رابطه گرایش به قاچاق کالا و نقش تجانس فرهنگی در تقویت فرهنگ سودآوری و تضعیف فرهنگ کار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه جامعه شناسی، واحدتهران مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران، ایران.

2 گروه جامعه‌شناسی، د واحد تهران غرب ،انشگاه آزاد اسلامی،تهران ، ایران

3 گروه جامعه‌شناسی، واحد تهران مرکزی ،دانشگاه آزاد اسلامی ،تهران ،ایران

چکیده

اگرچه عواملی اصلی ایجاد پدیده قاچاق را باید در بخش تجاری و بازرگانی جستجو کرد؛ ولی همین عوامل ریشه‌های عمیق فرهنگی دارد که شناسایی این عوامل می‌تواند به ریشه‌یابی قاچاق و حل‌ بنیانی این پدیده کمک شایانی کند. پژوهش حاضر در رابطه با گرایش به قاچاق کالا و فرهنگ سودآوری و تضعیف فرهنگ کار با تجانس فرهنگی (شهرهای مرزی استان کرمانشاه) به شکل مدل معادلات ساختاری انجام شده است. طرح پژوهش حاضر با توجه به ماهیت موضوع و اهداف موردنظر، از نوع تحقیقات پیمایشی (توصیفی) از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش نیز کلیه ساکنین شهرستان‌های مرزی کرمانشاه می‌باشد که از سال 1397 تا سال 1398 در شهرهای مرزی درگیر با گرایش به قاچاق بوده‌اند. از طریق از فرمول کوکران برای تعیین حجم نمونه برای جامعه‌ای مورد مطالعه تعداد نمونه قابل قبول برابر با 385 نفر شدند. این تعداد نمونه به شیوه نمونه‌گیری اتفاقی انتخاب شدند. جهت بررسی هدف اصلی پژوهش از مدل‌سازی معادلات ساختاری استفاده گردید. جهت تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از دو نرم‌افزار آماری SPSS و نرم‌افزار مدل‌سازی لیزرل استفاده شده است. طبق شاخص‌های برازش به دست آمده، مشخص شد که مدل تدوین شده از برازش مناسبی برخورداراست. تجانس فرهنگی برافزایش گرایش به قاچاق کالا تأثیر معنی‌داری دارد. بدین معنا که تجانس فرهنگی توانسته است بین فرهنگ سودآوری و تضعیف فرهنگ کار نقش میانجی‌گری خود را به‌طور معنی‌داری ایفا کند. بیشترین ضریب تأثیر مسیر مربوط به فرهنگ سودآوری (ضریب مسیر=68/0) و تجانس فرهنگی بین دو مرز (ضریب مسیر=71/0) می‌باشد. میزان شاخص RMSEA در حد استاندارداست .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between the Tendency towards Commodity Smuggling and the Role of Cultural Homogeneity in Strengthening the Culture of Profitability and Weakening the Culture of Work

نویسندگان [English]

  • broomand mirzaeipoor 1
  • soroush fathi 2
  • Tahmores Shiri 3
1 Cultural Sociology, Department of Sociology, Faculty of Humanities, Islamic Azad University, Central Tehran Branch, Iran.
2 Associate Professor, Department of Sociology, Faculty of Humanities, West Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 Associate Professor, Department of Sociology, Faculty of Humanities, Islamic Azad University, Central Tehran Branch,
چکیده [English]

This study aims at examining the relation between the tendency towards commodity smuggling and the role of cultural homogeneity in strengthening the culture of profitability and weakening the culture of work in border cities of Kermanshah the province. According to the nature of the subject and the intended objectives, the present research design is a descriptive survey research. The statistical population of the study is all the citizens who have been involved in commodity smuggling from 2019 to 2020 in the border cities of Kermanshah the province. Using Cochran's formula to determine the sample size, the acceptable number was 385 people who were selected through random selection sampling method. Structural equation modeling was used to investigate the main purpose of the research. Our collected data were then analyzed through SPSS version 22 and Lisrel modeling software. According to the obtained fit indices, it was found that the developed model has a good fit. Cultural homogeneity showed a significant effect on increasing the tendency towards commodity smuggling. It means that cultural homogeneity has been able to mediate significantly between the culture of profitability and weakening the culture of work. The culture of profitability with a path coefficient of 0.68 and the cultural homogeneity between the two borders with a path coefficient of 0.71 had the highest coefficients of the influence of the path. The RMSEA index was within the standard and the model of tendency towards commodity smuggling and the culture of profitability and weakening the culture of work mediated by the cultural homogeneity between the two borders in the border cities of Kermanshah the province was fit. The highest coefficients of the influence of the path belonged to the culture of profitability (0.68), cultural homogeneity between the two borders (0.71), and weakening the culture of work (0.66). One of the practical results of this study is demonstrating the significant relation between the cultural homogeneity of the residents of the two bordering areas and the culture of profitability in these areas and how this homogeneity has brought about the tendency towards commodity smuggling in these areas. The model worked out of this study can be useful and effective in planning and implementing some educational programs and cultural preventive policies to decrease the tendency towards commodity smuggling in border areas.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Commodity smuggling
  • the culture of profitability
  • weakening work culture
  • cultural homogeneity
  • border cities of Kermanshah the province
آرمند، محمدعلی؛ رسولی‌نژاد، سید پویا (۱۳۹۴) بررسی رابطه سبک زدگی اسلامی با نشاط اجتماعی و رضایت از زندگی شهر یزد، مجموعه مقالات نخستین همایش ملی سبک زندگی، نظم و امنیت، صص ۱ - ۱۹.
احمدی، حمید (1379) قومیت و قوم‌گرایی در ایران، افسانه و واقعیت، تهران: نشر نی، چاپ دوم. تهران.
پژویان، جمشید؛ مداح، مجید (1385) بررسی اقتصادی قاچاق در ایران، پژوهشنامه اقتصادی، صص 43-70.
پوران، رضا (1388) بررسی علل و آثار و پیامدهای اقتصادی و اجتماعی واردات کالاهای قاچاق در ایران، اولین جشنواره فراخوان مقالات اقتصاد سالم.
پییر بوردیو (1380) ترجمه مرتضی مودی‌ها، انتشارات، نی، تهران. ص 10.
دهدشتی شاهرخ، زهره؛ قاسمی، حسن؛ سیفی، ابوالفضل (1389) تأثیر کشورگرایی مصرف‌کننده بر قصد خرید کالاهای داخلی، فصلنامه مطالعات مدیریت و بهبود و تحول، صص 115-142.
راموز، ادریس؛ شعاعی، رضا (1397) بررسی پیامدهای قاچاق کالا و ارز بر هویت فرهنگی، دوماهنامه اقتصاد پنهان، دوره جدید، شماره 10 و 11 شماره پیاپی 24 و 2، آبان تا اسفند 1397.
ربانی خوراسگانی، رسول؛ رستگار، یاسر (۱۳۸۷) جوان، سبک زندگی و مصرفی، ماهنامه مهندسی فرهنگی، سال سوم، شماره ۲۳ و ۲۴، صص ۴۴ - ۵۳.
سازمان جمع‌آوری اموال تملیکی، استان کرمانشاه،1398، صص 2- 1.
عزتی، عزت‌الله؛ میرزایی‌پور،هوشنگ (1390) بررسی مناطق مرزی استان کرمانشاه با عراق و نقش آن در اهداف استراتژیک ایران، پاییز، شماره 12؛ مجله علمی-پژوهشی (وزارت علوم)ISC صص 19 تا 34.
کرسول، جان؛ کالرک، ویکی پالنو (1390) روشهای پژوهش ترکیبی. ترجمه علیرضا کیامنش و جاویدسرایی، نشر آییژ، چ 3.
کهنه‌پوشی، سید هادی؛ شایان، حمید (1391) بررسی تاثیرات اقتصادی قاچاق کالا بر شهرهای مرزی مطالعه موردی شهر مریوان، نشریه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی سال سیزدهم، شماره 29، تابستان 9.
نوری، جعفر (1385) پیامدهای اقتصادی و راهکارهای کنترلی پدیده قاچاق، مجله حقوقی مجد، مجتمع علمی فرهنگی مجد. صص 56-61.
هومن، حیدرعلی (1384) مدل‌یابی معادلات ساختاری با استفاده از نرم‌افزار لیزرل. انتشارات سمت. تهران.
 
Bradbury, S, L. (2010) an assessment of the free and secure trade (FAST) program along the Canada-US border. Journal of Transport Policy, 17, 367-380.
Monjon, S. and Quirion, P. (2010) How to design a border adjustment for the European Union emissions trading system? Journal of Energy Policy, 38, 5199-5207.
Newman I, Lim J, Pineda F. (2013) Content Validity Using a Mixed Methods Approach: Its Application and Development Through the Use of a Table of Specifications Methodology. J Mixed Methods Research.
Tamura, Y. (2010). Migrant smuggling. Journal of public economics, 94(7-8), 540-548.