دوره و شماره: دوره 9، شماره 2 - شماره پیاپی 35، شهریور 1399، صفحه 1-167 
بررسی ارتباط شهر یادگیرنده و سطح مشارکت شهروندان در شهر قزوین

صفحه 103-140

محمد یوسفی؛ اسماعیل شیعه؛ محمدرضا خطیبی؛ نوید سعیدی رضوانی