نیازسنجی در‌ شهر: مرور نظام‌مند مطالعات انجام‌شده درباره سنجش نیازهای شهری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته دکترای جامعه‌شناسی، استادیار پژوهش در گروه مطالعات اجتماعی‌ـ‌فرهنگی شهر جهاد دانشگاهی، واحد اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشجوی دکترای جامعه‌شناسی، کارشناس پژوهش گروه مطالعات اجتماعی‌ـ‌فرهنگی شهر جهاد دانشگاهی، واحد اصفهان، اصفهان، ایران

3 دادانش‌آموخته دکترای جامعه‌شناسی، استادیار پژوهش در گروه مطالعات اجتماعی‌ـ‌فرهنگی شهر جهاد دانشگاهی، واحد اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

شرایط زندگی شهری امروز، نیازهای شهروندان را متنوع‌، متکثر، و پیچیده‌ کرده است. اجرای طرح‌های نیازسنجی‌ در شهر، تمهیدی برای شناسایی نیازهای مهم شهروندان، فراهم کردن زمینه‌های تحقق آن‌ها، و شناخت تغییرات پیاپی زیست شهری است. در مقالۀ حاضر با استفاده از روش اسنادی و مرور نظام‌مند مطالعات نیازسنجی ــ‌که در شهرها انجام‌ شده‌اندــ پیشنهاد‌هایی در مورد چگونگی سنجش نیازهای شهری ارائه ‌شده است. یافته‌ها حاکی از این است که در طرح‌های نیازسنجی‌ شهری انجام‌‌شده، کاستی‌های روش‌شناسی‌ای مانند عدم تناسب گسترۀ جامعۀ موردمطالعه و اهداف نیازسنجی با روش اتخاذشده، محدود بودن پیمایش‌ها به پرسش‌های بسته، توجیه نداشتن بهره‌گیری از شیوه‌های نمونه‌گیری در گرد‌آوری داده‌ها، عدم اتخاذ رویکرد نمونه‌گیری درست، و همچنین، کاستی‌هایی در مورد نحوۀ استخراج مفهوم نیازها وجود دارد.
.............. . . . .. . . . . . .. . . .. . . . .. . . . . . . . . . .. . ..

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Needs Assessment in Cities: A Systematic Review of the Studies Conducted on the Assessment of the Urban Needs

نویسندگان [English]

  • Zahra NajiEsfahani 1
  • Mina Jalali 2
  • Mehdi Zhianpour 3
1 PhD of Sociology. Assistant Professorof Research. ACECR; Isfahan Branch. Isfahan, Iran
2 PhD candidate of Sociology. Researcher in ACECR; Isfahan Branch.Isfahan, Iran
3 PhD of Sociology. Assistant Professor of Research. ACECR; Isfahan Branch. Isfahan, Iran
چکیده [English]

The conditions of today’s urban life have made the citizens’ needs dramatically intricate and diverse. Conducting need assessments in cities is a measure to identify the citizens' important needs, pave the way for the meeting these needs, and identify the constant changes made in the urban life. The review and analysis of the needs assessments in cities having been conducted so far can be used as a means of introducing the best methods of carrying out needs assessment. To achieve the given purpose, this study has made an attempt to identify the methodological and conceptual weaknesses of the needs assessments carried out so far and offers some practical suggestions for improving the future needs assessments. This study is based on document analysis and systematic review of the previous studies. The methodological weaknesses found in the studied needs assessments in cities were as follows: the scope of the samples under the investigation and the aims of the analyses did not exactly match the methodologies; the surveys were limited to some closed questions; the data collection methods were not adequately justified and explained; the sampling techniques used for the studies were not appropriate; and the ways of extracting the concept of the needs were not faultless. A comprehensive approach for the classification of the urban needs based on the prevailing needs assessment models is conclusively suggested because both the citizens’ mentalities and objective goal-oriented models are to a great extent, if not fully, included in this approach.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Urban Life
  • Urban needs
  • Needs Assessment
  • Document Analysis
احمدی رنانی، زهرا (1381)، «مطالعه‌ تطبیقی نیازهای فرهنگی برای گذران اوقات فراغت در شهر اصفهان (مطالعه‌ موردی: مناطق رهنان و خانه اصفهان)»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده ادبیات، دانشگاه اصفهان.
صالحی، اسماعیل (1379)، «نیازسنجی شهری: معرفی نظریه لئوناردجی‌ـ‌دهل»، فصلنامه مدیریت شهری، سال اول، شماره اول، صص 69-66.
امیری اسفرجانی، زهرا (1390)، «نیازسنجی فرهنگی‌ـ‌اجتماعی دختران 13 تا 18 ساله اصفهان»، طرح پژوهشی به کارفرمایی سازمان فرهنگی‌ـ‌تفریحی شهرداری اصفهان.
آمار گستران اسپادانا (1389)، نیازسنجی عمومی شهر اصفهان در موضوعات شهری با رویکرد محله‌محوری، به کارفرمایی شهرداری اصفهان.
بابایی، محمود (1386)، نیازسنجی اطلاعات، تهران: نشر پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران.
پرتو، شهرزاد؛ ایزدی، محمدسعید؛ کریمی مشاور، مهرداد و زابلی، روح‌الله (1398)، «فضای باز عمومی، حامی فعالیت فیزیکی و ارتقای سلامت شهروندان: یک مرور نظام‌مند»، فصلنامه آموزش بهداشت و ارتقای سلامت ایران، دوره هفتم، شماره دوم، صص 142-126.
جناب، سارا (1386)، «نیازسنجی فرهنگی‌ـ‌اجتماعی محلات شهر اصفهان (محله رهنان منطقه 11)»، طرح پژوهشی به کارفرمایی مدیریت پژوهش و برنامه‌ریزی سازمان فرهنگی‌ـ‌تفریحی شهرداری اصفهان.
خراسانی، اباصلت (1386)، نیازسنجی آموزشی (استراتژی و راهبردهای عملیاتی)، تهران: نشر مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران.
خمسه، سمیرا و رضاییان، مجید (1386)، «بررسی نیازهای فرهنگی مردم شهر کرج در سال 1386»، مجله رهپویه هنر، دوره دوم، شماره چهارم، صص 50-43.
دالوند، جواد (1387)، «نیازسنجی تفریحی شهروندان 40-15 ساله شهر اصفهان در سال 1387»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان، طرح پژوهشی به کارفرمایی سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان.
رضایی، ناصر؛ صادقی، هیبت‌اله؛ ماری اریاد، حسین و افشون، اسفندیار (1384)، «نیازسنجی مقدماتی در پایگاه تحقیقاتی جمعیت شهرستان دنا»، مجله علمی‌ـ‌پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراک، شماره بیست‌و‌دوم.
رئیسی، رویا و همکاران (1385)، «نیازسنجی پژوهشی منطقه پایگاه تحقیقات توسعه و ارتقای سلامت شهر فرخ‌شهر استان چهارمحال‌و‌بختیاری، سال 1383، دانشگاه علوم‌پزشکی شهرکرد، ویژه‌نامه تحقیقات جمعیتی، صص 6-1.
شاهنده، خندان و همکاران (1390)، «ارزیابی مقطعی نتایج نیازسنجی مشارکتی محله‌محور در منطقه 17 تهران: سه سال بعد از مداخله»، مجله تحقیقات نظام سلامت حکیم، سال چهاردهم، شماره چهارم، صص 226-219.
طالبی، محمود (1385)، «نیازسنجی فرهنگی‌ـ‌اجتماعی محله‌های اصفهان (حسین‌آباد)»، به کارفرمایی مدیریت پژوهش و برنامهریزی فرهنگی‌ـ‌تفریحی شهرداری اصفهان.
فتحی واجارگاه، کوروش (1388)، نیازسنجی آموزشی: الگوها و فنون، تهران: نشر آییژ.
فخیم‌پور، مریم‌سادات (1390)، «نیازسنجی تفریحی شهروندان 64-15 سالۀ شهر اصفهان در ابعاد فردی، محیطی، اجتماعی، و فرهنگی»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان، طرح پژوهشی به کارفرمایی سازمان فرهنگی‌ـ‌تفریحی شهرداری اصفهان.
قاسمی، وحید (1391)، «رضایت‌سنجی و نیازسنجی طرح احیای میدان امام علی»، به کارفرمایی شهرداری اصفهان.
کانون مهراندیشان ایران‌زمین (1385)، «نیازسنجی فرهنگی محلات شهر اصفهان (محله شمس‌آباد)»، به کارفرمایی شهرداری اصفهان.
مرادی، علیرضا؛ گلستانی، سیدهاشم و اسماعیلی، رضا (1389)، «نیازسنجی توسعه‌ فضاهای فرهنگی شهر نجف‌آباد»، مجله برنامه‌ریزی درسی‌ـ‌دانش و پژوهش در علوم تربیتی، شماره بیست‌وهفتم، صص 78-53.
معاونت پژوهشی جهاد دانشگاهی اصفهان (1389)، «نیازسنجی فرهنگی‌ـ‌ورزشی، و رفاهی‌ـ‌تفریحی شاهین‌شهر»، به کارفرمایی سازمان فرهنگی‌ـ‌تفریحی شهرداری شاهین‌شهر.
معاونت پژوهشی جهاد دانشگاهی اصفهان (1391)، «سنجش نیازهای شهروندان شهر اصفهان در سه سطح شهر، منطقه، و محله (با تأکید بر مفهوم کیفیت زندگی)»، به کارفرمایی شهرداری اصفهان.
معاونت پژوهشی جهاد دانشگاهی اصفهان (1393)، «نیازسنجی عمومی شهروندان به‌منظور استفاده در تدوین برنامه و بودجه‌ 1394»، به کارفرمایی شهرداری اصفهان.
معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی (1386)، «نیازسنجی و اولویت‌بندی مشارکتی مشکلات اجتماعی‌ـ‌اقتصادی ساکنین منطقه 17 تهران».
معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی (1386). «بررسی نیازهای بهداشتی و اجتماعی ساکنین منطقه 17 شهرداری تهران».
معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی (1386)، «نیازسنجی محله 11 از منطقه 17 شهرداری تهران».
نوری، کمیل؛ یزدانی، حمیدرضا و خنیفر، حسین (1398)، «به‌گزینی روش‌های نیازسنجی آموزشی با استفاده از تکنیک TOPSIS»، دوفصلنامه مطالعات برنامه‌ریزی آموزشی، دوره هشتم، شماره پانزده، صص120-96.
یارمحمدیان، محمدحسین و بهرامی، سوسن (1383)، نیازسنجی در سازمان‌های بهداشتی، درمانی، و آموزشی، اصفهان: دانشگاه علوم پزشکی.
 
Amel Association International (2013), Rapid Needs Assessment: Haret Hreik, South Beirut, Burj el Barajneh.
Altschuld, james W and kumar, david devraj (2010), Needs Assessment an Overview, SAGE.
Beebe, J.(1995), "Basic Concepts and Techniques of Rapid Appraisal", Human Organization, Vol. 54, No. 1, 42.
Chokhandre, P. and Kumar, A. (2015), "Civic Services and Health Need Assessment of Urban Poor in Maharashtra", International Journal of Advanced Health Sciences, Vol 1, Issue 9.
Gupta, K., Sleezer, C.M., Russ-Eft, D.F.(2007), A Practical Guide to Needs Assessment, San Francisco: John Wiley & Sons.
Mateo-Babiano, I. (2015), "Pedestrian's Needs Matters: Examining Manila's Walking Environment", Transport Policy, 45, 107-115.
Matsuoka, R. H., & Kaplan, R.(2008), "People Needs in the Urban Landscape: Analysis of Landscape and Urban Planning Contributions", Landscape and Urban Planning, 84, 7-19.
United Nations Development Program (2014), "Municipal Needs Assessment Report Mitigating the Impact of the Syrian Refugee Crisis on Jordanian Vulnerable Host Communities", available at: http://www.undp.org/.
United Nations High Commissioner for Refugees (2007), Rapid Need Assessment (RNA) of Recently Displaced Persons in the Kurdistan Region, Dahuk Governorate.
United Way of King County, City of Seattle and Committee to End Homelessness .(2009), Seattle Homeless Needs Assessment, Seattle.
Weitz Center for Development Studies (2005), "Needs Assessment of Municipal Services Development", available at: http://www.osce.org/.