شناسایی و رتبه‌بندی موانع مدیریت اطلاعات فرهنگی در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران،

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

3 استادیار دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات

چکیده

دوره معاصر را عصر اطلاعات و دوره انفجار اطلاعاتی نام نهاده‌اند که با محیط‌های متلاطم و پیچیده عجین شده است. پیچیدگی‏های محیط‌های درون‌سازمانی و برون‌سازمانی، نیاز به اطلاعات و به‌تبع آن سیستم‌های اطلاعات را افزایش داده است. هدف این مقاله شناسایی و رتبه‌بندی موانع مدیریت اطلاعات فرهنگی در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بوده است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی، از نظر نحوه گردآوری داده‌ها، توصیفی و از نوع پیمایشی است. جامعه آماری شامل تمامی صاحب‌نظران حوزه مدیریت فرهنگی و مدیریت اطلاعات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هستند که 30 نفر از آنها به‌صورت هدفمند به‌عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. علاوه براین از پرسشنامه محقق‌ساخته استفاده شده است که روایی آن با روش روایی محتوا و با نظر اساتید راهنما و مشاور و چند صاحب‌نظر صاحب تألیف در حوزه مدیریت اطلاعات و مدیریت فرهنگی، پس از اعمال اصلاحات محدود، مورد تأیید قرار گرفت. برای سنجش پایایی ابزار نیز پرسشنامه تحقیق پس از توزیع آزمایشی، از طریق آلفای کرونباخ مورد سنجش قرار گرفت که ضریب 91/0 به دست آمد. به‌منظور تحلیل استنباطی نیز از روش‌های متعددی همچون t تک نمونه‌ای و آزمون فریدمن استفاده شد. نتایج آزمون فریدمن نشان داد که بین رتبه‌های موانع مدیریت اطلاعات فرهنگی تفاوت معنا‌داری وجود دارد. از طرف دیگر «ضعف در مدیریت محتوا» با میانگین 46/8، مهم‌ترین مانع مدیریت اطلاعات فرهنگی در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از دیدگاه پاسخگویان بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

.

نویسندگان [English]

  • Seyed Mohsen Mir 1
  • Abbasali ghaiyoomi 2
  • Fatemeh Aziz Abadi-farahani 3
1 Cultural Management and Planning, Islamic Azad University, Science and Research Branch,
2 Islamic Azad University - Tehran North Branch
3 Assistant Professor, Azad University, Research Sciences Branch
چکیده [English]

.

 
1. Amaravadi, C. S. (2005), Knowledge management for administrative knowledge, Expert Systems, Vol.22, No.2: 53-61.
2. Cardoso, L. & Meireles, A. (2010), Role of organizational commitment in knowledge management: exploring a relationship, In ECKM2010-Proceedings of the 11th European Conference on Knowledge Management: ECKM2010 (Vol.1, p.209), Academic Conferences Limited.
3. Davenport, T. H. Jarvenpaa, S. L. & Beers, M. C. (1996), “Improving knowledge work processes”, Sloan management review, Vol.37: 53-66.
4. Gold, A. H. Malhotra, A. & Segars, A. H. (2001), “Knowledge management: An organizational capabilities perspective”, Journal of management information systems, Vol.18, No.1: 185-214.
5. Jones, G. & Sallis, E. (2013), Knowledge management in education: Enhancing learning & education, Routledge.
6. Newman, B. D. & Conrad, K. W. (2000), “A Framework for Characterizing Knowledge Management Methods, Practices, and Technologies”, In PAKM.
7. Ruthven, I. & Chowdhury, G. G. (Eds.). (2015), Cultural heritage information: Access and management (Vol.1), Facet Publishing.
8. Unesco IITE. (2004), Information and Communication Technologies Usage in Higher Distance Education in Sub-Saharan Africa, National and regional state-of-the-art and perspectives, Moscow.