کلیدواژه‌ها = گردشگری ورزشی‏
شناسایی و اولویت‌بندی موانع و تبیین الگوی ساختاری‌ـ‌تفسیری توسعه گردشگری ورزشی ایران

دوره 8، شماره 4، اسفند 1398، صفحه 167-191

زهرا کیوانی هفشجانی؛ علی‌محمد صفانیا؛ محمد پورکیانی؛ محسن باقریان فرح‌آبادی