رسانه‌ها و فرهنگ‌سازی در شرایط بحرانی» و «ناتوانی هنجارها و ابزارهای فرهنگی در مقابله با هجوم فرهنگ بیگانه» را از بین تهدیدها، تأیید نکرده‌اند. موارد دیگر مطرح‌شده در پرسش‌نامه، موردتأیید پاسخ‌دهندگان قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Current Situation of the Management of Cultural Literacy Promotion in the Educational System of Iran

نویسندگان [English]

  • Maryam Jamali 1
  • Alireza Sadeghzadeh Ghamsari 2
  • reza salehi amiri 3
  • Mohsen Farmahini Farahani 4
1 PhD Student in Cultural Management, Islamic Azad University, Science and Research Branch
2 Assistant Professor Tarbiat Modares University Tehran Iran
3 azad uni.
4 Associate Professor Shahed University
چکیده [English]

In today's world, both the content and the style or form of life, in its different aspects, has taken on cultural dimensions; accordingly, the importance of cultural management has become increasingly evident. In this article, after reviewing the related documents, books, and interviews with some university lecturers, and some experts in the fields of the cultural management and education, 33 cases were identified. Then, a validated questionnaire based on the results and confirmed by the professionals in the field was distributed among the managers of education including the staff, executive and middle managers. The collected data were then analyzed through Minitab16 software and independent T-test. Finally, the strengths, weaknesses, opportunities and threats were determined on the basis of the audience’s standpoints. The results of the data analysis showed that from the effects of the political inclinations on the curricular planning as a weakness and cultural attachment and engineering in curriculum development, national curriculum document, national education document (Fundamental Transformation Document), and a great number of cultural faces among the political elites as the strengths in determining the existing situation of the management of cultural literacy promotion in education were not confirmed by the audience. Launching some plans to prevent brain drain and reproducing capabilities of the cultural identity,

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cultural Situation
  • Cultural Literacy Promotion
  • Cultural Management
صباغ اسماعیلی، رعنا؛ فرمهینی فراهانی، محسن؛ بخشی، حامد (1395)، «بررسی مؤلفه‌های سواد فرهنگی و ارائه راهکار جهت استقرار آن در نظام آموزش‌وپرورش»، دومین کنفرانس سراسری دانش و فناوری علوم تربیتی مطالعات اجتماعی و روانشناسی ایران، تهران.
رومیانی، فاطمه (۱۳۹۴)، «تأثیر سواد فرهنگی بر جامعه دانایی‌محور»، کنفرانس سراسری دانش و فناوری علوم تربیتی مطالعات اجتماعی و روانشناسی ایران، تهران.
کومبز، فیلیپ (1915)، بحران جهانی تعلیم‌و‌تربیت، ترجمه حسن صفاری و کوکب صفاری، ص124.
پیرس، جان؛ رابینسون، ریچارد (1395)، برنامه‌ریزی و مدیریت استراتژیک، ترجمه سهراب خلیلی شورینی، تهران: انتشارات یادواره کتاب، ص 261.
حبیبی, زهرا؛ پورشافعی، هادی (1394)، «فرهنگ آموزش و یادگیری»، دومین کنفرانس بین‌المللی آینده‌پژوهی، مدیریت، و توسعه اقتصادی، دانشگاه تربت حیدریه.
جعفری، مصطفی؛ رئیس‌میرزایی، نرگس (1393)، «تأثیر سواد فرهنگی بر توسعه توریسم فرهنگی»، دومین همایش ملی مهندسی صنایع و مدیریت پایدار، اصفهان.
کونتز، هارولد و همکاران (1380)، اصول مدیریت، ترجمه محمدهادی چمران، چاپ سوم، تهران: مؤسسه انتشارات علمی، ص 135.
باهنر, ناصر؛ چابکی، رامین (1393)، «تحلیل سواد رسانه‌ای براساس مدل EC؛ مورد مطالعه: سیاست‌های شورای‌عالی انقلاب فرهنگی»، فصلنامه مطالعات فرهنگـ‌ارتباطات، 15 (28).
صالحی امیری، رضا؛ کاووسی، اسماعیل (۱۳۸۷)، فرهنگ و مدیریت سازمان‌‌‌های فرهنگی، انتشارات ققنوس ، تهران،ص 187.
صالحی‌امیری، سیدرضا؛ عظیمی‌دولت‌آبادی، امیر (۱۳۸۷)، مبانی سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی فرهنگی.انتشارات ققنوس
دانای طوسی، مریم؛ کیامنش، علیرضا (۱۳۸۸)، رویکردهای زیربنای تعریف سواد. مجله نوآوری‌های اموزشی ،دوره 8، شماره 31
صادقی، الهام؛ تجویدی، غلامرضا؛ ملانظر، حسین (1389)، «رابطۀ سواد فرهنگی و ملیت مترجم؛ با نگاهی به تشخیص و ترجمه‌ تلمیح»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد.
هوشمند وزیری، رکسانا؛ الوانی، سیدمهدی (1394)، «تأثیر موزه‌ها بر سواد فرهنگی در ایران (مطالعه موردی غارموزه وزیری)»، اولین کنفرانس بین‌المللی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم تربیتی، ساری.
رضایی، مهدیه؛ شبیری، سید محمد (1395)، رابطه میزان استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات (با تاکید بر اینترنت) با سواد زیست محیطی دانشجویان.،مجله آموزش وتوسعه پایدار،شماره4
 
Hirsch, E.D. (1987), Cultural Literacy-What Every American Needs to Know, Houghton Mifflin Company, Boston.
Hirsch, E.D. (1989), A First Dictionary of Cultural Literacy, Houghton Mifflin Company, Boston.
Schultz, Fred. (2001), Notable Selections in Education, McGraw-Hill/Dushkin, Connecticut.
Majzub, R. M., Hashim, S., & Elis Johannes, H. S. (2011), "Cultural Awareness Among Preschool Teachers in Selangor", In: Procedia-Social and Behavioral Sciences, Vol. 15, pp. 1573-1579.
Tylor, Edward B., Religion in Pprimitive Culture: Researches into the Development of Mythology, Philosophy, Religion, Language, Art and Custom, Kessinger Publishing, 2007.