کلیدواژه‌ها = هویت دینی
بررسی میزان کیفیت زندگی و ارتباط آن با هویت دینی (مطالعه موردی: شهر یاسوج)

دوره 3، شماره 4، اسفند 1393

اصغر میرفردی؛ سیروس احمدی؛ محمدحسین ابتکاری


بررسی اثرات استفاده از برنامه‌های ماهواره‌ای بر هویت دینی

دوره 2، شماره 1، خرداد 1392

رحمان عزتی؛ رضوان قصابی؛ سولماز چمنی؛ نادر صنعتی شرقی


رابطه هویت دینی معلمان با هویت دینی دانش‌آموزان مدارس شهر تهران

دوره 1، شماره 4، اسفند 1391

آذیتا اخلاقی؛ محمود جمالی فیروزآبادی