ارائه مدل ارزیابی اثربخشی اجرای خط مشی های برنامه پنج ساله توسعه جمهوری اسلامی ایران در سازمان تأمین اجتماعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس سازمان تامین اجتماعی، تهران.ایران

2 گروه مدیریت، موسسه آموزش عالی طلوع مهر، قم.ایران

3 گروه مدیریت، دانشکده مدیریت، واحد فراهان، دانشگاه آزاد اسلامی، فراهان ، ایران

4 گروه حسابداری، دانشگاه فنی و حرفه ای شمسی پور، تهران ، ایران

چکیده

هدف از انجام این پژوهش ارائه مدل ارزیابی اثربخشی اجرای خط مشی های برنامه پنج ساله توسعه جمهوری اسلامی ایران در سازمان تامین اجتماعی بوده است. روش: در این پژوهش به منظور ارزیابی خط مشی‌های اجرا شده از روش ترکیبی استفاده شده است به این شکل که در مراحل مختلف از روش های کمی(سیستم استنتاج فازی) و از روش‌های کیفی(مصاحبه برای تعیین قواعد فازی) بهره گیری شده است. جامعه آماری این پژوهش مدیران سازمان تامین اجتماعی و اساتید دانشگاه بوده اند که با روش‌ نمونه‌گیری هدفمند مورد انتخاب قرار گرفته اند. چارچوب نظری استفاده شده برای ارزیابی اثربخشی خط‌مشی‌های اجرا شده در سازمان تامین اجتماعی، از ترکیب دو مدل متلند و هیل و هوپ بوده است. نتایج: نتایج پژوهش نشان داده است که سطح تضاد و ابهام در خط‌مشی‌های سازمان تامین اجتماعی نسبتا بالا بوده است و بالاترین ضعف‌ها در خصوص ارزیابی و دقت در تدوین خط‌مشی بوده است. نتایج حاصل از وابستگی بین متغیرها و قواعد اگر - آنگاه نشان از آن دارد که اگر تضاد و ابهام در خط‌مشی زیاد باشد، اگر سطح استفاده از ابزارهای قدرت نفوذ (اعمال زور در اجرای خط‌مشی)، تبادل (استفاده از بده بستان و دید بازارمحور) و نیز متقاعدسازی (سازوکارهای فرهنگی) نیز زیاد باشد خط‌مشی غیر اثربخش می‌شود. ولی خروجی نهایی مدل متلند نشان از آن داشته است که با توجه به فازی بودن مدل، خط‌مشی‌ها در میان دو تابع عضویت زیاد و متوسط قرار گرفته‌اند که در این حالت می‌توان به حالت کمی اثربخش نیز دست یافت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Presenting a Model for the Evaluation of the Effectiveness of Implementing the Five-Year Development Plan Policies of Islamic Republic of Iran in Social Security Organization

نویسندگان [English]

  • sara hajatpoor 1
  • hamideh abbasi 2
  • ameneh malmir 3
  • Rasoul Sarihi 4
1 Social Security Expert, Tehran. Iran
2 , Department of Management, Toloue Mehr Institute of Higher Education, Qom, Iran
3 Department of management, Faculty of management, Farahan Branch, Islamic Azad University, Farahan, Iran
4 , Department of Accounting, Shamsipur University of Technology, Tehran, Iran
چکیده [English]

This study aims at presenting a model for evaluating the effectiveness of implementing the Five-Year Development Plan Policies of the Islamic Republic of Iran in the Social Security Organization. As a combined method, quantitative methods (fuzzy inference system) and qualitative methods (interviews to determine fuzzy rules) have been used in different stages so that the implemented policies could be adequately evaluated. The statistical population of the study included the managers of the Social Security Organization and university professors who were selected through the purposive sampling method. The theoretical framework used to evaluate the effectiveness of the policies implemented in this organization was a combination of the two models of Matland and Hill and Hope. The results of the study showed that the level of conflict and ambiguity in the policies of the Social Security Organization was relatively high and the highest weaknesses were in terms of evaluation and accuracy in formulating the policies in this organization. The results of the dependence between the variables and the if-then rules indicate that if there are so many contradictions and ambiguities in the policies, if the level of using influence tools (use of force in the implementation of the policy), exchanging (use of bargaining and market-oriented view), and persuasion (cultural mechanisms) is too much, the policies will get ineffective. However, the final output of the Matland model indicated that due to the fuzzy nature of the model, the policies stood between the two functions of high and medium membership which shows low level of effectiveness.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Policy Evaluation
  • Policy Implementation
  • Fuzzy Inference System
  • Social Security Organization
اکبری، م. (1395). رفاه اجتماعی در ایران معاص. تهران: موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی.
الوانی، م؛ شریف‌زاده، ف. (1394). فرایند خط‌مشی‌گذاری عمومی. تهران: دانشگاه علامه‌طباطبایی.
الوانی، م؛ شلویری، م. (1395). اجرای خط‌مشی عمومی. تهران: مرکز آموزش مدیریت دولتی.
ایمانیان، ز؛ دانایی‌فرد، ح. (1394). حکمرانی شبکه‌ای و بررسی موقعیت و چالش‌های آن در ایران. کنفرانس ملی مدیریت دولتی ایران. تهران: دانشکده مدیریت دانشگاه تهران.
جلالی، ر. (1391). نمونه‌گیری تحقیق کیفی. تحقیقات کیفی در علوم بهداشتی، 310-320.
حائری‌یزدی،ا؛ ملکی، ع. (1398). ارزیابی پیاده‌سازی حاکمیت سیاسی: تطبیق جمهوری اسلامی ایران با چارچوب متلند . سیاست‌گذاری عمومی, 189-208.
حمیدی،ک؛احمدی، ع؛ دانشفرد،ک؛ سیف، ا. (1397). ارائه الگوی ارزیابی خط‌مشی‌های توسعه منابع انسانی کارکنان دولت. مدیریت فردا، 67-82.
دانایی‌فرد، ح؛ جاوید، د؛ فانی، ع. (1391). ارتقای ظرفیت گردشگری جمهوری اسلامی ایران: تحلیلی بر ابزارهای خط‌مشی‌گذاری ملی گردشگری. مطالعات مدیریت گردشگری، 1-24.
دانایی‌فرد، ح؛ شکری، ز؛ خیرگو، م؛فانی، ع. (1397). چگونگی ارزشیابی کیفیت خط‌مشی‌های عمومی در ایران: پژوهشی اکتشافی مبتنی بر روش‌شناسی ترکیبی. مدیریت سازمان‌های دولتی، 79-94.
دانشفرد، ک. ا. (1395). فرایند خط‌مشی‌گذاری عمومی. تهران: انتشارات صفار.
سلطانی، ع. (1398). نظام ملی ارزیابی؛ نیاز مبرم فرایندهای قانونگذاری و برنامه‌ریزی جمهوری اسلامی ایران. سیاست‌گذاری عمومی، 137-154.
غلامی، ح؛ موذن‌زادگان،ح؛ مرجانی، س. (1398). ارزیابی مؤلفه‌های اجرای سیاست جنایی ایران در سازماندهی کنشگران عرصۀ پیشگیری و مقابله با مفاسد اقتصادی. سیاست‌گذاری عمومی، 141-163.
گرجیپور. (1395). اسناد سیاسی نظام تامین اجتماعی چندلایه کشور. تهران: موسسه پژوهش تامین اجتماعی.
گرجی‌پور،ح؛خاشعی و اسلامبولچی، ع؛ اصغری صارم، ع. (1398). الگوی ارزشیابی فرایند خط‌مشی‌گذاری فرهنگی با رویکرد مطالعه کیفی اسناد فرهنگی جمهوری اسلامی ایران. مدیریت دولتی، 47-52.
منصور، ج. (1386). قوانین و مقررات کار رفاه و تامین اجتماعی. تهران: دوران.
منوریان، ع. (1395). اجرا و ارزیابی خط‌مشی عمومی. تهران: انتشارات موسسه کتاب مهربان نشر.
Michael , E. (2006). Micro-clusters and Networks: The Growth of Tourism. Amsterdam: Elsevier.
Baretts , S. (2004). Implementation Studies. Time foure a Revival? Personal Ref lections on 20 Year of Implementation Studies. Public Administration, 249-262.
Berman, P. (n.d.).
Berman, P. (1980). Thinking about programmed and adaptive implementation: matching strategies to situations. Berman, P. (1980) "Thinking about programmed and adaptive implementation: matching stratWhy Policies Succeed or Fail, pp. 205-230.
Bundi, P. (2018). Parliamentarians strategies for policy evaluations. Evaluation and Program Planning, 130-138.
Chomsky, N. (1995). Deterring Democracy. London: Vintage.
Dye, T. R. (2017). Understanding Public Policy (15th ed.). Florida State University.: Pearson.
Guba, E., & Lincoln, Y. (2004). F ourth generation evalvation. Thousand Oaks, CA: Sage.
Hill, M., & Hupe , P. (2004). Implementing public policy: In theory and practice. London  Thousand Oaks New Delhi: SAGE Publications.
Howlett, M., Ramesh, M., & Perl, A. (2003). Studying public policy. Toronto: Oxford, university press.
Howlett, M; Mukherjee, I. (2017). Policy formulation: where knowledge meets power in the. In Handbook of policy formulation: Edward Elgar Publishing.
Jabeen, S. (2018). Unintended outcomes evaluation approach: Aplausible to evaluate unintended outcomes of social development programmers. Evaluation and Program Planning, 262-274.
James , L., O’ M Bowman , A., Goggin, M., & O’ Toole , L. (1987). Public policy implementation: evolution of the field and agenda for future research. Rev Policy Res, 200-216.
Kiwi , R., & Kampnood , L. (2019). The Social Science Research Method. Translated by: Abdul Hussain Nick Gohar: Totia.
Krogstrup, H. (2011). Kampen omevidens-resultatmalinger, effektevalueringog evident. Kobenhaven: Hans Reitzels (endnu ikke udkommet).
Linstone, H., & Murray, T. (2002). The Delphi Method, Techniques and Applications. Melbourne: Addison Wesley Publishing Company.
Marsal-Llacuna, M., & Segal, M. (2017). The Intelligenter Method (II) for “smarter” urbanThe Intelligenter Method (II) for “smarter” urban policymaking and regulation drafting. Cities, 83-95-.
Matland, R. (1995). Synthesising the implementation literature: the ambiguityconflict model of policy implementation. Journal of Public Administration Research and Theory, 145-174.
Morell, J. (2018). Systematic iteration between model and methodology: A proposed approach to evaluating unintended consequences. Evaluation and Program Planning, 243-252.
Mugambwa , J., Nabeta , N., Rudaheranwa, N., Kaberuka, W., & Munene John, C. (2018). Policy Implementation: Conceptual Foundations, Accumulated Wisdom and New Directions. Journal of Public Administration and Governance, 211-232.
Mugwagwa , J., Edwards , D., & de Haan, S. (2015). Assessing the implementation and influence of policies that support research and innovation systems for health: the cases of Mozambique, Senegal, and Tanzania. Health Research Policy and Systems, 13-21.
Paudel, NR. (2009). A critical account of the policy implementation theories: status and. Nepalese J Public Policy, 36-54.
Schneider, A., & Ingram , H. (1993). "Social construction of target populations: Implications for politics and policy. American Political Science Review, 334-347.
Seth D, K., Bone, C., & Moseley, C. (2016). A network modeling approach to policy implementation in natural resource management agencies. Computers, Environment and Urban Systems, 155-177.
Wagner, P., & Wollmann, H. (1991). Beyond Serving State and Bureaucracy: Problem-oriented Social Science in (West) Germany. Knowledge and Policy, 46-88.