دوره و شماره: دوره 8، شماره 1 - شماره پیاپی 30، تیر 1398 
آیا خط ‏مشی‏ گذاری عمومی، نیازمند یافتن محور مشترکی بین ابعاد مختلف دانشی مسائل و خط‏ مشی ‏ها است؟

صفحه 23-55

علی حمیدی زاده؛ سید حسین اخوان علوی؛ عبدالحسین خسروپناه؛ محمد حسین رحمتی؛ سید مهدی میری


جایگاه مؤلفه‌های حقوق تربیتی در کتاب‌های درسی دوره ابتدایی

صفحه 299-323

بهبود یاری‌قلی؛ معصومه عباسی چوبتراش؛ سحر عباسی