تبیین جامعه‌شناختی تأثیر استفاده از شبکه جهانی اینترنت بر اعتماد اجتماعی شهروندان تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استاد جامعه‌شناسی گروه علوم اجتماعی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

 


 

هدف اصلی این تحقیق تبیین جامعه‌شناختی تأثیر استفاده از شبکه جهانی اینترنت بر اعتماد اجتماعی ساکنان منطقه 2 شهر تهران است، تحقیق حاضر از لحاظ نحوه گردآوری داده‌ها، توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری مورد مطالعه این تحقیق، کلیه ساکنان منطقه 2 شهر تهران هستند که طبق سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال 1395 برابر 314112 نفر می‌باشند. جهت تعیین حجم نمونه از فرمول نمونه‌گیری کوکران استفاده شده است که حاصل آن انتخاب 385 نفر است و با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده افراد نمونه انتخاب شدند، ابزار جمع‌آوری داده‌ها پرسش‌نامه محقق ساخته است که پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ تأیید شد، تجزیه‌وتحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS22 انجام شد. نتایج تحقیق نشان داد بین سن و میزان اعتماد اجتماعی رابطه معناداری وجود دارد. جنسیت زنان و مردان بر میزان اعتماد اجتماعی تأثیر مثبت دارد. بین پایگاه اقتصادی اجتماعی و اعتماد اجتماعی رابطه معناداری وجود دارد. بین میزان استفاده از اینترنت و میزان اعتماد اجتماعی رابطه معناداری وجود دارد. مدل رگرسیونی نشان می‌دهد در حالت تعدیل‌یافته 496/0 درصد از واریانس متغیر میزان اعتماد اجتماعی توسط متغیرهای مدت‌زمان استفاده، میزان استفاده، الگوی اطلاعاتی و تنوع وب‌سایت‌ها پیش‌بینی می‌شود.

تازه های تحقیق

 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Sociological Explanation of the Impact of Using Global Internet Network on the Social Trust of Tehran's Citizens (A Case Study of Residents of Tehran's 2nd District)

نویسنده [English]

  • Mehrdad Navabakhsh
Professor of Sociology, Department of Social Sciences, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

 


 

The main objective of this research is the sociological explanation of the impact of the use of the global Internet network on the social trust of residents of Tehran's 2nd District. The present study is a descriptive survey in terms of data collection. The statistical population of this study is all residents of Tehran's 2nd district, which according to the general population and housing census in 2016 amounts to 314112 people. To determine the sample size, a Cochran sampling formula was used which resulted in the selection of 385 people. To do this, the author used a simple random sampling method. The data collection tool was a researcher-made questionnaire whose reliability was confirmed by using Cronbach's alpha coefficient, and data analysis was done by using SPSS 22 software. The results of the research showed that there is a significant relationship between age and social trust. The gender of men and women has a positive impact on social trust. There is a significant relationship between socioeconomic status and social trust. There is a meaningful relationship between the extent of Internet use and the level of social trust. The regression model shows that, in the adjusted state, 0.496% of the variance of the variables of the level of social trust is predicted by variables such as usage time, usage rate, information model and websites diversity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Internet
  • social trust
  • socio-economic base
  • Tehran
 
 
پاتنام، رابرت (1380). دموکراسی و سنت‌های مدنی، محمدتقی دلفروز، تهران: روزنامه سلام.
رجبی، موسی (1389). «بررسی میزان اعتماد اجتماعی برحسب پایگاه اجتماعی، اقتصادی در میان دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال»، ارشد پژوهش، تهران: دانشکده مدیریت و علوم اجتماعی.
ستاری، جلال (1380). هویتملیوهویتفرهنگی (بیست مقاله در قلمروی تاریخ و فرهنگ)، تهران: مرکز.
عاملی، سعیدرضا (1384). «دوفضایی‌شدن شهر: شهر مجازی ضرورت بنیادین برای کلان‌شهرهای ایران»، انجمن ایرانی مطالعات و ارتباطات، سال اول، شماره 2 و 3.
عاملی، سعیدرضا (1385). «دوفضایی‌شدن کره زمین و توسعه واقعی- مجازی: شاخص‌های کاربردی «ارزیابی فضای وبی ایرانی»، مجموعه مقالات نخستین کارگاه ارزیابی فضای مجازی ایرانی، تهران: شورای عالی اطلاع‌رسانی و دانشگاه تهران.
کاستلز، مانوئل (1383). عصر اطلاعات؛ جامعه شبکه­ای، ترجمه احمد علیقلیان و افشین خاکباز، تهران: طرح نو.
لطیفی، غلامرضا و علی دبیری (1389). «شهر مجازی و هویت شهری»، کتاب ماه علوم اجتماعی، شماره 36.
محسنی تبریزی، علیرضا و محمدرضا هاشمی‌ (1390). «تأثیر اینترنت بر هویت اجتماعی دانش آموزان»، مطالعات توسعه اجتماعی ایران، سال سوم، شماره 2.
نوابخش مهرداد، فاطمه هاشمی‌نژاد و وحید زادشم‌پور (1389). «بررسی آثار اینترنت و موبایل در تغییر هویت جوانان 29-15 سال استان مازندران»، جامعه‌شناسی مطالعات جوانان، سال اول، شماره 1.
Biggs, S. (2000, January). “Global village or urban jungle: Culture, self-construal, and the Internet”, In Proceedings of the Media Ecology Association, Vol.1, No.1, 28-36.
MacDonald, D. J. (2010).“The role of enjoyment, motivational climate, and coach training in promoting the positive development of young athletes”, A thesis submitted to the School of Kinesiology and Health Studies in conformity with the requirements for the degree of Doctor of Philosophy, Canada: Ontario, Queen’s University.
Mitchell, A. A. & Olson, J. C. (1981). “Are product attribute beliefs the only mediator of advertising effects on brand attitude?”, Journal of marketing research, Vol.18, No.3, 318-332.
Turkle, S. (1996). Life on the Screen: Identity in the Age of the Internet (Weidenfeld and Nicolson, London).
Wellman, B., & Wortley, S. (1990). Different strokes from different folks: Community ties and social support, American journal of Sociology, Vol.96, No.3, 558-588.