دوره و شماره: دوره 9، شماره 4 - شماره پیاپی 37، دی 1399، صفحه 1-200 
تبیین جامعه شناختی آزار جنسی کلامی: مطالعه موردی زنان معلول استان مازندران

صفحه 125-154

آفاق رستمیان؛ علی رحمانی فیروزجاه؛ علی اصغر عباسی اسفجیر