ارائه الگوی جاری عوامل کلیدی موفقیت آموزش از طریق شبکه‌های اجتماعی: سنتزپژوهی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای برنامه‌ریزی درسی، دانشگاه بیرجند ، بیرجند، ایران

2 دکترای تکنولوژی آموزشی، استادیار گروه علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران

3 دکترای برنامه‌ریزی درسی، استادیار گروه علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه بیرجند،بیرجند، ایران

4 دانشجوی دکترای برنامه‌ریزی درسی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران

چکیده

 


 

امروزه استفاده از شبکه‌‌های اجتماعی در میان جوانان به‌طور چشمگیری گسترش یافته است. در این میان استفاده از این شبکه‏ها در امر آموزش کمی مورد غفلت قرار گرفته است. هدف پژوهش حاضر، بررسی و شناسایی عوامل کلیدی موفقیت آموزش‏ از طریق شبکه‏های اجتماعی است. رویکرد پژوهش، کیفی و روش آن سنتزپژوهی است. جامعه پژوهش، متشکل از 723 مقاله درباره استفاده از شبکه‌های اجتماعی در آموزش است که بین سال‌های 2018-2007 در مجلات علمی یا کنفرانس‌های معتبر ارائه شده‌اند. نمونه پژوهش شامل 43 مقاله است که به‌صورت هدفمند جمع‌آوری شده‌اند و بر اساس پایش موضوعی، داده‏ها انتخاب شدند. داده‏های پژوهش از تحلیل کیفی اسناد مورد مطالعه، گردآوری شده‏اند. بر اساس تجزیه‌وتحلیل داده‏ها، عوامل کلیدی موفقیت شبکه‏های اجتماعی در امر آموزش در 4 بُعد، 9 عامل و 41 مقوله طبقه‌بندی شدند. این ابعاد شامل بُعد ساختاری (مشتمل بر عوامل سازمانی و کیفیت شبکه‏ها)؛ بُعد سیستم‏های مدیریتی (مشتمل بر عوامل سیستم مدیریت یادگیری، مدیریت محتوا و مدیریت شبکه)؛ بُعد رفتاری (مشتمل بر عوامل یادگیرنده و یاددهنده) و ُبعد زمینه‏ای (مشتمل بر عوامل فناوری و فرهنگی) می‏باشند. در پایان، الگوی جاری عوامل موفقیت آموزش از طریق شبکه‏های اجتماعی با توجه به پژوهش‏های موجود ترسیم شده است.

تازه های تحقیق

 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Presenting a Model for the Key Factors of Educational Success through Social Networks: A Synthesis Research

نویسندگان [English]

  • Meysam Gholampour 1
  • Mohammad Ali Rostaminejad 2
  • Mohammad Akbari Borang 3
  • Sima Ghorani Sirjani 4
1 Assistant Professor, Department of Psychology, Islamic Azad University, Karaj Branch
2 Ph.D in Educational Technology, Assistant Professor, Department of Behavioral Science and Psychology, University of Birjand.
3 Ph.D in Curriculum Planning, Assistant Professor, Department of Behavioral Science and Psychology, University of Birjand.
4 Ph.D Candidate in Curriculum Planning, University of Birjand.
چکیده [English]

 


 

Today, the use of social networks has grown dramatically among young people; meanwhile, the use of these networks has been neglected, to some extent, in education. The purpose of this study is to investigate and identify the key factors for the success of education through social networks.
The research approach is qualitative and its method is based on synthesis research. The study population consists of 723 articles on the use of social networks in education published in scientific journals or presented in credible conferences between 2007 and 2018. The research sample consists of 43 articles that have been purposefully collected and were selected based on thematic monitoring and theoretical geometric data. The research data were collected from the qualitative analysis of the documents studied.
Based on data analysis, the key factors of social networking success in education were classified in 4 dimensions, 9 factors and 40 categories. These dimensions include the structural dimension (including organizational factors and network quality); the dimension of management systems (including the factors of the system of learning management, content management and network management); behavioral dimension (including learner and educator factors) and background dimension (including technological and cultural factors). In the end, factors of educational success through social networks have been presented as a template.

کلیدواژه‌ها [English]

  • social networks
  • education
  • success factors
  • synthesis research
 
 
امامی‏ریزی، کبری (1395). «تأثیر استفاده از شبکه‏های اجتماعی مجازی بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان»، راهبرد آموزش در علوم پزشکی، سال نهم، شماره 3، 213-206.
چراغ‌ملایی، لیلا، پروین کدیور و غلامرضا صرامی (1393). «استفاده از شبکه‏های اجتماعی مجازی در امر آموزش- فرصت‏ها و چالش‏ها»، اندیشه‏های نوین تربیتی، سال دهم، شماره 3، 29-51.
حیدری، حامد، محمود البرزی، محمود و مرتضی موسی‏خانی (1395). «عوامل مؤثر بر ترغیب دانشجویان به استفاده از شبکه‏های اجتماعی به‌عنوان یک شبکه آموزش مجازی». تعامل انسان و اطلاعات، سال سوم، شماره 2، 69-56.
رستمی‏نژاد، محمدعلی، اسماعیل زارعی‌زوارکی و ناصر مزینی (1395). طراحی آموزش‏های مبتنی‌بر وب، انتشارات دانشگاه بیرجند.
رضائی، روح‌الله، لیلا صفا، و منصوره ادیبی (1395). «عوامل مؤثر بر قصد استفاده از شبکه اجتماعی تلگرام در فعالیت‏های آموزشی در بین دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد»، پژوهش‏های ارتباطی،  سال بیست‌وسوم، شماره 3، 64-37.
زارعی زوارکی، اسماعیل و حمیدرضا قربانی (1394). «تأثیر شبکه‏های اجتماعی مجازی بر یادگیری زبان انگلیسی دانش‏آموزان»، فناوری آموزش و یادگیری، سال اول، شماره 3، 36-23.
کریمی، نازیلا و بی‌بی عشرت زمانی (1396). «شناسایی و ارزشیابی میزان مطلوب بودن سامانه‌ مدیریت آموزش و یادگیری فرهنگیان از دیدگاه کارکنان ستادی»، رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، سال هشتم، شماره 2، 300-283.
مالمیر، مرتضی، محمد زارع، نرگس فیض‌آبادی و راحله ساریخانی (1395). «تأثیر شبکه‏های اجتماعی مجازی بر پیشرفت تحصیلی و یادگیری دانشجویان پرستاری در آموزش زبان انگلیسی»، آموزش در علوم پزشکی، سال شانزدهم، شماره 33، 272-265.
مرکز افکار سنجی دانشجویان ایران (1397). بررسی روندی دیدگاه مردم نسبت به شبکه‏های اجتماعی و میزان مصرف آن، تهران: مرکز افکار سنجی دانشجویان ایران وابسته به جهاد دانشگاهی.
موحدی، منیره، محمدصادق اسماعیلی‏فر و نادیا غلامی‏پور (1394). «تأثیر یادگیری تلفیقی مبتنی بر شبکه‏های اجتماعی بر خودکارآمدی دانش‏آموزان متوسطه دوم در درس ریاضی»، فناوری آموزش و یادگیری، 1 سال اول، شماره 3، 22-7.
Abedin, B, Abedin, B, Talaei Khoei, T & Ghapanchi, A. R. (2013). A Review of Critical Factors for Communicating With Customers on Social Networking Sites, The International Technology Management Review, Vol.3, No.4, 208-218.
Akcaoglu, M. & Bowman, N. D. (2016). Using Instructor-led Facebook Groups to Enhance Students’ Perceptions of Course Content, Computers in Human Behavior, Vol.65, No.1, 582-590.
Al-Fadhli, S. (2008). Students' Perceptions of E-learning in Arab Society: Kuwait University as a case study, E-Learning and Digital Media, Vol.5, No.4, 418-428.
Ali, A. Ramay, M. I. & Shahzad, M. (2011). Key Factors for Determining Student Satisfaction in Distance Learning Courses: A Study of Allama Iqbal Open University (AIOU) Islamabad, Pakistan, Turkish Online Journal of Distance Education, Vol.12, No.2, 114-127.‏
Al-Mukhaini EM, Al-Qayoudhi WS & Al-Badi AH.(2014). Adoption Of Social Networking In Education: A Study Of The Use Of Social Networks By Higher Education Students In Oman, Journal of International Education Research, Vol.10, No.2, 143-154.
Alqahtani, S. (2016). Soclal Networking framework for Universities in saudi Arabia. International Conferences ITS, ICEduTech and STE: 277-280.
Alvarez, I. M. & Olivera-Smith, M. (2013). Learning in social networks: rationale and ideas for its implementation in higher education, Education Sciences, Vol.3, No.3, 314-325.
Balcikanli, C.(2015). Prospective English language teachers’ experiences in Facebook: Adoption, use and educational use in Turkish context, International Journal of Education and Development using Information and Communication Technology (IJEDICT), Vol.11, No.3, 82-99.
Berson, I.R., and Berson, M.J. (2003). Digital Literacy for Effective Citizenship, Social Education, Vol.67, No.3, 164-168.
Bosch TE. (2009). Using online social networking for teaching and learning: Facebook use at the University of Cape Town, Communicatio: South African Journal for Communication Theory and Research, Vol.35, No.2, 185-200.
Boyd, D. M., & Ellison, N. B. (2007). Social network sites: Definition, history, and scholarship, Journal of computer mediated Communication, Vol.13, No.1, 210-230.
Bozkurt, A. Karadeniz, A. & Kocdar, S.(2017). Social Networking Sites as Communication, Interaction, and Learning Environments: Perceptions and Preferences of Distance Education Students, Journal of Learning For Development, Vol.4, No.3, 348-356.
Brady K. P, Holcomb L. B, Smith BV. (2010). The Use of Alternative Social Networking Sites in Higher Educational Settings: A Case Study of the E-Learning Benefits of Ning in Education, Journal of Interactive Online Learning, Vol.9, No.2, 151-170.
Bremer, C. (2012). “New format for online courses: the open course future of learning”, paper presented at the eLearning Baltics (5th International eLBa Conference), Rostock: 63-90.
Bristy, J. F.(2016). Factors Affecting the Adoption of Social Network: A Study of Facebook Users in Bangladesh, The Journal of Social Media in Society, Vol.5, No.1, 137-159.
Callaghan, G. & Fribbance, I. (2016). The use of Facebook to build a community for distance learning students: a case study from the Open University, Open Learning: The Journal of Open, Distance and e-Learning, Vol.31, No.3, 260-272.
Casey, D. M, (2008). A journey to legitimacy: The historical development of distance education through technology, TechTrends, Vol.52, No.2, 45–51.
Cooper, H. & Hedges, L. V. (2009). Research Synthesis as a scientific process. In H. Cooper, L. V. Hedges, and J. C. Valentine (eds.), The Handbook of Research synthesis and meta-Analysis (pp.3-16), US: Russell Sage.
Cooper, H., & Hedges, L. V. (2009). Research Synthesis as a scientific process. In H. Cooper, L. V. Hedges, and J. C. Valentine (eds.), The Handbook of Research synthesis and meta-Analysis, New York: Russell Sage Foundation.
Correa, T. Hinsley, A. W. & De Zuniga, H. G. (2010). Who interacts on the Web?: The intersection of users’ personality and social media use, Computers in Human Behavior, Vol.26, No.2, 247-253.
Cortés JA & Lozano JO.(2014). Social Networks as Learning Environments for Higher Education, International Journal of Artificial Intelligence and Interactive Multimedia, Vol.2, No.7, 63-69.
Dursun, O.O & Cuhadar, C. (2015). Cognitive absorption levels of social network users, Trakya University Journal of Social Sciences, Vol.17, No.1, 241-253.
Eke, C.L & Singh, Sh.(2018). Social networking as a strategic tool in the management of school-based violence, South African Journal of Education, Vol.38, No.1, 1-8.
Froment, F, Garcia Gonzalez, J.A. & Bohorquez, M.R.(2017). The Use of Social Networks as a C1ommunication Tool between Teachers and Students: A Literature Review, The Turkish Online Journal of Educational Technology, Vol.16, No.4, 126-144.
Geczy P, Izumi N, Hasida K, Mori A, Eto K, & Hirano S. (2014). Social intelligence technologies: menace or aid? The International Journal of Science in Society, Vol.5, No.3, 47-56.
Gunduz, S.(2017). Relationship Between Social Networks Adoption and Social Intelligence, European Journal of Education Studies, Vol.3, No.6, 199-214.
Habib, S, Saleem, S & Mahmood, Z. (2013). Development and validation of social intelligence scale for university students, Pakistan Journal of Psychological Research, Vol.28, No.1, 65-83.
Hung HT & Yuen SCY. (2010). Educational use of social networking technology in higher education, Teaching in Higher Education, Vol.15, No.6, 703-714.
Jordan, K & Weller, W.(2018). Academics and Social Networking Sites: Benefits, Problems and Tensions in Professional Engagement with Online Networking, Journal of Interactive Media in Education, Vol.1, 1-9.
Jovanovic J, Chiong R & Weise TH.(2012). Social Networking, Teaching, and Learning, Interdisciplinary Journal of Information, Knowledge, and Management, Vol.7, 38-43.
Karimi, L. Khodabandelou, R. Ehsani, M. & Ahmad, M. (2014). Applying the Uses and Gratifications Theory to Compare Higher Education Students’ Motivation for Using Social Networking Sites: Experiences from Iran, Malaysia, United Kingdom, and South Africa, Contemporary Educational Technology, Vol.5, No.1, 53-72.
Khorasani, A. Alami, F. & Razavizadeh, Sh.(2014). Identifying the Critical Success Factors in the academic E-Learning Centers (Qualitative Study), Information Communication Technology in Educational Sciences, Vol.7, No.2, 26, 5-37.
Kirschner PA, Karpinski AC.(2010). Facebook® and academic performance, Computers in Human Behavior, Vol.26, No.6, 1237-1245.
Lawler JP, Molluzzo JC & Doshi V. (2012). An Expanded Study of Net Generation Perceptions on Privacy and Security on Social Networking Sites (SNS), Information Systems Education Journal (ISEDJ), Vol.10, No.1, 21-36.
Li, J, & Greenhow, C. (2015). Scholars and social media: Tweeting in the conference backchannel for professional learning, Educational Media International, Vol.52, No.1, 1–14.
Liyanagunawardena T R, Adams A A, and Williams Sh A(2013). MOOCs: A Systematic Study of the Published Literature 2008-2012, The International Review of Research in Open and Distance Learning Journal (IRRODL), Vol.14, No.3, 202-227.
Lockyer L & Patterson P.(2008). Integrating social networking technologies in education: a case study of a formal learning environment, IEEE International Conference on Advanced Learning Technologies (pp. 529-533), Santander, Spain, 1-5 July 2008. Los Alamitos, California.
Maben, S & Helvie-Mason, L.(2017). When Twitter Meets Advocacy: A Multicultural Undergraduate Research Project From a First-Year Seminar, International Journal of Teaching and Learning in Higher Education, Vol.29, No.1, 162-176.
Moffett, J. (2015). Twelve tips for “flipping” the classroom, Medical Teacher, Vol.37, No.4, 331-336.
Ngozi, E.Ch & Madu, I.CH.(2015). Age Factor in Business Education Students’ Use of Social Networking Sites in Tertiary Institutions in Anambra State, Nigeria, International Journal of Higher Education, Vol.4, No.4, 113-118.
Parameswaran, M. and Whinston, A.B. (2007) ‘Research Issues in Social Computing’, Journal of the Association for Information Systems, Vol.8, No.6, 336–350.
Prashar A. (2015). Assessing the flipped classroom in operations management: A pilot study, Journal of Education for Business, Vol.90, No.3, 126-38.
Ractham P & Firpo D.(2011). Using Social Networking Technology to Enhance Learning in Higher Education: A Case Study using Facebook, Proceedings of the 44th Hawaii International Conference on System Sciences, 1-10.
Reychav, I. Ndicu, M. & Wu, D. (2016). Leveraging social networks in the adoption of mobile technologies for collaboration, Computers in Human Behavior, Vol.58, 443-453.
Roblyer MD, McDaniel M, Webb M, Herman J, Witty JV. (2010). Findings on Facebook in higher education: A comparison of college faculty and student uses and perceptions of social networking sites, Internet and Higher Education Jurnal; Vol.13, No.3, 134-140.
Schlenkrich L & Sewry DA (2012). Factors for Successful Use of Social Networking Sites in Higher Education, South African Computer Journal, Vol.49, 12-24
Seevers, M.T, Johnson, B. R & Darnold, T.C.(2015). Social Networks In The Classroom: Personality Factors As Antecedents Of Student Social Capital, American Journal Of Business Education, Vol.8, No.3, 193-206.
Senen Balcikanli, G.(2012). Social Networking In Physical Education: Undergraduate Students’ Views on Ning, Turkish Online Journal of Distance Education, Vol.13, No.2, 277-290.
Shee, D. Y. & Wang, Y. S. (2008). Multi-criteria evaluation of the web-based e-learning system: A methodology based on learner satisfaction and its applications, Computers & Education, Vol.50,No.3, 894-905.
Stachowiak, B. (2014). The Presence of Polish Academics on Social Networking Websites for Academics, Using the Example of Employees of Nicolaus Copernicus University, Universal Journal of Educational Research, Vol.2, No.1, 64-68.
Teclehaimanot B & Hickman T. (2011). Student-Teacher Interaction on Facebook: What Students Find Appropriate, TechTrends, Vol.55, No.3, 19-30.
Tiryakioglu F, Erzurum F.(2011). Use of Social Networks as an Education Tool, Contemporary Educational Technology, Vol.2, No.2, 135-150.
Umoh, U. E & Etuk, E.N.(2016). Students’ Involvement in Social Networking and Attitudes towards Its Integration into Teaching, International Education Studies, Vol.9, No.9, 250-260.
Usluel YK & Mazman SG. (2009). Social Networks Adoption Scale, Educational Sciences & Practice, Vol.8, No.15, 137-157.
Veletsianos, G & Kimmons, R. (2016). Scholars in an increasingly open and digital world: How do education professors and students use Twitter?. Internet and Higher Education Journal, Vol.30, 1-10.
Vural, O. F.(2015). Positive and Negative aspects of using Social Networks in Higher Education: in focus group Study, Educational Research and Reviews Journal, Vol.10, No.8, 1147-1166.
William FP.(2009). Social networking sites: How to Stay Safe Sites, Multi-State Information Sharing & Analysis Center (MS-ISAC), Vol.4, No.3, 1-5.
Yousef Zaidieh AJ.(2012). The Use of Social Networking in Education: Challenges and Opportunities, World of Computer Science and Information Technology Journal (WCSIT), Vol.2, No.1, 18-21.
Yu, H. Miao, Ch. Leung, C. & White, T.J. (2017). Towards AI-powered personalization in MOOC learning, Science of Learning Journal, Vol.2, No.15, 1-5.