بررسی و تحلیل جامعه‌شناختی تغییرات بین نسلی گروه‌های مرجع آموزشی و دینی مطالعه موردی: شهر کرمانشاه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد آشتیان

2 گروه جامعه‌شناسی، دانشکده علوم‌انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آشتیان، آشتیان، ایران

3 گروه جامعه شناسی، واحد اسلام آبادغرب، دانشگاه آزاد اسلامی، اسلام آبادغرب، ایران

چکیده

هدف اصلی این مقاله بررسی و تحلیل جامعه‌شناختی تغییرات بین نسلی گروه‌های مرجع آموزشی و دینی است که با روش پیمایشی و استفاده از ابزار پرسشنامه انجام گرفت. جامعه آماری این پژوهش شامل کل شهروندان 15 سال به بالای شهر کرمانشاه است که بر اساس سرشماری سال 1395 برابر با 855523 نفر بوده است. از این جمعیت تعداد 575 نفر بر اساس فرمول کوکران مشخص و با استفاده از نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای انتخاب شدند. تحلیل‌های آماری با استفاده از نرم‌افزار SPSS انجام گرفت. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که سن، میزان درآمد، گرایش به نوگرایی، تغییر مناسک دینی، مهاجرت و استفاده از رسانه‌های جمعی با گروه مرجع آموزشی دارای رابطه معنادار می‌باشند. همچنین سن، میزان تحصیلات، میزان درآمد، تغییر مناسک دینی و استفاده از رسانه‌های جمعی با گروه مرجع دینی دارای رابطه معنادار می‌باشند. نتایج حاصل از تحلیل رگرسیونی نیز نشان می‌دهد که دو متغیر مناسک دینی و گرایش به نوگرایی توانسته‌اند 25/0 از تغییرات مربوط به گروه مرجع دینی و 31/0 از تغییرات گروه مرجع آموزشی را تبیین نمایند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Sociological Study and Analysis of Intergenerational Changes in Educational and Religious Reference Groups: A Case Study of Kermanshah the City

نویسندگان [English]

  • Azim shekari 1
  • omid aliahmadi 2
  • ali moradi 3
  • ali roshanaei 2
1 Islamic Azad University, Ashtian Branch
2 Department of Sociology, Faculty of Humanities, Islamic Azad University, Ashtian Branch, Ashtian, Iran
3 Department of Sociology, West Islamabad Branch, Islamic Azad University, Islamabad West, Iran
چکیده [English]

This paper aims at sociologically studying and analyzing the intergenerational changes in educational and religious reference groups in Kermanshah the city. It was carried out through a survey method and using a questionnaire. The statistical population of the study includes all the citizens of this city with an age range of 15 years or more and according to the 2017 census it was 855,523. On the basis of Cochran's formula and using cluster random sampling, 575 people were then selected as the sample and the statistical analyses were performed through SPSS software. Findings showed that the age, income, tendency towards modernity, change of religious rites and rituals, migration, and use of mass media had a significant relationship with the educational reference group. Also, the age, level of education, amount of income, change of religious rituals, and use of mass media had a significant relationship with the religious reference group. The results of regression analysis also showed that the two variables of religious rites and tendency towards modernity could explain 0.25 of the changes related to the religious reference group and 0.31 of the changes of the educational reference group.

کلیدواژه‌ها [English]

  • intergenerational changes
  • educational reference groups
  • religious reference groups
  • mass media
  • the tendency towards modernity
ادهمی، جمال؛ احمدی، یعقوب؛ و جعفری، ابراهیم. (1396). بررسی ترجیحات بین‌نسلی و عوامل اجتماعی مؤثر بر آن در شهر سنندج. فصلنامه علوم اجتماعی، 156.
آزاد ارمکی، تقی. (1383). رابطه بین‌نسلی در خانواده ایرانی. تهران: انجمن جامعه‌شناسی ایران.
اینگلهارت، رونالد و آبرامسون، پلی. (1378). امنیت اقتصادی و دگرگونی ارزشی (ترجمه شهناز شفیع خانی). مطالعات فرهنگ و ارتباطات، 14، 59-106.
برگر، پیتر و لوکمان، تامس. (1387). ساخت اجتماعی واقعیت (ترجمه فریبرز مجیدی). تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.
ترکی، روح الله و احمدی‌شکوه، علی. (1397). شکاف نسلی و عوامل تأثیرگذار درمیان دانش آموزان آموزشگاه‌های زبان انگلیسی منطقه جنوب‌شرقی تهران. فصلنامه پژوهش ملل، 34، 105-118.
حاتمی، محمدرضا؛ قادری، علی و جمشیدی، علی. (1395). بررسی روند تغییرات نگرشی نسل سوم درزمینه گروه‌های مرجع در دهه 1380. پژوهش های سیاسی جهان اسلام، 6(3)، 25-42.
دوچ، موتون و کراوس، روبرت. (1395). نظریهها در روانشناسی اجتماعی، (ترجمه مرتضی کتبی). تهران: دانشگاه تهران.
ریتزر، جورج. (1382). نظریه جامعه‌شناسی در دوران معاصر، (ترجمه محسن ثلاثی). تهران: علمی.
ساروخانی، باقر. (1378). جامعهشناسی ارتباطات. تهران: اطلاعات.
شیرین‌بیان، اعظم؛ فتحی، سروش و پیراهری، نیر. (1394). شکاف نسلی در ایران (مورد مطالعه خانواده‌های شهر گرمسار). فصلنامه پژوهش اجتماعی، 8(29)، 125-151.
صدیقی سروستانی، رحمت اله و هاشمی، سیدضیا. (1381). گروه‌های مرجع در جامعه‌شناسی و روان‌شناسی اجتماعی با تأکید بر نظریه‌های مرتن و فستینگر. نامه علوم اجتماعی، 150.
کنعانی، محمدامین؛ موسوی، سیدهاشم و بیگ‌زاده، زهرا. (1398). رسانه به‌مثابه ابژه نسلی: بررسی نقش مصرف رسانه بر هویت نسلی. پژوهش‌های راهبردی مسائل اجتماعی ایران، 8(3)، 35-56.
کوزر، لوئیس. (1392). زندگی و اندیشه بزرگان جامعه‌شناسی، (ترجمه محسن ثلاثی). تهران: علمی.
مانهایم، کارل. (1380). ایدئولوژی و اتوپیا: مقدمه‌ای بر جامعه‌شناسی شناخت، (ترجمه فریبرز مجیدی). تهران: سمت.
ملکی‌دوآبی، فاطمه. (1391). بررسی عوامل اجتماعی موثر بر نگرش دانشجویان به پدیده نوگرایی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی. دانشگاه شهید چمران اهواز.
هزارجریبی، جعفر و صفری شالی، رضا. (1395). بررسی چرایی دگرگونی‌های گروه مرجع در بین دانشجویان. فصلنامه فرهنگ در دانشگاه اسلامی، 6(1)، 17-44.
 
Dawson, E. M., & Chatman, E. A. (2001). Reference group theory with implications for information studies: a theoretical essay. Information Research, 6(3), 6-3.
Hyman, H. H., & Singer, E. (1968). Readings in reference group theory and research. New York: Free Press.
Jacob, K., & Kalter, F. (2013). Intergenerational change in religious salience among immigrant families in four European countries. International Migration, 51(3), 38-56.
Kolland, F. (1994). Contrasting cultural profiles between generations: Interests and common activities in three intrafamilial generations. Ageing & Society, 14(3), 319-340.
Lasierra, J. M. (2019). Generational differences in work in Spain. A review. Revista Brasileira de Gestão de Negócios, 21(4), 953-969.
Merton, R. K., & Merton, R. C. (1968). Social theory and social structure. New York: Simon and Schuster.
Newcomb, T. M. (1958). Attitude development as a function of reference groups: The Bennington study. Readings in social psychology, 265-275.
Rempel, F. W. (1963). The role of value in Karl Mannheim's sociology of knowledge. Boston : Doctoral dissertation, Boston University.
Steinbach, A., & Silverstein, M. (2020). The Relationship Between Religion and Intergenerational Solidarity in Eastern and Western Germany. Journal of Family Issues, 41(1), 109-130.
Turner, B. S. (2006). The Cambridge Dictionary of Sociology. Cambridge : Cambridge university press.