رتبه‌بندی جایگاه رسانه‌ها در اثرگذاری بر توسعه ارتباطات میان‌فرهنگی در ایران (با استفاده از رویکرد تحلیل سلسله‌مراتبی فازی (Fuzzy AHP))

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات، تهران، ایران

2 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز، تهران، ایران

3 استاد تمام دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده علوم ارتباطات، تهران، ایران

چکیده

تنوع رسانه‌ها و شرایط جهانی شدن، سبب شده‌اند که ارتباطات میان‌فرهنگی دامنه گسترده‌تری پیدا کند. در ایران، رسانه‌های داخلی و برون‌مرزی متعددی توسعه پیدا کرده‌اند که یکی از کارکردهای اصلی آنها توسعه ارتباطات میان‌فرهنگی است. تحقیق حاضر با هدف رتبه‌بندی جایگاه رسانه‌های داخلی (تلویزیون و رادیو) و رسانه‌های خارجی (برون‌مرزی) درخصوص اثرگذاری بر توسعه ارتباطات میان‌فرهنگی انجام شده است. این پژوهش به روش تحلیل سلسله‌مراتبی فازی اجرا شده است. اطلاعات این تحقیق با استفاده از پرسشنامه تهیه شده توسط محقق بر اساس مقایسه دو بعدی نمونه های متشکل از 13 متخصص در زمینه مدیریت رسانه (گروه کیفی) و 66 کارشناس در مدیریت رسانه (گروه کمی) در سال 1399 جمع آوری شده است.نتایج این تحقیق نشان داده است که بیشترین تأثیر بر توسعه ارتباطات میان‌فرهنگی در ایران، متعلق به تلویزیون داخلی است. پس از تلویزیون داخلی، رادیو در رتبه بعدی عوامل موثر بر توسعه ارتباطات میان‌فرهنگی در ایران قرار دارد. لازم به ذکر است که رسانه‌های برون‌مرزی از منظر کارشناسان، در رتبه بندی مذکور، در جایگاه آخر قرار گرفته‌اند. براساس این یافته‌ها، پیشنهاداتی برای مدیران رسانه جهت افزایش اثرگذاری در حوزه ارتباطات میان‌فرهنگی ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Ranking the Broadcasting Media in Terms of Influencing the Development of Intercultural Communications in Iran (Using Fuzzy AHP approach)

نویسندگان [English]

  • Mohammad Mojaversheikhan 1
  • Sedigheh Babran 2
  • Ali Asghar Kia 3
1 PhD Student, Islamic Azad University, Research Sciences Branch, Tehran, Iran
2 Assistant Professor Islamic Azad University, Central Tehran Branch, Tehran, Iran
3 Full Professor of AllamehTabatabai University, Faculty of Communication Sciences, Tehran, Iran
چکیده [English]

The diversity of media and the conditions of globalization have paved the way for intercultural communications to become more widespread. In Iran, several national (domestic) and foreign broadcasting media have been developed and one of the major functions of these media is to develop intercultural communications. The present study aims to rank the position of the national broadcasting media, television and radio exclusively, and that of foreign media, satellite channels, in terms of influencing the development of intercultural communications. This research has been carried out through fuzzy hierarchical analysis (FAHP) in 2019. The necessary data were collected by means of a researcher-made questionnaire based on pair wise comparisons from a sample consisting of 13 experts in the field of media management (qualitative section) and 66 media management experts (quantitative section). The findings showed that the domestic TV broadcasting had the greatest influence on the development of intercultural communications in Iran and the domestic radio broadcasting stood after it. It should be noted that the foreign media, according to the experts, stood in the last place. On the basis of these findings, some helpful suggestions were made to the media managers to improve the effectiveness of the domestic broadcasting media in the field of intercultural communications.

کلیدواژه‌ها [English]

  • development of intercultural communications
  • national/domestic broadcasting media
  • foreign broadcasting media
آشوری، داریوش (1386)، تعریف‌ها و مفهوم فرهنگ، تهران: نشر آگه.
باهنر، ناصر(1378)، فصلنامه رادیو و تلویزیون، تهران، انتشارات دانشکده صدا و سیما، پیش‌شماره 2، ص70.
بشیر، حسن؛ شعاعی شهرضا، محمد حسین (1397)، ارتباطات میان فرهنگی و گفت و گوی بین ادیان: مطالعه موردی «سه موسسه در انگلستان»، دوفصلنامه دین و ارتباطات، سال 25، شماره پیاپی 53، صص 234-193.
تافلر، الوین (1376)، به سوی تمدن جدید، ترجمه محمدرضا جعفری، تهران: نشر سیمرغ.
دادگران، سید محمد ( 1377 )، مبانی ارتباطات جمعی، چاپ دوم، تهران: انتشارات فیروزه.
رحمان‌زاده، سیدعلی و غفاری معین، زهرا (1390)، بررسی نقش رسانه ملی در توسعه ارتباطات بین فرهنگی در میان اقوام ایرانی از دیدگاه صاحب‌نظران، مجله مطالعات رسانه‌ای، سال ششم، شماره سیزدهم، صص 249-233.
کاظم‌زاده، موسی و کوهی، کمال (1389)، نقش وسایل نوین ارتباط جمعی در توسعه فرهنگی، نامه پژوهش فرهنگی، سال دوازدهم، شماره دوازدهم، صص 212- 183.
محسنیان راد، مهدی (1369)، ارتباط شناسی: ارتباطات انسانی :میان گروهی و جمعی،تهران: سروش.
نیازی، محسن؛ رازقی مله،‌هادی؛ عقیقی، محمد و سلیمان‌نژاد، محمد (1397)، مطالعه تطبیقی دلایل ترجیح رسانه‌ها در تلویزیون داخلی و خارجی با استفاده از روش تحلیل سلسله‌مراتبی فازی (FAHP)(مطالعه موردی: کارشناسان حوزه رسانه و شهروندان تهرانی)، فصلنامه پژوهش‌های ارتباطی، دوره 25، شماره 95، صص 162-131.
Carlson, Yu Good, Sami Jacquinot-Delaunay, Genevieve & Tornero, José Mannuel Pérez (Eds.) (2008) Empowerment through Education: Intercultural Dialogue, Sweden: University of Gothenburg.
Castells, Manuel (2009) Electrical Communication, Oxford University Press.
Castells, Manuel (2010) The Information Age of Economics, Society, and the Culture of Identity Power, UK: Blackwell Publications
Grossberg, L. Nelson, C. & Treichler, P. (Eds), (1992) Cultural Studies, London: Routledge & Kegan Paul.
Hodges, S.D. & K.J. Klein (2001) Setting the Cost of Empathy: The Price of Being Human. Journal of Social Economics.
Kress, G. (Editor), (1988) Communication and Culture, Kensington: University of New South Wales Press.
Laughey, Dan (2007) Key Topics in Media Theory, USA, McGraw-Hill Press Free Education University.
McQuail, Dennis & Golding, Peter & De Benz, Els (2006) Communication and Research Theory, London, New Delhi: SAGE Publications.
Nawaboz, Chinese, Nuike, Namandi, Okova, Laot, Abze, Amelda. (2012) Satellite TV and Local Media Viewers Use Satellite TV in the Geopolitical Region of Southeastern Nigeria, Higher Education in Social Sciences, Volume 3, Number 3, pp. 10-10.
Romano, David (2002). Modern Communication Technology in the Hands of Ethnic Nationalists: The Kurdish Case, Canadian Journal of Political Science, Volume 35, Number 1, pp. 127-149.
Saati, Thomas. (1997) "Scaling for Priorities in Hierarchical Structures", Journal of Mathematical Psychology, 15: pp.234-281.
Samurai Larry A., Richard E. Porter, Intercultural Communication: Belmont, Wadsworth, 2013.
Tomlinson J. (1999) Globalization and Culture, Cambridge: Polity Press. Taylor, E. (1871) Primitive Culture: A Study of the Development of Myths, Philosophy, Religion, Art, and Customs. New York: Gordon Press.