شناسایی عوامل مؤثر جهت تبدیل دانشگاه‏ها به دانشگاه کارآفرین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار و عضو هیئت‌علمی دانشگاه الزهرا (س)، تهران، ایران

چکیده

 


 

پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل مؤثر جهت تبدیل دانشگاه‏ها به دانشگاه کارآفرین صورت گرفت. در این راستا، ابتدا به بررسی ادبیات و مبانی نظری موجود در این حوزه پرداخته و پس از استخراج عوامل موجود در ادبیات پژوهش، این عوامل دسته‌بندی و در قالب پیش‌نویس پرسشنامه محقق ساخته طراحی گردید. سپس با استفاده از مصاحبه نیمه ساختمند با متخصصان حوزه کارآفرینی، عوامل استخراج‌شده بررسی و ماحصل آن رد تعداد کمی از آن‌ها و تأیید دیگر عوامل شناسایی‌شده گردید. در مرحله بعد بر اساس عوامل شناسایی‌شده، به بررسی وضعیت موجود دانشگاه الزهرا (س) در این‌خصوص پرداخته شد. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی، از نظر رویکرد، کمی و از لحاظ گردآوری داده‌ها، توصیفی از نوع پیمایشی‌ محسوب می‏شود. جامعه آماری پژوهش مشتمل بر اعضای هیئت‌علمی دانشگاه الزهرا (س) برابر با 344 نفر است که با استفاده از جدول مورگان، 182 نفر از آن‌ها از طریق نمونه‌گیری طبقه‎ای نسبتی به‌عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه محقق ساخته بود. در بخش نخست پژوهش، یافته‏ها حاکی از شناسایی 8 عامل و 50 شاخص مشتمل بر عامل رهبری کارآفرینانه (8 شاخص)، عامل ساختار سازمانی کارآفرینانه (4 شاخص)، عامل آموزش کارآفرینی (9 شاخص)، عامل فرهنگ کارآفرینانه (9 شاخص)، عامل اعضای هیئت‌علمی و کارکنان خلاق و نوآور (7 شاخص)، عامل بازاریابی کارآفرینانه (4 شاخص)، عامل تأمین اقدامات حمایتی کارآفرینانه (4 شاخص)، عامل تجاری‏سازی تحقیقات (5 شاخص) است که همه آن‌ها تأیید شدند. در بخش دوم پژوهش که بر مبنای عوامل شناسایی‌شده، به بررسی وضعیت دانشگاه الزهرا (س) پرداخته شد، یافته‏ها حاکی از آن است که دانشگاه الزهرا (س)، جز در عامل «ساختار سازمانی کارآفرینانه»، در سایر عوامل شناسایی‌شده در وضعیت مطلوبی به‌ سر نمی‏برد.

تازه های تحقیق

 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Recognition of Factors Contributing to Make a University Entrepreneurial

نویسنده [English]

  • Hoda Sadat Mohseni
Assistant Professor and Member of Faculty of Alzahra University
چکیده [English]

 


 

The present study aims to identify factors contributing universities to become entrepreneurial. In this regard, we first studied the existing literature and theoretical foundations and after extracting the involved factors, they were categorized and designed in the form of a researcher-made questionnaire. Subsequently, using semi-structured interviews with experts in the field of entrepreneurship, the extracted factors were examined and a few of them was rejected and others were verified. In the next step, based on the identified factors, the present situation of Alzahra University was studied. This research is applied in terms of purpose, quantitative in terms of approach, and is considered a descriptive survey in terms of collecting data. The statistical population of the study was consisted of 344 members of faculty members of Alzahra University. Using Morgan table, 182 of them were selected through stratified sampling. The data gathering tool was a researcher-made questionnaire. In the first part of the study, the findings indicated 8 factors and 50 indicators including entrepreneurial leadership (8 indicators), entrepreneurial organizational structure (4 indicators), entrepreneurship training factor (9 indicators), entrepreneurial culture factor (9 indicators) , faculty members and creative and innovative staff  factor (7 indicators), entrepreneurial marketing factor (4 indicators), entrepreneurial supporting measures (4 indicators), commercialization of research (5 indicators), that all of which were approved. In the second part of the study, based on the identified factors, the status of Alzahra University was studied. Findings show that Alzahra University, except for the "organizational entrepreneurial structure" factor, is not in a satisfactory situation in terms of other identified factors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • entrepreneurship
  • entrepreneurial university
  • entrepreneurial culture
  • entrepreneurial structure
 
 
ابراهیم‏زاده، فریمان، پریوش جعفری، و محمود احمدپور‌داریانی (1386). «مطالعه وضعیت ویژگی‏های کارآفرین در دانشجویان رشته کامپیوتر منطقه 9»، دانشگاه آزاد اسلامی به‌منظور ارائه راهکارهای توسعه کارآفرینی، مجموعه مقالات همایش ملی آموزش عالی و کارآفرین، نشر دانشگاه الزهرا(س).
احمدپور داریانی و همکاران (1377). ارائه الگوی پرورش مدیران کارآفرین، رساله دکتری رشته مدیریت دولتی، دانشگاه تربیت مدرس.
احمدپور‌داریانی، محمود (1384). کارآفرینی: تعاریف، مفاهیم، الگوها، چاپ ششم، تهران: پردیس 57.
انتظاری، یعقوب (1383). «بنگاه مشتق از دانشگاه»، نامه آموزش عالی، سال اول، شماره 5.
ایمانی، محمدنقی(1384). بررسی نقش دانشگاه‏ها در آماده‏سازی دانش‏آموختگان کارآفرین به‌منظور ارائه مدل نظری برای تدوین برنامه‏های کارآفرینی در دانشگاه‏ها، رساله دکتری در رشته مدیریت آموزشی: تهران: دانشگاه آزاد اسلامی.
حسن ‏مرادی، نرگس (1384). تدوین الگوی مناسب ایجاد دانشگاه کارآفرین، رساله دکتری در رشته مدیریت آموزشی، تهران: دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات.
سریع‏القلم، آرزو (1386). نقش دانشگاه‏ها و مؤسسات آموزش عالی در کارآفرینی دانشجویان و فارغ‏التحصیلان دانشگاهی، مجموعه مقالات همایش ملی آموزش عالی و کارآفرینی، دانشگاه الزهرا(س).
شاه‏حسینی، علی (1389). طراحی و تدوین استراتژی جهت ایجاد دانشگاه کارآفرین در دانشگاه آزاد اسلامی با نمونه‏های کارآفرین فرهنگی و هنری، رساله دکتری.
صمدآقایی، جلیل (1378). سازمان‏های کارآفرین، تهران: مرکز آموزش مدیریت دولتی تهران.
سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور (1383). قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی.
مشهدی‌حسینی، مریم (1386). بررسی ساختار سازمانی با ویژگی‏های سازمان کارآفرین، رساله کارشناسی ارشد دانشگاه فردوسی مشهد.
Anokhin, S. & Schulze, W. S. (2009). “Entrepreneurship, innovation, and corruption”, Journal of business venturing, Vol.24, No.5, 465-476.
Clark, B. R. (1998). Creating Entrepreneurial Universities: Organizational Pathways of Transformation. Issues in Higher Education, Elsevier Science Regional Sales, 665 Avenue of the Americas, New York.
Dill, D. D. (1995). “University-industry entrepreneurship: the organization and management of American university technology transfer units”, Higher education, Vol.29, No.4, 369-384.
Etzkowitz, H et al (2000). “The future of the university and the university of the future: evolution of ivory tower to entrepreneurial paradigm”, Research policy, Vol.29, No.2, 313-330.
Eyal, O. & Inbar, D. E. (2003). “Developing a public school entrepreneurship inventory: Theoretical conceptualization and empirical examination”, International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research, Vol.9, No.6, 221-244.
Guerrero, M. & Urbano, D. (2012). “The development of an entrepreneurial university”, The journal of technology transfer, Vol.37, No.1, 43-74.
Guerrero-Cano, M. Kirby, D. & Urbano, D. (2006). “A literature review on entrepreneurial universities: An institutional approach”, In 3rd Conference of Pre-communications to Congresses, University of
Hasan, M. & Harris, E. (2009). “Entrepreneurship and innovation in e-commerce”, Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering, Vol.32, No.1, 92-97.
Leslie, L. L. & Slaughter, S. A. (1997). “The development and current status of market mechanisms in United States postsecondary education”, Higher Education Policy, Vol.10, No.3-4, 239-252.
Sherej sharifi, Azita.(2011). “Analyzing the Role of Organizational Factors in Create and Promote Entrepreneurship (Organization Reviewed: Universities and Education Institutions)”, Journal of Basic and Applied Scientific Research, Vol.1. No. 7, 803-807.
Strambu-Dima, A. & Veghes, C. (2008). “Entrepreneurial University €“A New Vision On The Academic Competitiveness In A World In Motion”, Annales Universitatis Apulensis Series Oeconomica, Vol.2, No.10, 1-56.
Van Vught, F. (1999). “Innovative universities”, Tertiary Education and Management, Vol.5, No.4, 347-355.
Yusof, M. & Jain, K. K. (2010). “Categories of university-level entrepreneurship: a literature survey”, International Entrepreneurship and Management Journal, Vol.6, No.1, 81-96.