نسبت‌سنجی حکمروایی خوب و شهر هوشمند (مطالعه موردی:شهر تهران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای رشته علوم سیاسی-گرایش سیاستگذاری عمومی،دانشگاه آزاد اسلامی،

2 استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی، تهران،

3 استاد تمام دانشکده مدیریت دانشگاه علامه طباطبایی، تهران،

4 استادیار دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی،

چکیده

در دو دهۀ اخیر، گسترش‌ فناوری اطلاعات و ارتباطات در خدمات و زیرساخت‌های شهری که زمینه‌ساز افزایش همکاری میان کنشگران اصلی شهرها شده است، شهر هوشمند به وجود آورده است. این نوع شهرها زمینه‌ساز تحول در مدیریت و کنترل دولت‌ها بر شهرها شده‌اند. با نگاهی مقایسه‌ای به شاخص‌های دو راهبرد حکمرانی خوب و شهر هوشمند می‌توان دریافت که این‌دو با یکدیگر رابطۀ لازم و ملزومی دارند.؛ یعنی ارکان اعتراض، پاسخ‌گویی، ثبات سیاسی، فقدان خشونت، و اثربخشی دولت، از شاخص‌های حکمرانی خوب به‌شمار می‌آیند که باید در بستر ارکان مختلف شهر هوشمند تجسم و تحقق یابند.
ایران، در طول سه دهۀ گذشته با رشد بی‌قوارۀ شهرها روبه‌رو شده است.با توجه به مشکلات هویتی و مدیریتی تهران؛ این پرسش مطرح می‌شود که «چه نسبتی میان حکمرانی خوب و هوشمندسازی تهران وجود دارد؟ به‌نظر می‌رسد، معضل چندپارگی مدیریت شهری در عرصۀ سیاست‌گذاری، تصمیم‌سازی، برنامه‌ریزی، هدایت، و نظارت، مهم‌ترین مانع همبستگی مثبت میان حکمرانی خوب و هوشمندسازی تهران است. این مقاله درصدد سنجش فرضیه موردنظر خود با به‌کارگیری شیوه توصیفیـ‌‌تحلیلی و داده‌های اسنادی و بایگانی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Relationship between Good Governance and a Smart City: A case study of Tehran

نویسندگان [English]

  • Seyed Ali Hashemi 1
  • Mitra Rahnejat 2
  • Fattah Sharifzadeh 3
  • Mohammad Reza Saadi 4
1 Ph.D. student of public policy in Azad University
2 Assistant Professor of law and political department, AllamehTabataba’I University
3 Full Professor of Management department,AllamehTabataba’I University
4 Assistant Professor of economics department, AllamehTabataba’I University
چکیده [English]

Over the past two decades, the development of services and urban infrastructure of Information and Communication Technology (ICT) has promoted the cooperation among the major urban actors and has developed smart cities. Smart cities have in turn paved the way for significant changes in the management and control of the cities by the governments. Therefore, a comparative study of the indices of good governance and smart cities reveals the direct relationship between good governance and smart cities. The major elements of good governance including accountability, political stability, lack of violence, and effectiveness of the government are expected to be d realized in smart cities.
Iran has faced a phenomenally heterogeneous urban growth over the past three decades and this trend in the capital city of Tehran calls for more attention. Numerous identity and managerial problems in Tehran require examining the relationship between good governance and smartening this city. It seems that fragmentation of management in key issues, such as policymaking, decision- making, planning, organizing, leading, and supervising, is the most serious obstacle to positive correlation between these two variables in Tehran. Using documentary and archival data, this article aims at examining its hypothesis in a descriptive-analytical manner.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Smart city
  • Good Governance Theory
  • Tehran city
آریامنش، احمد (1397)، «تبیین نقش هوشمندسازی شهری در تحقق حکمروایی بهینه؛ مورد شهر تهران»، ماهنامه علمی‌ـ‌تخصصی پایاشهر.
بیگی‌نیا، عبدالرضا؛ صفری، سعید؛ مرشدی‌زاد، علی و پوالرگ، عبدالمجید (1391)، «شناسایی و اولویت‌بندی شاخص‌های حکمرانی خوب»، فصلنامه چشم‌انداز مدیریت دولتی، سال سوم، شماره 12.
پوراحمد، احمد؛ زیاری، کرامت‌اله؛ حاتمی‌نژاد، حسین و پارسا (پشاه‌آبادی)، شهرام (1397)، «شهر هوشمند: تبیین ضرورت‌ها و الزامات شهر تهران برای هوشمندی»، فصلنامه علمی‌ـ‌پژوهشی نگرش‌های نو در جغرافیای انسانی، شماره 2.
حسینی، سیدهادی (1395)، «تحلیل شاخص‌های حکمروایی خوب شهری با تأکید بر نظرات شهروندان و مدیران (مطالعه موردی: شهر تربت حیدریه)»، فصلنامه علمی‌ـ‌پژوهشی مطالعات شهری، شماره 20.
حشمت‌زاده، محمدباقر؛ حاجی‌یوسفی، امیرمحمد و طالبی، محمدعلی (1396)، «بررسی موانع تحقق حکمرانی خوب در فرهنگ سیاسی ایران»، جستارهای سیاسی معاصر، شماره 8.
حقیقی، حسن (1397)، «هوشمند شدن شهر تهران؛ محدودیت‌ها و چالش‌ها»، دردسترس در: https://kargosha.com
روستایی، شهریور؛ پورمحمدی، محمدرضا و قنبری، حکیمه (1396)، «بررسی نقش ساختاری حکمرانی خوب شهری در ایجاد شهرهای هوشمند (نمونه موردمطالعه شهرداری تبریز)»، نشریه پژوهش و برنامه‌ریزی شهری، شماره 31.
شریف‌زاده، فتاح و قلی‌پور، رحمت‌اله (1382)، «حکمرانی خوب و نقش دولت»، فرهنگ مدیریت، شماره 4.
عیوضی، محمدرحیم و مرزبان، نازنین (1395)، بررسی مؤلفه‌های حکمرانی خوب از منظر امام خمینی(ره)، فصلنامه مطالعات سیاسی جهان اسلام (علمی‌ـ‌پژوهشی).
مرزبان، نازنین (۱۳۹۴)، «مطالعه تطبیقی حکمرانی خوب در اندیشه سیاسی امام خمینی(ره) و علامه نائینی»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز.
میدری، احمد و خیرخواهان، جعفر (1385)، حکمرانی خوب، بیان توسعه، تهران: مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.
Albino, V. Beradi, U. and Dangelico, R.M. (2015), "Smart Cities: Definitions, Dimensions, Performance, and Initiatives", Journal of Urban Technology, Vol. 22.
Ali, Muhammad (2016), "Governance & Good Governance: A Conceptual Perspective", The Dialogue, Vol. X, No. 1.
Bolivar, Manuel (2015), "Smart City: Big Cities, Complex Governance?", Journal of Transforming City Government for Successful Smart Cities, Spain, Springer, Vol 8.
Caragliu, A., Del Bo, C., & Nijkamp, P. (2015), "Smart Cities in Europe", Journal of Urban Technology, 18(2).
Caragliu, A., Del Bo, C., Nijkamp, P. (2011), "Smart Cities in Europe", J. Urban Technol, 18 (2).
Chourabi. H, Walker. S, Mellouli. S, Nam. T, Gil-Garcia. J.Ramon, Nahon. K. A, Pardo. T and Jochen. S. H. (2013), "Understanding Smart Cities: An Integrative Framework", 25th Hawaii International Conference on System Sciences, Hawaii.
Coe, A. Paquet, G. & Roy, J. (2001), "E-governance and Smart Communities: A Social Learning Challenge", Social Science Computer Review, 19 (1).
Ferro, E., Caroleo, B., Leo, M., Osella, M. and Pautasso, E. (2013, May), "The Role of ICT in Smart Cities Governance", Conference for E-Democracy and Open Governement.
Giffinger, R., Fertner, C., Kramar, H., Kalasek, R., Pichler-Milanovi, N., and Meijers, E. (2007), Smart Cities: Ranking of European Medium-Sized Cities, Vienna, Austria: Centre of Regional Science (SRF), Vienna University of Technology.
Giffinger, R. and Gudrun, H. (2010), "Smart Cities Ranking: An Effective Instrument for the Positioning of the Cities?", ACE: Architecture, City and Environment, 4(12).
Gil-García, J. and Pardo, T. (2005), "E-government Success Factors: Mapping Practical Tools to Theoretical Foundations", Government Information Quarterly, 22(2).
Gonzalez. R. A, Ferro. R. E, & Liberona. D (2020), "Government and Governance in Intelligent Cities, Smart Transportation Study Case in Bogotá Colombia", Ain Shams Engineering Journal, Vol. 11, Issue 1.
Guimarães. J. C. F, Severo. E. A, Júnior. L. A. F, Costa. W. P. L. B and Salmoria. F. T (2020), "Governance and Quality of Life in Smart Cities: Towards Sustainable Development Goals", Journal of Cleaner Production, Vol. 253, 20.
Habitat. I, (2015), "Smart Cities", United Nations. Conference on Housing and Sustainable Urban Development.
Heidari H, Jahangirzadeh J, Saeedpour L. (2015), "The Effect of Government Size and Democracy on Corruption in OPEC Members", Majlis & Rahbord, 22(81).
Hollands, R. G. (2008), "Will the Real Smart City Please Stand Up", Jornaul of City, 12 (3).
Hughes. O. E, (2003), "Public Management and Administration", Macmillan International Higher Education, Third Edition, London.
Kaufmann. D, Kraay. A and Zoido- Lobaton. P. (2002), "Governance Matters", The World Bank.
Majd. P. M. (2011), Examination of Good Governance in the Constitution of The Islamic Republic of Iran [Dissertation], Tehran: Islamic Azad University Central Tehran Branch.
Mosannenzadeh. F and Vettorato. D, (2014), "Defining Smart City. A Conceptual Framework Based on Keyword Analysis", TeMA-Journal of Land Use, Mobility and Environment, available at: https://doi.org/10. 6092/ 1970-9870/2523.
Mutiara. D. (2018), "Smart Governance For Smart City", Friendly City 4 ‘from Research to Implementation for Better Sustainability’Series: Earth and Environmental Science 126, 012073, available at: https:// doi:10.1088/1755-1315/126/1/012073.
Nam, T. and Pardo, T. A. (2011), "Conceptualizing Smart City with Dimensions of Technology, People and Institutions", In Proceedings of the 12th Annual International Digital Government Research Conference: Digital Government Innovation in Challenging Times, 282-291, ACM.
Navío. M. j. and Anand P.B. (2018), "Governance and Economics of Smart Cities: Opportunities and Challenges", Telecommunications Policy, Vol. 42, 10.
Palupi. H. A, Tony. S. H, Susanto. D (2019), "Modelling the Smart Governance Performance to Support Smart City Program in Indonesia", Procedia Computer Science, Vol. 161.
Picon, A. (2018), "Urban Infrastructure, Imagination and Politics: from the Networked Metropolis to the Smart City", International Journal of Urban and Regional Research, available at: https://doi.org/ 10.1111/1468-2427.12527.
Pierre J, Peters G. (2015), Governance, Politics and Government, Golji H, Translator, Tehran: Rahyaft Khat Avval.
Pourezzat, P. (2009), “The Importance Of Linguistic Justice For Continues Revision Of Good Governance", Universitatii Bucuresti, Analele. Seria Stiinte Economice is Administrative.
Soderstrom. O, Paasche. T and Klauser. F. (2014), Smart Cities as Corporate Storytelling, City, 18(3), available at: https://doi.org/10.1080/ 13604813. 2014.906716.
Statistics Center of Iran (1956-2016), The Results of General Census of Population and Mosque, [In Persian], Tehran: Statistics Center Publication.
Vasseur, J (2010), "Smart Cities and Urban Networks", In: J. Vasseur and A. Dunkels (Eds.), Interconnecting Smart Objects with IP: The Next Internet, Burlington, pp. 360–377.