تبیین جامعه شناختی آزار جنسی کلامی: مطالعه موردی زنان معلول استان مازندران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه جامعه شناسی دانشگاه ازاد اسلامی بابل مازندران

2 هیئت علمی گروه جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسلامی وحد بابل مازندران

چکیده

پژوهش حاضر به منظور بررسی عوامل اجتماعی موثر بر آزار‌جنسی زنان معلول استان مازندران صورت گرفته. چارچوب نظری پژوهش مبتنی بر نظریه فعالیت روزمره و نظریه سبک زندگی است. روش پژوهش ﺑه صورت علّی است، به منظور ﺟﻤﻊ‌آوری داده از پرسشنامه محقق‌ساخته استفاده و جهت تعیین اعتبار شاخص‌ها از اعتبار سازه نظری استفاده گردید. جمعیت پژوهش زنان و دختران معلول استان مازندران می‌باشد که به چهار نقطه-ساری، بابل، بهشهر و نور- تقسیم و برای تعیین حجم نمونه از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای تصادفی ساده استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش متشکل از 9417 نفر از زنان معلول شهرهای مزبور می‌باشد. نهایتاً 343 پرسشنامه مورد توصیف و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از بکارگیری آماره‌های استنباطی حاکی از این است که متغیر سبک زندگی با مقدار بتای 489/0 و تأثیرگذاری مثبت و مستقیم بیشترین تأثیر را بر آزارجنسی‌کلامی پاسخگویان داشته است. دومین متغیر به لحاظ تأثیرگذاری متغیر اهداف مناسب با مقدار بتای 170/0 و تأثیر مثبت و مستقیم بر آزارجنسی‌کلامی پاسخگویان است. اما متغیر حضور محافظ توانمند با مقدار بتای 101/0 و سطح معناداری 093/0 اثر معناداری بر آزارجنسی‌کلامی پاسخگویان نداشته است. نتایج پژوهش با رویکردهای نظری فعالیت روزمره و سبک زندگی هم-خوانی داشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Sociological Explanation of Sexual Harassment: A Case Study of the Disabled Women in Mazandaran Province

نویسندگان [English]

  • Afagh Rostamian 1
  • Ali Rahmani Firozjah 2
  • Aliasghar Abbasi asfajir 2
1
2 Faculty of Sociology, Islamic Azad University, Babol Branch, Mazandaran
چکیده [English]

The study of sexual harassment of disabled women is one of the topics that have so far received little empirical attention. Therefore, the present study has been conducted to investigate the social factors bringing about disabled women’s sexual harassment in Mazandaran province. The theoretical framework of the research was based on the theory of routine activities and the theory of lifestyle. It was mainly aimed at investigating the causal relationship between disabled women's sexual harassment and the variables of suitable targets, the presence of a powerful protector, and lifestyle. The adopted research method was causal and a researcher-made questionnaire was used for data collection and the validity of the theoretical construct was used for determining the validity of the indicators. The research population consisted of all the women and girls with disabilities in Mazandaran province. According to the cultural differences and geographical location of Mazandaran, it was divided into four points namely Sari, Babol, Behshahr, and Noor and a simple cluster random sampling method was used to determine the sample size. A total of 9417 women with disabilities living in these cities were selected as the statistical population. The sample size according to the sampling error at 95% confidence level included 369 people from the statistical population. Since there is always the possibility of some questionnaires having been distorted by the respondents, 400 questionnaires were distributed among the respondents, and after discarding the distorted ones, 343 questionnaires were finally analyzed. On the basis of the research hypotheses, it seems that there is a relationship between disabled women’sverbal sexual harassment and the target vulnerability, the presence of a powerful protector, and their lifestyle. The results of inferential statistics indicated that the lifestyle with a beta value of 0.489 and a positive and direct influence had the greatest effect on the respondents’ verbal sexual harassment The second variable in terms of the influence was the suitable target variable with a beta value of 0.170 and a positive and direct effect on the respondents’ verbal sexual harassment. However, the presence of a powerful protector with a beta value of 0.101 and a significance level of 0.093 did not have a significant effect on the respondents’ verbal sexual harassment. The findings were consistent with the theoretical approaches to routine activities and lifestyle.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Verbal sexual harassment
  • uitable target
  • the presence of a powerful protector
  • lifestyle
  • disabled women in Mazandaran Province

الف: کتاب

فلسون، مارکوس؛ کلارک، رونالد وی (1388)، فرصت و بزهکاری: نگرشی کاربردی برای پیشگیری از بزهکاری، ترجمه محسن کلانتری، سمیه قزلباش، زنجان: نشر دانش زنجان.
ویلیامز، فرانک پی؛ مک شین، ماری لین دی(1386)، نظریه‌های جرم‌شناسی، ترجمه حمیدرضا ملک محمدی، تهران، نشر میزان.

ب: نشریه

اسحاقی، محمد (1382)، «آزار جنسی زنان در یک بررسی حقوقی»، فصلنامه مطالعات راهبردی زنان، شماره20:  43-1.
آقاجانی، نصرالله(1383)، «تکثر خشونت در مزاحمت‌های خیابانی»، فصلنامه شورای فرهنگی اجتماعی زنان، سال ششم، شماره23: 188-160.
جوان جعفری، عبدالرضا؛ شاهیده، فرهاد (1393)، «نقش زنان بزه‌دیده در ارتکاب جرایم جنسی»، فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، دوره 2، شماره 7: 71-41.
سروریان، محمدکمال (1383)، «خشونت علیه زنان در فرانسه و آمریکا»، {سروریان, 1383 #1}(کتاب زنان سابق)، سال ششم، شماره 23: 323-301.
صادقی فسایی، سهیلا؛ رجب لاریجانی مهسا (1389)، «مطالعه جامعه‌شناختی آزار جنسی زنان در محیط کار» فصلنامه زن در توسعه و سیاست (پژوهش زنان) ، دوره هشتم، شماره3: 134-111.
علیمردانی، منا (1394)، بررسی جامعه‌شناختی رفتارهای انحرافی دانشجویان دانشگاه مازندران: آزمون تجربی نظریه فعالیت‏های روزمره، پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد، استاد راهنما دکتر اکبر علیوردی نیا، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه مازندران.
محمدنسل، غلامرضا (1386)، «اصول و مبانی نظریة فرصت جرم»، فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دوره 37، شماره 3، صص 322-293.
یسلیانی، فرزانه (1388)، بررسی فراوانی و برخی عوامل موثر بر خشونت خانگی جسمی علیه زنان معلول مقیم در شهرستان‌های اصفهان و فریدن، پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد، استاد راهنما دکتر امیرمحمود حریرچی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی گروه آموزشی مددکاری اجتماعی.

فهرست منابع ‌انگلیسی

Book

Bennett, Trevor (1998), "Crime Prevention", in: The Handbook of Crime and Punishment, Edited by Michael Tonry, New York: Oxford University Press.
Brown, Stephen E; Esbensen, Finn-Aage: Geis, Gilbert, (2010), Criminology: explaining crime and its context, 7th Edition, , Cincinnati, Ohio: Anderson Publishing.
Miller, J. Mitchell(Ed), (2009), 21th Century Criminology A Reference Handbook, USA: SAGE Publications.
Miro, Fernando, (2014), The Encyclopedia of Theoretical Criminology Online: Routine Activity Theory, Edited by J Mitchell Miller, Hoboken, New Jersy: Blackwell Publishing Ltd.
Siegel, Larry J,  (2007), Criminology, Theories, Patterns, And Typologies, 10th  Edition, USA: Wadsworth, Cengage Learning.
Sobsey, Dick. (1994). Violence and abuse in the lives of people with disabilities: The end of silent acceptance?, In book : Practice Issues in Sexuality and Learning Disabilities,Edited by Ann Craft, 1st Edition, England, Thames, Oxfordshire: UK Routledge.

Essay

Bones, P. D. (2013), “Perceptions of vulnerability: A target characteristics approach to disability, gender, and victimization”. Deviant Behavior, 34(9): 727-750.
Chiodo, Debbie, Wolfe, David A, Crooks, Claire, Hughes, Ray, Jaffe, Peter (2009(, “Impact of Sexual Harassment Victimization by Peers on Subsequent Adolescent Victimization and Adjustment: A Longitudinal Study”, Journal of Adolescent Health, 45: 246–252.
Engström, Alexander, (2018), “Associations between Risky Lifestyles and Involvement in Violent Crime during Adolescence”, Victims & Offenders, 13(7): 898-920.
Fairchild Kimberly (2010), “Context Effects on Women’s Perceptions of Stranger Harassment”, Sexuality & Culture, 14:191–216.
Finkelhor, David, Asdigian, Nancy )1996(, “Risky Factors for Youth Victimization: Beyond a Lifestyle/Routine Activities Theory Approach”, Violence and Victims,11(1): 3-19.
Fisher, M. H., Moskowitz, A. L., & Hodapp, R. M. (2012). “Vulnerability and experiences related to social victimization among individuals with intellectual and developmental disabilities”. Journal of mental health research in intellectual disabilities, 5(1):32-48.
Gann, Taylor L., (2018), “Disability Status And Victimization:An Examination Of Mediating Factors On Risk”, A Thesis Submitted In Partial Fulfillment Of The Requirements For The Degree Of Master Of Science In The  Andrew Young School Of Policy Studies  Of Georgia State University, Thesis Chair: Dr. Brent Teasdale.
Gilson, Stephen French; Depoy, Elizabeth; Cramer, Elizabeth P., (2001), “Linking the Assessment of Self-Reported Functional Capacity With Abuse Experiences of Women With Disabilities’, Violence Against Women, 7(4) : 418-431.
Livingston, Beth A, KC Wagner, Sarah T. Diaz & Angela Lu(2013(, “The Experience of Being Targets of Street Harassment in NYC: Preliminary Findings From Qualitative Study of a Sample of 223 Voice Who Hollaback!” , The worker institute at Cornell Equality at Work , Cornell University IRL School, pp:1-6.
Marcum, Catherine D; Richetts, Melissa L; Higgins, George E, (2010), “Assessing Sex Experinces of Online Victimization: An Examination od Adolescent Online Behaviors Usinf Routine Activity Theory”, Journal of Criminal Justice Review, 35: 412-437. 
Noah, Y. (2008). “Experience of Sexual Harassment at Work by Fe -male Employer in Nigerian work Environment.”  International NGO Jornal,3(7): 122-127.
Nosek MA, Hughes RB, Swedlund N, Taylor HB, Swank P., (2003), “Self-esteem and women with disabilities”. Soc Sci Med; 56(8): 1737-1747.
Olofsson, Niclas; Lindqvist, Kent; Danielsson, Ingela, (2014), “Higher Risk of Violence Exposure in Men and Women With Physical or Sensory Disabilities: Results From a Public Health Survey”, Journal of Interpersonal Violence, 30(10): 1671-1686.
Parish, William L; Das, Aniruddha; Laumann, Edward (2006), “Sexual Harassment of Women in Urban China”, Archives Sex Behavior, 35(4): 411-425.
Pratt, Travis C.; Turanovic, Jillian J, (2016), “Lifestyle and Routine Activity Theories Revisited: The Importance of "Risk" to the Study of Victimization”, Victims & Offenders,11 :335 –354.
Rosewarne, Lauren (2004),”Visual Terror: Graffiti and Outdoor Advertising as Street Harassment”,Australasian Political Studies Association,:1-18.
Young, M.E., Nosek, M.A., Howland, C., & C hanpong, G. (1997). “Prevalence of abuse of women with physical disabilities”. Archives of Physical Medicine and Rehabilitation,78: 34-38.