کلیدواژه‌ها = تحولات ساختار جمعیتی در ایران
پیش بینی جمعیت و تحلیل پویا از تحولات ساختار جمعیتی در ایران (سال 1355 الی 1455)

دوره 12، شماره 4، دی 1402، صفحه 1251-1282

10.22034/scs.2023.386882.1412

عمران قیصر؛ سیما اسکندری سبزی؛ علی سلمانپور زنوز؛ سید یوسف حاجی اصغری